Branko Dragaš: Društvo i država

0
1018

VERNICI DOCEKUJU BLAGODATNI OGANJMislio sam da se iz mojih tekstova vidi za kakvo društvo se zalažem.

Mislio sam da se iz mog iznesenog Političkog i Ekonomskog programa jasno vidi kavom društvenom uređenju treba da stremimo.

Nažalost, izgleda da sam pogrešio.

Jedan čitalac me opominje, posle mog teksta ULICA , da moram da odredim cilj kome naše društvo stremi i da će onda građanima biti mnogo lakše da prate taj postavljeni cilj. O ciljevima sam pisao u ovom tekstu.

Uredu, prihvatam kritiku. Možda nije bilo dovoljno jasno i precizno. Možda su filosofske misli zbunile čitaoce. Iznosim smernice za stvaranje jednog novog društva.

Nazvao sam ga – HUMANIZAM.

Idemo redom.

Srbija treba da izgradi HUMANISTIČKO DRUŠTVO.

Šta to znači?

Srbija je država srpskog naroda i svih njenih građana.

Srbija je republika.

Srbija je suverena i nezavisna država.

Srbija sarađuje sa svim državama u svetu i ulazi u sve međunarodne organizacije i saveze, koji ne negiraju suverenost i nezavisnost Srbije i koji su u interesu države Srbije.

Srbija je demokratska država, koja je ustrojena na vladavini prava i građanskim slobodama.

Svi građani Srbije su slobodni.

Svi građani Srbije imaju slobodu da biraju i da budu birani.

Uvodi se obaveza i dužnost građana da izađu na izbore.

Neizlazak na izbore će se zakonskim merama kažnjavati.

Svi punoletni građani iz Srbije i rasejanja, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, sačinjavaju Veliku Narodnu Skupštinu Srbije.

Glasanje u Velikoj Narodnoj Skupštini se vrši elektronski.

Velika Narodna Skupština određuje pitanja od strateškog značaja za sudbinu i razvoj države i društva.

Velika Narodna Skupština usvaja predložene odluke ako za njih glasa 51% ukupno upisanih birača sa pravom glasa.

Predlog odluka za Veliki Skupštinu mogu da se podnesu na osnovu elektronskih potpisa 100.000 građana sa pravom glasa.

Velika Narodna Skupština verifikuje mandate poslanika i senatora Narodne Skupštine.

Narodna Skupština ima Donji dom – Veće građana – 72 poslanika iz 24 regiona iz Srbije i 6 poslanika iz rasejanja, ukupno 78 poslanika.

Poslanici se biraju u svojim Regijama elektronskim glasanjem.

Poslanički mandat traje godinu dana.

Nakon isteka mandata, poslanik se više ne može kandidovati za tu funkciju.

Poslanički mandat nije plaćen.

Sednice Narodne Skupštine se održavaju elektronski.

Zakoni se usvajaju odlukom 40 glasova poslanika.

Rad Narodne Skupštine je kompjuterizovan i nema potrebe za administracijom u Narodnoj Skupštini.

Narodna Skupština ima Gornji Dom – Senat – 24 senatora iz 24 regiona iz Srbije i 6 senatora iz rasejanja.

Senatori se biraju u svojim Regijama elektronskim glasanjem.

Mandat senatora je dve godine.

Nakon isteka mandata, senator se više ne može kandidovati za tu funkciju.

Senator za svoj rad nije plaćen.

Zakoni se usvajaju odlukom 16 senatora.

Sednice Senata se održavaju elektronski.

Nema administracije za potrebe rada Senata.

Zakoni se primenjuju kada ih verifikuju Veće građana i Senat.

Narodna Skupština Srbije je otvorena svakoga radnoga dana od 10 -18 časova za sve građane Srbije.

Građani Srbije i rasejanja dobijaju mogućnost da svoje predloge zakona iznose direktno u Narodnoj Skupštini.

Svaki građanin dobija 5 / pet/ minuta da lično iznese svoje predloge zakona u Narodnoj Skupštini.

Teme rasprave zakona u Narodnoj Skupštini određuju se mesec dana unapred.

Svakoga dana se menja tema zakona o kojoj građani raspravljaju.

Spisak građana koji učestvuju u iznošenju predloga zakona određuje se elektronskim putem, godinu dana unapred.

Narodna Skupština ima svoj nacionalni kanal i svi građani mogu da prate rasprave predlagača zakona u Narodnoj Skupštini.

Velika Narodna Skupština bira Predsednika države elektronskim glasanjem.

Svi kandidati za Predsednika dostavljaju svoje radne biografije javnosti na uvid.

Zabranjuje se plaćena politička kampanja za izbor Predednika.

Kandidati za izbor Predsednika dobijaju mogućnost da svoje predstavljanje izvrše na nacionalnim televizijama u ograničenom terminu.

Predsednik države se bira na tri meseca.

Posle isteka prve godine, Predsednik države se bira na mesec dana.

Posle isteka druge godine, Predsednik države se bira na jedan dan.

Predsednik države postaje kandidat koji dobije 51% ukupnih glasova svih upisanih birača.

Predsednik države samo jednom može obavljati tu dužnost.

Predsednik države predstavlja državu u zemlji i svetu.

Predsednik države ima svoj Kabinet sastavljen od : šefa kabineta, sekretara Predsednika i jednog asistenta Predsednika.

Spisak izglasanih Predsednika Republike se objavljuje šest meseci unapred.

Velika Narodna Skupština bira Predsednika Vlade.

Predsednik Vlade se bira na godinu dana.

Predsednik Vlade ne može dva puta da se kandiduje.

Predsednik Vlade podnosi svoj Program rada građanima na usvajanje.

Predsednik Vlade postaje kandidat koji dobije 51% glasova svih birača.

Predsednik Vlade bira svoj ministarski tim.

Predsednik Vlade ima dva potpredsednika.

Predsednik Vlade ima 9 / devet/ ministara.

Predsednik Vlade i njegov tim rade na procenat od realizacije godišnjeg povećanja BDP.

Visinu procenta određuje Narodna Skupština.

Predsednik Vlade i njegov tim zalažu svoju imovinu kao garanciju za dobro obavljanje preuzetih državnih poslova.

Narodna Skupština na kraju godine glasa o usvajanju završnog računa države.

Guvernera Narodne banke Srbije bira Narodna Skupština.

Guverner podnosi izveštaje o radu NBS Narodnoj Skupštini.

Guverner se bira na javnom konkursu.

Da Vas podsetimo:  "Prelamanje" sudbine Kosova stvar meseci - spremaju se dramatična vremena!

Guverener se bira na period od dve godine.

Guverner za svoj rad prima platu prema odluci Narodne Skupštine.

Vlast u Republici Srbiji je decentralizovana.

Republika Srbija je podeljena na 24 regiona.

Vlast u regionima se nalazi u gradovima i opštinama.

Svi prikupljeni prihodi u opštinama se dele tako da : 75% prihoda ostaje opštini, 25% se prenosi Republici.

Gradovi i opštine imaju svoje skupštine.

Svi punoletni građani grada i opštine sačinjavaju Veliku Skupštinu Grada i Opštine.

Velika Skupština Grada bira Gradonačelnika odlukom 51% ukupnog biračkog tela u Gradu.

Gradonačelnik se bira na jednu godinu.

Gradonačelnik se ne može više kandidovati za tu funkciju.

Gradonačelnik je plaćen i visinu plate određuje Skupština Grada.

Velika Skupština Opštine bira Predsednika opštine odlukom 51% ukupnog biračkog tela u Opštini.

Predsednik Opštine se bira na jednu godinu.

Predsednik Opštine se ne može više kandidovati za tu funkciju.

Predsednik Opštine je plaćen i visinu plate određuje Skupština Opštine.

Skupštinu Grada čine 24 odbornika.

Odbornici se biraju elektronskim glasanjem svih punoletnih birača u Gradu.

Odbornici Grada se biraju na godinu dana.

Odbornici Grada nisu plaćeni.

Skupštine Grada se održavaju elektronski.

Skupštinu Grada čine 24 odbornika.

Odbornici se biraju elektronskim glasanjem svih punoletnih birača u Gradu.

Odbornici Grada se biraju na godinu dana.

Odbornici Grada nisu plaćeni.

Skupštine Grada se održavaju elektronski.

Odluke se donose odlukom 13 odbornika.

Građani mogu sa 5.000 elektronskih potpisa da pokreću inicijative za promenu zakona za odluke Velike Skupštine Grada.

Skupštinu Opštine čine 12 odbornika.

Odbornici se biraju elektronskim glasanjem svih punoletnih birača u Opštini..

Odbornici Opštine se biraju na godinu dana.

Odbornici Opštine nisu plaćeni.

Skupštine Opština se održavaju elektronski.

Odluke se donose odlukom 7 odbornika.

Građani mogu sa 1.000 elektronskih potpisa da pokreću inicijative za promenu zakona za odluke Velike Skupštine Grada.

Republika Srbije priznaje tri oblika svojine : državna, privatna i akcionarska.

Sva tri oblika svojine su zakonski ravnopravna.

Država je vlasnik najmanje 51% kapitala u svim preduzećima od državnog značaja, preduzećima koja koriste prirodna bogatstva i koja imaju prirodan monopol na tržištu.

Izbor direktora javnih preduzeća se vrši na javnom konkursu.

Direktori se biraju na godinu dana.

Direktor može da dobije još jedan mandat.

Završni račun se javno objavljuje građanima.

Članovi Upravnog odbora se biraju na javnom konkursu.

Članovi Upravnog odbora nisu plaćeni.

Državna uprava se potpuno kompjuterizuje.

Uvodi se internet administracija.

Građani ne troše vreme na obilaženje šaltera.

Svi viškovi zaposlenih iz državne administracije se o trošku države prekvalifikuju za nova zanimanja na tržištu i dobijaju dugoročne kredite sa kamatama od 3% za pokretanje privatnih poslova.

Umesto 800.000 ljudi koji primaju plate iz budžeta, na državnom budžetu ostaje svega 300.000 ljudi, svi ostalih 500.000 ljudi se prekvalifikuje o trošku države za nova zanimanja na tržištu i dobijaju dugoročne kredite sa kamatom od 3% za pokretanje privatnih poslova.

Rashodi državnog budžeta u prvoj godini se odmah smanjuju, racionalizacijom poslovanja države, za 25% i tako se godišnje uštedi 2 milijarde evra.

Legalizacijom sive ekonomije godišnje se slije u budžet 4 milijarde evra.

Obavezna rezerva banaka od 1, 2 milijarde evra, koja se nalazi kod NBS i na koju se plaća kamata od 2% godišnje, oslobađa se i usmerava u privredu po kamati od 3% godišnje.

Efikasnijim radom banaka, stanje na žiro računu banaka u iznosu od 1,1 milijardi evra se smanjuje i novac se usmerava u privredne aktivnosti preduzeća u izvozu.

Od ukupnog iznosa deviznih rezervi od 9,7 milijardi evra, povvlači se 8 milijardi evra za pokretanje proizvodnje.

Ukupan iznos sredstava koji se nalazi van funkcija privrede iznosi 16,3 milijarde evra i to je više nego dovoljno, za jedno radno mesto treba 5.000 evra, za zapošljavanje 3.260.000 radnika.

Kako imamo 1.600.000 zaposlenih, kako nezaposlenih i onih koji rade ali ne primaju platu ima 1.000.000, penzionera 1,720.000 i 600.000 invalida, otvaraju nam se mogućnosti da zaposlimo 3,260.000 novih radnika.

To znači da možemo da zaposlimo sve nezaposlene, da možemo da prekvalifikujemo na bolje plaćene poslove sve one koji rade i koji danas ne mogu da prežive od svoje plate, da možemo angažovati invalide da se uključe, na osnovu svojih mogućnosti, u pokretanje privrednog razvoja i da sve zdrave penzionere možemo angažovati da rade kratko vreme i zarade dodatni novac, da pomognu svojim iskustvom i znanjem u privrednom preporodu.

Sve se ovo postiže iz sopstvenih resursa.

Sopstveni resursi su i naši ljudi u rasejanju, koji imaju , prema procenama, 120 milijardi evra kapitala i koji mogu, ako se stvore uslovi za privredni preporod Srbije, da dobar deo ovog novca ulože u privredni preporod nacije. Ali još veči njihov kapital je znanje, poslovne veze koje imaju i stečene radne navike.

Ti naši najbolji ljudi su potrebni danas Srbiji.

Pored toga, treba da istaknem i to da nikada ovakva nelikvidnost nije bila u svetskoj privredi, dok na drugoj strani banke, fondovi, finansijske organizacije i ultra bogati pojedinci ne znaju šta da rade sa viškovima svoga novca, koji stoji i koji gubi na svojoj vrednost.

Da Vas podsetimo:  Godišnjica prve ljudske žrtve od covid-19: 4.900 života kasnije

Svakoga dana na planeti se okrene 52.000 milijardi novca i robe.

Ukoliko dobijemo mudru, operativnu i menadžersku VLADU NACIONALNOG SPASA siguran sam da možemo privući u Srbiju mrvice od tog nenormalno velikog novca koji se suludo štampa bez pokrića i koji će sigurno uskoro sav da izgori u finansijskom požaru.

Dovoljno je da napravimo u centru Beograda slobodnu finansijsku zonu i da uzimamo samo 1% od svake transakcije, dobićemo godišnje više novca na tim finansijskim operacijama, nego što iznosi naš sadašnji godišnji budžet.

Novca, dakle, ima u izobilju.

Samo trebamo da imamo ljude koji znaju da ga pravilno usmere i privuku.

Gde ulagati?

Srbija je toliko propala da joj trebaju investicije u svim granama.

Prioritet će biti izvoz, supstitucija uvoza, patenti i nove tehnologije.

Kapacitete za ulaganja imamo na pretek.

Evo, primer poljoprivrede.

Srbija raspolaže sa 4.867 miliona ha obradive površine . Sa najboljim zemljištem na svetu, termalnim vodama i prerađivačkim sektorom za izvoz finalne robe u megamarkete i sopstvene prodavnice i restorane po svetu Srbija može godišnje da izvozi 100 milijardi evra.

Pokrenuće se poljoprivreda i oživeti naša sela.

Razvojem infrastrukture, brzim internetom, modernim saobraćajnicama, dobrim zdravstvenim i školskim mrežama stvoriće se uslovi za bolji i zdraviji, mirniji, život na selu, nego u prenaseljenim gradovima.

Država će kreditirati povratak na sela.

Poljoprivredni proizvođač će se baviti samo kvalitetnom proizvodnjom, sve ostalo će rešavati zadruge, operativa, izvoznici i država svojom pametnom agrarnom politikom.

Tako će se planirati i usvim drugim granama.

Srbija mora da ostvari dvocifrene stope privrednog rasta.

Rast od 1,7% nije nikakav rast.

O dvocifrenim stopama rasta ne želim da pišem, jer estradni ekonomiosti su tolike neznalice i nemaju pojma šta se dešava na svetskom tržištu da bi svako navođenje mogućih cifara privrednog rasta kod njih izazvao šok.

Neka to ostane kao poslastica kada napravimo privredni zaokret.

BDP se lažno prikazuje 33 milijardi evra.

On je realno negde oko 16 milijardi evra.

Kada bi bili još precizni, onda bi videli da je BDP još mnogo manji.

Siromašni smo, jer smo opljačkani i političari ne znaju da pokrenu privredu. Samo pričaju prazne priče.

Siromašni smo jer nemamo šta da podelimo.

Moramo da podignemo BDP i da stvorimo novu vrednost.

Koji je onda cilj?

Evo, iznosim konkretan cilj.

Možemo za deset godina da stignemo Austriju, koja ima 375 milijardi evra BDP.

Kada bi privredni razvoj počeli od 2017, mislim da bi to ostvarili i do 2025.

To je prvi veliki korak našeg ubrzanog privrednog razvoja.

Begstvo iz siromaštva!

Begstvo iz bede!

Begstvo sa dna života!

Begstvo iz očaja i apatije!

Kada to ostvarimo, onda će prosečne plate u Srbiji da budu 4.400 evra.

Spremačice će imati 1.300 evra. Prodavačice 1.500 evra. Medecinske sestre i bolničarke 1.800 evra.

Prosečne penzije bi bile 2.300 evra.

Šta kažete?

Zgranuti ste?

Ne možete da verujete?

Sviđaju li vam se ovakve plate i penzije?

Sviđaju!

Sviđaju se i meni!

To možemo da ostvarimo.

Srbija ima veća bogatstva i prirodne resurse od Austrija.

Srbija ima ljude koji su vredniji od Austrijanaca.

Srbija ima kapacitete da sve to svojim radom i znanjem stvori.

Niko ništa ne treba da nam poklanja.

Mi sve možemo sami!

Ne treba nam MMF! Ne treba nam Svetska banka!

Ne trebaju nam ekonomske ubice.

Oslanjamo se na sebe, svoje znanje i naše resurse.

Rekoh li vam da je to prvi korak?

Koji je sledeći?

U drugom velikom koraku moramo da stignemo Holandiju.

Moramo da BDP dupliramo na 770 milijardi evra.

To je naš cilj.

To se postiže za novih deset godina.

Možda koju godinu i ranije.

Ako je Novak Đoković za 20 godina postao svetski šampion, Srbija može da stigne Holandiju.

U to sam potpuno siguran.

Sve preduslove za to imamo.

Moramo samo da se oslobodimo političkog ološa.

To su kratkoročni ciljevi Srbije do 2035 godine.

Ali, naša Vlada nacionalnog spasa napraviće projekcije razvoja do 2100 godine.

To mora da bude naš cilj, koga moramo da ostavimo našem pokolenju u amanet.

To je borba koju mi moramo da vodimo i da dobijemo.

Sve ostalo su gluposti i trošenje dragocenog vremena i enrgije.

Svi moramo da se usmerimo samo u ovom pravcu.

Moramo da iskoračimo.

Prvi korak je najteži.

Ali, važno je da krenemo.

Kada stvorimo ekonomsku bazu za naš privredni preporod, onda sve ide lakše.

Kada imamo naš novac, onda niko ne može da nas ucenjuje.

Prestaćemo da se zadužujemo.

Vratićemo sve dugove od 26,8 milijardi evra.

Nećemo godišnje da plaćamo kamatu od 1,4 milijarde evra.

Imaćemo svoj novac da plasiramo na finansijska tržišta i da zarađujemo na obrtanju našeg novca.

Imaćemo SRPSKU ARMIJU / SA / koja će brojati 120.000 vojnika.

Oficiri će biti dobro plaćeni i neće nikada štrajkovati.

Mladići će služiti vojsku 6 meseci, devojke 3 meseca.

Imaćemo TERITORIJALNU ODBRANU , koja će brojati 1.000.000 teritorijalaca, spremnih da se odmah pretvore u regularnu vojsku.

Da Vas podsetimo:  Buđenje ranog proleća

Napravićemo u našim fabrikama sopstveno oružje, što ne znamo da napravimo sami ćemo kupiti od svog zarađenog novca.

Niko ništa ne treba da nam poklanja.

Imaćemo modernu i naoružanu armiju koja će braniti suverenu i nezavisnu Srbiju.

Nikada nikoga nećemo da napadamo, ali ćemo znati dobro da se branimo.

Imaćemo rodoljubive građane Srbije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, koji će svojim životom braniti uređenu i bogatu domovinu.

Imaćemo dobro plaćenu i sposobnu POLICIJU, koja će se iskoreniti svaki kriminal u državi.

U državi blagostanja nema kriminala.

Tamo gde su svi zadovoljni, gde rade i zarađuju, gde je država organizovana i društvo socijalizovano, kriminal se drastično smanjuje.

Organizovani kriminal potiče iz vrha kriminalizovane politike.

Ukidanjem političara, nema više organizovanog kriminala.

Razvojem društva i socijalnim zaštitama države iskorenjuje se socijalni kriminal.

PRAVOSUĐE mora postati efikasno i pravedno.

Sudije i tužioci će imati velike plate i niko neće koći da ih potkupljuje.

Političara neće biti da vrše pritiska na sudstvo.

Sudstvo će biti nezavisno i deliće pravdu prema uspostavljenim zakonima.

Ostvarenim privrednim preporodom, omogućićemo građanima da se besplatno obrazuju i da se besplatno leče.

Za sve građane će biti uvedeno besplano osnovno zdravstveno osiguranje.

Izjednačićemo privatnu praksu i državno zdravstvo, neka građani biraju kod koga će da se leče.

To će dovesti do veće konkurencije i boljeg korišćenja resursa.

Zdravstvo će postati privredna grana koja će donositi velike prihode državi, jer imamo vrhunske svetske stručnjake, koje samo moramo dobro da platimo.

Osnovne stomatološke usluge će biti obezbeđene osnovnim osiguranjem.

Preko 700.000 ljudi u Srbiji mora da dobije zube da bi mogli kvalitetno da se hrane i da ne ugrožavaju svoj život.

Naveo sam plate medicinskih sestara i bolničarki, vrhunski naši hirurzi i vrhunski specijalisti moraju da imaju plate između 10.000-15.000 evra mesečno.

Tada se niko neće iseljavati iz Srbije.

Dolaziće stručnjaci iz drugih država iz regiona da rade kod nas.

U naše obnovljene banje dolaziće da se leče stranci i da se odmaraju i uživaju.

Besplatan školski sistem će biti za svu decu od vrtića do njihovih doktorata.

Ulaganje u znanje građana je najveći potencijal za jednu državu.

Ulaganje u znanje nije triošak, to je dobra i unosna investicija, koja se vraća uvećana nekoliko puta.

Podignućemo nivo stručnog znanja, tako da ćemo imati nekoliko stotina doktora nauka.

SANU mora da ima samo 12 članova.

Apostola.

Besmrtnika.

Koji će biti moralna vertikala društva.

Siromaštvo će biti iskorenjeno.

Neće biti prosjačenja po ulici.

Bogata Srbija može da obezbedi svakom građaninu osnovne uslove za egzistenciju.

Neće biti beskučnika.

Niko neće gladovati.

Teški bolesnici će biti smešteni u posebnim zdravstvenim ustanovama.

Neće biti na teret sebi i svojoj porodici.

O starim ljudima će se brinuti stručni i obučeni ljudi.

Socijalno osiguranje će sve troškove pokrivati.

Penzioneri će imati dovoljno velike zarađene penzije da se brinu o sebi i da uživaju u plodovima svoga dugogodišnjeg rada.

Osobe sa posebnim potrebama će biti briga države.

Država će se sa porodicama dogovarati o načinu organizovanja njihovog života.

Dosta osobe sa posebnim potrebama će se uključiti u privredni razvoj Srbije.

Zarađivaće i osećaće se da pripadaju našoj maloj zajednici.

Mladi neće više bežati iz Srbije.

Imaće sve uslove da dobiju najveća znanja.

Najbolje među njima država će slati na prestižne strane univerzitete, ali uz obavezu da se vrate.

Mladi bračni parovi će dobijati odmah male državne stanove, koje će moći da otkupljuju na 30 godina .

Za prvo dete će se dobijati 2.000 evra, drugo 4.000 evra , treće 8.000 evra i tako redom za sve višebrojne porodice.

Nastaće kulturna revolucija u samoj našoj kulturi.

Srpska kultura će donositi ogromne devizne prihode.

Pokazaćemo strancima našu drevnu civilizaciju : Lepence i Vinčance, našu drevnu pismenost, skulpture, metalurgiju, naše Trojance, Tribale, Venete, Ilire, naše rimske careve, srpske dinastije pre Nemanjića, srpsko srednjevekovno slikarstvo, kosovski mit, epske pesme, srpske ustanike, stradanja u dva velika rata i Pekića i Andrića i Selimovića i Crnjanskog i Uroša Predića i sve zaboravljene i skrenute.

Pokazaćemo svetu naše naučnike Ruđera Boškovića, Kostu Stojanovića, Milutina Milankovića, Miku Petrovića Alasa, Mihaila Pupina i največi um čovečanstva našeg Nikolu Teslu.

Ponosni smo jer smo drevni narod.

Ponosni smo jer smo stvorili evropsku civilizaciju.

Ponosni smo jer smo opstali u Podunavlju.

U biblijskom Sedmorečju.

Ponosni smo jer smo narod Nikole Tesle.

Sve je u našim rukama.

Sami moramo da odlučimo.

Nemamo vremena za gubljenje.

Velika budućnost je pred našim narodom.

Zar ovo nije dovoljno jasan cilj?

Nemojte da tražite opravdanja.

Ne napadajte druge.

Pođite od sebe.

Mi smo ti koji moramo stvoriti ovakvu Srbiju.

Mi smo ti na koje je pala istorijska odgovornost.

Taj teret istorije moramo da ponesemo.

Sada ciljeve znamo.

Važno je da krenemo.

Prvim korakom.

Razumevanje našeg cilja je prvi korak.

Počnite!

Ne oklevajte!

Kako se zove društvo kome stremimo?

Nazvao sam ga – HUMANIZAM.

Vi ga nazovite kako hoćete.

Važno je da ga ostvarimo.

branko-dragas-1-640x344-640x344-563x344

Branko Dragaš

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime