Narodu šipak, mastiljarama “debele” plate

0
580

SG-Nisa-BuvljakDođe i taj dan, Državna revizorska institucija objavi svoj izveštaj o kontroli grada Niša. Ništa strašno, sve je baš onako kako ste i očekivali.

Ključne nepravilnosti u reviziji pravilnosti poslovanja

Pare za jedno, potrošili za drugo. Samo 95.405.000 dinara. Koje su to pare nenamenski potrošili?

prihod po osnovu posebne naknade za zaštitu životne sredine u iznosu od 22.889.000 dinara,
namenski transfer od Ministarstva građevinarstva u iznosu od 5.000.000 dinara,
namenski transfer od Ministarstva finansija u iznosu od 3.750.000 dinara,
sredstva ostvarena od namenskih transfera od Ministarstva kulture u ukupnom iznosu od 53.933.000 dinara i to za: Zavod za zaštitu spomenika kulture, Narodni muzej, Niški kulturni centar i Galeriju savremene likovne umetnosti,
sredstva ostvarena realizacijom izvršnih sudskih presuda za pozajmljenu robu iz gradskih robnih rezervi u iznosu od 9.833.000 dinara;

Za platice, ne one ponižavajuće, dadoše više nego što treba. Bednih 21.228.000 dinara.
plate su više isplaćene zaposlenima sa srednjom i nižom stručnom spremom u iznosu od 14.981.000 dinara po osnovu uvećanja koeficijenta. Istovremeno su više obračunati i isplaćeni socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 2.682.000 dinara,
isplaćene su naknade za obavljanje povremenih i privremenih poslova u iznosu od 3.565.000 dinara koji po svojoj suštini nisu povremeni i privremeni, već takvi da traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini;

One ponižavajuće, popraviše suprotno zakonu i propisima!

preuzeo obavezu i izvršio rashode u iznosu od 37.829.000 dinara, a da pravni osnov za izvršenje ovih rashoda nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima i to za: plate i socijalne doprinose na teret poslodavca 32 pomoćnika načelnika u iznosu od 37.414.000 dinara;
dnevnice u većem iznosu od propisanih u iznosu od 100.000 dinara;
više isplaćene dnevnice zbog netačno prikazanog vremena na službenom putu u iznosu od 27.000 dinara;
transfer sredstava gradskoj opštini Palilula u iznosu od 288.000 dinara;

Da Vas podsetimo:  Gojkovići imaju "pola Novog Sada"

Preuzeo obavezu i izvršio rashode i izdatke u iznosu od 19.236.000 dinara, bez validne (verodostojne) dokumentacije o nastaloj poslovnoj promeni i to: u iznosu od 56.000 dinara za socijalna davanja zaposlenima, u iznosu od 12.888.000 dinara za usluge po ugovoru i u iznosu od 6.292.000 dinara za specijalizovane usluge;

Da li su to sami sebi podelili 13-tu platu?

Preuzeo veće obaveze u ukupnom iznosu od 61.449.000 dinara u odnosu na odobrene aproprijacije na dan 31.12.2014. godine i to za:

dodaci i naknade zaposlenih u iznosu od 25.201.000 dinara,
socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 4.534.000 dinara,
naknade u naturi u iznosu od 598.000 dinara,
socijalna davanja zaposlenima u iznosu od 3.900.000 dinara,
usluge po ugovoru u iznosu od 2.806.000 dinara,
materijal u iznosu od 1.167.000 dinara,
transfeti ostalim nivoima vlasti u iznosu od 17.503.000 dinara,
ostale dotacije i transferi u iznosu od 5.564.000 dinara,
porezi, obavezne takse, kazne i penali u iznosu od pet hiljada dinara i aproprijaciju,
otplata glavnice stranim kreditorima u iznosu od 171 hiljade dinara.

Nije u potpunosti uspostavio sistem internih kontrola…

Kod pripreme i donošenja budžeta javna preduzeća nisu uplatila svoju dobit, zatim:

Budžet nije u potpunosti pripremljen na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije;

Izmene i dopune budžeta nisu donete po postupku za donošenje budžeta;

Nisu primenjene odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, jer deo građevinskih dnevnika za Stadion Čair nije potpisan i overen pečatom odgovornog izvođača radova i nadzornog organa i izvođač radova nije dostavio bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

Kao što se vidi, ovde su samo letele plate, nagrade, specijalizovane usluge, prekovremeni rad! Nikad većeg rada i veće štete po grad. Ono što zabrinjava je nalaz DRI da račune nisu unosili odmah po dobijanju istih već na datum plaćanja. To je bilo i po nekoliko meseci posle. Prosto nije moguće da to ne zna finansijska služba grada. Ako zna, a morala bi da zna, šta je onda to? Svesno kršenje zakona?

Da Vas podsetimo:  MTS ustupio brojeve telefona građana za potrebe SNS?

Ovo je samo prvih nekoliko strana nalaza DRI. Ceo izveštaj je na 73 strane i prepun je uočenih nepravilnosti. Još Vam nije jasno što je grad ovde gde jeste? Da li funkcije ponižavaju primanja ili ljudi na njima?

Milosav-Jukić-160x160

Milosav Jukić

gradjanin.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime