Kusturica: Srbija je moja ideja slobode

0
734

kultura20012014

Uz zvu­ke le­gen­dar­nog dis­ko hi­ta „Le Fre­ak”, va­tro­me­te, kon­fe­te i aten­tat na Fran­ca Fer­di­nan­da, u Dr­ven­gra­du na Mo­kroj Go­ri 18. ja­nu­a­ra otvo­ren je 7. Me­đu­na­rod­ni film­ski i mu­zič­ki fe­sti­val Ku­sten­dorf.

Pro­sla­vlje­ni srp­ski re­di­telj Emir Ku­stu­ri­ca, na­kon otva­ra­nja Ku­sten­dor­fa, fe­sti­va­la ko­ji je on osmi­slio, iz­ja­vio je da je Sr­bi­ja nje­go­va otadž­bi­na i da je ne­tač­no da se sa Mo­kre Go­re se­li u An­drić­grad, za ko­ji ka­že da je tač­ka ko­ja spa­ja srp­ski na­rod iz­me­đu prak­tič­no dvi­je dr­ža­ve – Re­pu­bli­ke Srp­ske i Sr­bi­je.

– Sr­bi­ja je za me­ne ide­ja slo­bo­de i auto­no­mi­je i, ko­li­ko god se ta slo­bo­da i auto­no­mi­ja su­ža­va­ju i sma­nju­ju, tu po­sto­ji po­seb­na slo­bo­da ko­ju ne­ma ni­ko i ko­ju po­štu­jem. Osta­ću tu da je gra­dim sa svi­ma oni­ma ko­ji slič­no mi­sle – re­kao je Ku­stu­ri­ca, a pre­no­si Tan­jug.

An­drić­grad je ka­ko je re­kao, nje­gov do­pri­nos ja­ča­nja ne sa­mo ve­za, ne­go i ide­ja o ve­li­kim lič­no­sti­ma srp­ske isto­ri­ji ko­je smo če­sto za­bo­ra­vlja­li, ili ko­je smo če­sto bi­le mar­gi­na­li­zo­va­ne iz po­li­tič­kih ili ide­o­lo­ških raz­lo­ga.

– Mi­slim da An­drić­grad tre­ba da bu­de kraj to­me i po­če­tak no­ve ide­je o na­šoj pro­šlo­sti – ka­zao je Ku­stu­ri­ca.

Go­vo­re­ći o Ku­sten­dor­fu na Me­ćav­ni­ku na Mo­kroj Go­ri, Ku­stu­ri­ca je is­ta­kao da je oda­brao da ovaj fe­sti­val otvo­ri sa „dis­ko per­fo­man­som sa sta­vom”.

– Uvi­jek sam imao stav o sve­mu, pa i o po­ku­ša­ju re­vi­zi­je aten­ta­ta na Fer­di­nan­da. Per­for­mans tre­ba da uve­de isto­ri­ju u ko­re­o­gra­fi­ju – po­ja­snio je Ku­stu­ri­ca.

Upi­tan da li iza po­kre­ta­nja re­vi­zi­je sto­ji sa­mo nje­mač­ka že­lja da uljep­ša svo­ju isto­ri­ju ili ne­što dru­go, Ku­stu­ri­ca je re­kao da to ni­je ni­šta dru­go već pi­ta­nje da li Evro­pa tre­ba da bu­de čvr­šće kon­stru­i­sa­na, što je cilj Nje­mač­ke, dok En­gle­ska ko­ja je za­dr­ža­la fun­tu ima dru­ga­či­ji stav o to­me.

Da Vas podsetimo:  Svi ljudi sveta moraju da ustanu i sruše ovaj loš sistem!

– Me­ni je ta pri­ča o re­vi­zi­ji, ko­ju smo mi po­bu­di­li u Evro­pi, ni­šta vi­še ne­go pi­ta­nje nje­mač­ko-bri­tan­skih od­no­sa. I sa­da mi stra­da­mo u toj, ka­ko je ja zo­vem `igri ve­li­kih brojeva`. Ta­ko se ras­pa­la sta­ra Ju­go­sla­vi­ja, ta­ko su se uvi­jek rje­ša­va­le stva­ri na Bal­ka­nu, sva­ki iza­zva­ni po­tres ili ja­či su­kob do­vo­dio bi do ka­ta­kli­zme kod nas – na­veo je Ku­stu­ri­ca.

Već ne­ko­li­ko mi­nu­ta po­sli­je 18 ča­so­va, za ka­da je bio na­ja­vljen po­če­tak ce­re­mo­ni­je otva­ra­nja fes­zi­va­la Dr­ven­gra­dom je vla­da­la ti­ši­na ko­ju su re­me­ti­li tek po­vre­me­ni po­zi­vi or­ga­ni­za­to­ra i ša­pu­ta­nja ne­str­plji­vih po­sma­tra­ča. Dr­ven­gra­dom se pr­ve ve­če­ri fe­sti­va­la vi­še čuo fran­cu­ski ne­go srp­ski je­zik. Sce­nom su do­mi­ni­ra­la bi­je­la plat­na sa ko­ji su se emi­to­va­le cr­no-bi­je­le sce­ne ple­snih ba­lo­va smje­šte­ne iz­me­đu pri­ka­za Ga­vri­la Prin­ci­pa i nat­pi­sa ko­ji­ma po­ru­ču­je „Na­še će sje­ne ho­da­ti po Be­ču, lu­ta­ti po dvo­ru i pla­ši­ti go­spo­du”. U jed­nom tr­nut­ku, ko­ji je ozna­čio va­tro­met, vra­ta Dr­ven­gra­da su se otvo­ri­la i kroz njih je pro­šao Franc Fer­di­nand u prat­nji So­fi­je, dok ga je u pri­klad­nim ko­sti­mi­ma do­če­ka­lo mla­do i sta­ro. Dok je Ivan Jev­to­vić bio u ulo­zi Prin­ci­pa, Zo­ran Cvi­ja­no­vić je za pu­bli­ku igrao Fran­ca Fer­di­nan­da. Ulo­gu pri­po­vje­da­ča igrao je Emir Ku­stu­ri­ca, ko­ji je austrij­skog pre­sto­lo­na­dljed­ni­ka pred­sta­vio kao jed­nog od naj­kr­vo­loč­ni­jih vla­da­ra.

– Tih da­na je­di­no on ni­je bio svje­stan da će bi­ti ubi­jen u Sa­ra­je­vu. Je­di­no on ni­je znao šta mu se spre­ma – re­kao je pro­sla­vlje­ni re­di­telj dok umje­sto pr­vog puc­nja Prin­ci­pu u kri­lo pa­la dis­ko bom­ba.
Na­pad Ga­vri­la Prin­ci­pa sim­bo­lič­no je, baš kao što je i na­ja­vlje­no, pred­sta­vljen uz zvu­ke dis­ko mu­zi­ke. Dok su se sa zvuč­ni­ka ču­li rit­mo­vi hi­ta „Le Fre­ak” Ga­vri­lo i So­fi­ja za­ple­sa­li su sa pri­sut­ni­ma a sa okol­nih br­da is­pa­lji­va­ni su spek­ta­ku­lar­ni va­tro­me­ti na­ja­viv­ši po­če­tak neo­bič­ne film­ske smo­tre ko­ja će u Dr­ven­gra­du tra­ja­ti do 23. ja­nu­a­ra.

Da Vas podsetimo:  Svi ljudi sveta moraju da ustanu i sruše ovaj loš sistem!

Pro­gram je na­sta­vljen pro­jek­ci­jom na­gra­đi­va­ne dra­me „Pro­šlost” Aš­ga­ra Far­ha­di­ja, sa glu­mi­com Be­re­nis Be­žo u glav­noj ulo­zi. Upra­vo je ova ar­gen­tin­sko-fran­cu­ska zvi­je­zda pred­sjed­ni­ca fe­sti­val­skog ži­ri­ja ko­ji će od­lu­či­va­ti o do­bit­ni­ci­ma na­gra­da Zlat­no, Sre­br­no i Bron­za­no ja­je, na­mi­je­nje­nim fil­mo­vi­ma mla­dih stva­ra­la­ca.

– Svi ti mla­di lju­di, ko­ji su ov­de do­šli iz ci­je­log svi­je­ta, tre­ba­lo bi da pra­ve fil­mo­ve ka­kve bi i sa­mo vo­lje­li da gle­da­ju, a ne da slu­ša­ju dru­ge lju­de – po­ru­čio je Far­ha­di ko­ji je svjet­sku sla­vu ste­kao dra­mom „Raz­vod”, pr­vim iran­skim fil­mom ko­ji je osvo­jio Oska­ra.

Dru­gi fe­sti­val­ski dan u Dr­ven­gra­du po­čeo je pro­jek­ci­ja­ma fil­mo­va ame­rič­kog no­vog ta­la­sa „Go­li u se­dlu” i „Raz­ja­re­ni bi­ko­vi”, na­kon če­ga će isto­ri­čar fil­ma Greg de Kvir odr­žao pre­da­va­nje. ta­ko­đe, ju­če je otvo­re­na i iz­lo­žba „Ame­rič­ki no­vi ta­las na polj­skim film­skim pla­ka­ti­ma”. Usli­je­di­la je pro­jek­ci­ja fil­ma „Go­spo­đi­ca na­si­lje” grč­kog re­di­te­lja Alek­san­dro­sa Avra­na­sa, ko­ji je po­tom odr­žao ra­di­o­ni­cu na ko­joj je mla­dim auto­ri­ma pri­čao šta se sve de­ša­va­lo to­kom sni­ma­nja ove iz­u­ze­te­no po­tre­sne po­ro­dič­ne dra­me.

Tak­mi­čar­ski pro­gram na­sta­vio se pro­jek­ci­ja­ma fil­mo­va „Pro­iz­ve­de­no u ki­ne­skoj če­tvr­ti” Ke­vi­na La­ua, „Per­fi­di­ja” Da­vi­da Fi­ge­roa Gar­si­je, „Ka­ko sam ubio ra­bi­na” Mi­ha­e­la Ala­lua i „Are­na” Mar­ti­na Ra­ta. Dru­gi dan fe­sti­va­la za­vr­šen je na­stu­pom sa­sta­va „Mo­star Sev­dah Re­u­ni­on”.

Dan online

S.Ć.

Ov­dje su va­žni fil­mo­vi

– Ov­dje ne­ma estra­de, cr­ve­nih te­pi­ha, zvi­je­zda u to­a­le­ta­ma… Ov­dje su va­žni fil­mo­vi i to ci­je­nim”, ob­ja­snio je Far­ha­di za­što je na Ku­sten­dor­fu dru­gi put.

Go­vo­re­ći o svom fil­mu „Raz­vod” ovjen­ča­nim Oska­rom on je ob­ja­snio da je film na­pra­vio da bi se „ras­pra­vlja­lo o od­no­si­ma me­đu lju­di­ma”. is­ta­kao je da je raz­vod kri­zna si­tu­a­ci­ja ko­ja na­tje­ra lju­de da pri­ča­ju iskre­no. Re­kao je da ka­da su emo­ci­je u pi­ta­nju, gra­ni­ce me­đu lju­di­ma i ze­mlja­ma ne po­sto­je. Iran­ski re­di­telj je pri­znao da Sr­bi­ju i Sr­be do­volj­ne ne po­zna­je, ali da su ga odu­še­vi­le dvi­je stva­ri – fan­ta­stič­na pri­ro­da i lju­di ne­vje­ro­vat­nih du­ša „ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za svo­ju kul­tu­ru”.

Da Vas podsetimo:  Svi ljudi sveta moraju da ustanu i sruše ovaj loš sistem!

like-button.net here

wordpress-themes.org here

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime