Branko Dragaš: Kompanija Er Srbija je bankrotirala

2
10227

Zahvaljujem se čitaocu koji mi je dostavio izveštaj revizorske kuće KPGM, upućen akcionarima ER SRBIJE, o finansisjkom izveštaju Kompanije za 2016.godinu.

Mada u poglavlju ODGOVORNOST REVIZORA stoji :

„Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim pojedinačnim finansijskim izveštajima“.

Nisam uspeo nigde da pročitam stručno mišljenje Revizora o katastrofalnoj situaciji u Kompaniji.

Nisam nigde pročitao stručni apel Revizora da se hitno ispita kompletno poslovanje Kompanije i da se uvedu vanredne mere u Kompaniju koja dramatično loše posluje, uprkos svim političkim privilegijama koje je dobila i konkretnim novčanim subvencijama koje neprestalno dolaze iz našeg bankrotiranog državnog budžeta.

Ali, u ovom tekstu se ne bavim Revizorom, koji bruka našu ekonomsku struku, jer pravi izveštaj smuti pa prospi i udrobljeno-umrvljeno, što je veliki problem već pune dve decenije svih svetskih revizora, koje plaćaju kompanije da prave izveštaje tako da revizori nisu odgovorni za te revizorske izveštaje.

To je, svakako, morate da priznate, prilično apsurdno i glupo, ali u prevarantskom neoliberalnom kapitalizmu tako se uglavnom ponašaju svi veliki svetski revizori koji su, prema mome mišljenju, doprineli finansijskom bankrotu neoliberalizma, jer nisu radili svoj posao niti u duhu sa poslovnim moralom niti, pak,profesionalno.

U ovom tekstu neću do detalja analizirati bilans stanja i bilans uspeha, jer to radim profesionalno za kompanije koje me angažuju kako bi utvrdili pravo stanje zdravlja kod pacijenta, nego ću na najjednostavniji način, da građani mogu da razumeju, izneti samu suštinu kako posluje ER SRBIJA.

Svi podaci su zvanični za 31.12.2016.godine.

AKTIVA

Na strani Aktive vidim da Stalna imovina iznosi -8,158 milijardi dinara.
Stavku koja mora da se ispita je – Ulaganja na tuđim nekretninama,postrojenjima i opremi u iznosu od – 1,274 mld. Din.

Koje su to tuđe nekretnine, postrojenja i oprema?
Zašto Kompanija ulaže na tuđoj imovini?
Koji je poslovni interes iz takvog ulaganja?
Kome pripada ta imovina na kojoj Kompanija ulaže?
Zašto baš kod njih ulaže?

Kako je Kompanija uložila u svoja zavisna društva – 463,7 miliona dinara, onda je meni potpuno neshvatljivo da nema konsolidovanog bilansa Kompanije i za ta njena zavisna preduzeća, nego je dato Kompaniji da dostavi izveštaje do 31.07.2017.godine.
Zašto im je potreban toliki rok?
U čemu je problem da se izveštaji ne rade sa 31.12.2016?

Na poziciji – Ostali dugoročni finansijski plasmani nalazimo prilično veliki iznos od – 496,2 miliona dinara.
Ko je dobio finansijska sredstva Kompanije?
Zašto?
Koji su uslovi za korišćenje tih sredstava?
Da li je tim sredstvima Kompanija mogla nešto bolje da uradi?

Obrtna imovina Kompanije iznosi – 14,719 milijardi dinara.

Da Vas podsetimo:  Šta je bilo? Nemamo pojma!

Potrebno je napraviti reviziju na stavkama – Kupci u inostranstvu 1,267 milijardi dinara , ko su ti kupci i kako se izvršilo obezbeđivanje tolikog novca Kompanije, i na stavci – Potraživanja iz specifičnih poslova – 935 miliona dinara, koji su to specifični poslovi?

Takođe, stavka – Ostali kratkoročni finansijski plasmani – 87,3 miliona dinara mora da se prekontroliše.
Koji su to ostali kratkoročni finansijski plasmani?
Kome su otišli? Kojije prinos?
Zašto baš njima?

Bilansna stavka – Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose :

– Devizni računi…………………………………742 miliona dinara
– Oročene devize………………………………9.277 miliona dinara
– Tekući računi……………………………………433 miliona dinara
– Devizna blagajna……………………………………9 miliona dinara
– Dinarska blagajna………………………………….3 miliona dinara
UKUPNO ……………………………………………..10.464 miliona dinara

Revizor navodi da je Kompanija oročila kod komercijalnih banaka u Srbiji 79,2 miliona dolara do juna 2017 po kamati od 0,4% – 2,2%.

Zašto je Kompanija oročila slobodna devizna sredstva?
Zašto po tako niskim kamatama?
Da li se taj slobodan devizni novac mogao pametnije da uloži?

Aktivna vremenska razgraničenja iznose – 471 milion dinara.
Da li su to obračunati i nenaplaćeni prihodi ili unapred plaćeni troškovi?
Ako su nenaplaćeni prihodi, kako će se naplatiti taj veliki iznos?
Ako su unapred plaćeni troškovi, zašto i kome se unapred plaćaju?

PASIVA

Kapital Kompanije je – 6, 845 milijardi dinara ili 57 miliona evra

Gubitak iz ranijih godina – 29,747 milijardi dinara ili 247.891.667 evra.

Neraspoređena dobit 105 miliona dinara ili 875.000 evra.

Dugoročne obaveze 29,489 milijardi dinara ili 245.741.667 evra.
Kratkoročne obaveze 16,306 milijardi dinara ili 135.883.333 evra.

UKUPNE OBAVEZE KOMPANIJE …………..381.625.000 EVRA

Gubitak iznad visine kapitala iznosi – 22,999 milijardi dinara ili 191.658.333 evra.

KOMPANIJA VIŠE NEMA KAPITAL!
GUBICI SU IZNAD KAPITALA ZA 191,6 MILIONA EVRA
OBAVEZE KOMPANIJE SU 381,6 MILIONA EVRA.

KOMPANIJA ER SRBIJA JE – BANKROTIRALA!!!!

Gde je otišao toliki novac?

Pogledajmo BILANS USPEHA Kompanije 31.12.2016

Poslovni prihodi………………………………35,336 mild.din
Poslovni rashodi……………………………….35,655 mild.din

Finansijski prihodi……………………………2,972 mild.din
Finansijski rashodi ……………………………3,468 mild. Din

Ostali prihodi………………………………….1,095 mild.din
Ostali rashodi……………………………………..123 miliona din.

NETO DOBITAK……………………………………..105 MILIONA DINARA
NETO DOBITAK………………………………………….875.000 EVRA

Kako će Kompanija sa profitom od 875.000 evra da pokrije gubitke iznad Kapitala u iznosu od – 191,6 miliona evra?
Kako će Kompanija sa profitom od 875.000 evra da vrati obaveze od 381,6 miliona evra?

Interesantna je stavka – Ostali poslovni prihodi – SUBVENCIJE DRŽAVE – iz koje saznajemo da je država Srbija Kompaniji poklonilaa pare poreskih obveznika u 2016 -4,974 milijarde dinara ili 41,45 miliona evra , dok je u 2015 ta subvencija iznosila – 5,92 milijarde dinara ili 48, 9 miliona evra.

Da Vas podsetimo:  Gađači i gađanke ili Vračar danas

Za dve poslednje godine država Srbija je poklonila ER SRBIJI neverovatnih 90,35 miliona evra.

Odlukom Vlade državna kompanija Aerodrom NIKOLA TESLA je otpisao u 2014 i 2015 mešovitoj kompaniji ER SRBIJA iznos od 4,3 milijardi dinara ili 36 miliona evra.

Uprkos tome što dobijaju subvencije od države, što godinama ne plaćaju Aerodrom i što se zadužuju na svakom koraku, ER SRBIJA posluje sa gubicima.

To jasno pokazuje da je aranžman sa arapskom kompanijom ETIHAD štetan po državu i da Vučićeve demagoške političke priče su obične laži, koje se sve rasprše pred surovošću svih ovih zvaničnih podataka iz poslovanja ER SRBIJA, kojom, kao manjinski partner, što je nezabeleženo u istoriji akcionarskih društava, zapravo, ortačkih društava , jer postoje samo dva osnivača, upravlja manjinski vlasnik.

Ludilo Vučićevo se prenelo i na poslovanje kompanije.
Manjinski vlasnik upravlja Kompanijom i izvlači novac iz Kompanije.

Pogledajmo stavku OSTALI POSLOVNI RASHODI :

– Troškovi zakupa aviona……………………………3,038 mild din
ETIHAD ništanije uneo u Kompaniju, nego je Kompanija uzela avione na lizing i otplaćuje ih Kompanija, znači svi mi zbog državnog dela vlasništva,
– Troškovi ostalog zakupa……………………………..573 miliona din
Koji je to zakup? Na šta se odnosi?
– Troškovi provizija…………………………………….973 miliona din
Zašto Kompanija daje provizije? Kome?
– Troškovi reklame i propagande…………………346 miliona din
Zašto tolika reklama kada je u gubicima?
– Troškovi intelektualnih i konsalting usluga ……..702 miliona din
Šta mislite ko ovo uzima?
– Ostali rashodi…………………………………………………….702 miliona din
Idelana stavka za uzimanje novca.

Ako isključimo zakupe, onda Kompanija u 2016 izdvaja – 3,296 mild din ili 27,47 miliona evra za nešto što mogu da nazovem – izvlačenje novca iz Kompanije.

Novac iz Kompanije odlazi i niko ne kontroliše, gde i kome odlazi toliki novac.

Pogledajmo kako se uzimaju provizije na dobijenim kreditima.

Dana 15.09.2015 EA PARTNERS BV je odobrio ER SRBIJI kreditnu liniju na pet godina u iznosu od 56,539 miliona dolara, ali je Kompanija povukla 52,836 miliona dolara, dok je razlika od 3,703 miliona dolara ili 6,55% iznosa otišlo na – TRANSAKCIONE TROŠKOVE?!!?

Šta su to transacioni troškovi, Vučiću?
Kome odlazi taj novac?

Kamata je 6,96%, što je trostruko veće od kamata na svetskim tržištima.
Zašto je kamata veća?

Ali, pravi biser tek sledi.

Na ovu veliku kamatu od 6,96% godišnje dodaje se kvartalno uvećanje od 0,1725%.
To je godišnje 0,5175%.
Kako je ugovor na pet godina, uvećava se kamata od 6,96% za još 2,5825%.

Da Vas podsetimo:  Srpski svet

Strašno!!!!
Skandal!!!

Bankar sam 34 godine i desetine hiljada ugovora sam sklopio, ali nikada nisam video da se ugovorena velika kamatna stopa nadograđuje kvartalnim uvećanjem.

Arapi su majstori u trgovini.
Videli su da je Vučić budala i da ništa ne zna, da voli samo da se slika, nahranili su mu sujetu i doneli ovako štetan ugovor za našu državu.

Kome odlazi ovih nadograđenih 2,5825%, Vučiću?

Nije bio dovoljan jedan ugovor, pa je napravljen još jedan.
Nekome se osladilo da uzima provizije.
Kome?

Dana 20.05.2016. godine sklapa se novi ugovor na 63 miliona dolara, ali se povlači 58,873 miliona dolara.
Na ime transakcionih troškova od 6,55% uzima se 4,127 miliona dolara.

Ko je Vučiću uzeo 4,127 miliona dolara?

Kamat je ponovo 6,95 % i na to se nadograđuje kvartalna uvećanja.

Pitanje još jedno za velikog mešetara Vučića – zašto ER SRBIJA uzima dva dolarska kredita, kada ima oročeno u našim komercijalnim bankama -79,2 miliona dolara?

Zašto Kompanija na svoj novac dobija kamatu od 0,4% do 2,2%, dok uzima novac Arapa po ceni 6,95% sa nadogradnjom od 2,5825%?

Kakva je ovu sumanuta poslovna politika Kompanije?

Interesantno je da u januarau 2017 Fond za razvoj Republike Srbije daje kredit ER SRBIJI u iznosu od 14 miliona evra na 18 meseci sa kamatom od 3,5%.
Koje je garancije Kompanija dala Fondu, kada više nema svog Kapitala?
Da li je Fond za razvoj pregledao bilanse bankrotirane Kompanije?
Po kom kriterijumu je ER SRBIJA dobila taj kredit od Fonda za razvoj?

Ako je država Srbija subvencijama, oprostom rashoda i kreditima uložila u ER SRBIJU 200 miliona evra i ako se tim novcem u privatnom biznisu moglo da zaposli 40.000 radnika, dok ER SRBIJA ima , sve sa sestrinskim firmama, 2.450 radnika, zašto država ulaže u Kompaniju koja pravi ogromne gubitke?

Pročitali smo pre neki dan da je gubitik ETIHADA preko 1,87 milijardi evra.
Koliko je našeg novca otišlo u te gubitke?

Predsednik Nadzornog odbora Kompanije je gradonačelnik Siniša Mali.
Koji se proslavio u pljačkaškoj privatizaciji.
Koji priča kako ER SRBIJA dobro posluje.
I koji najavljuje otpuštanja, jer žele da povećaju profit Kompanije.

Izneo sam pred našu javnost ove poražavajuće, zvanične podatke.
Revizor to nije smeo da saopšti.
Sada znamo šta je istina.
Sada imamo elemente za argumentovane napade na izdajnički režim.

Samo konkretnim podacima ih moramo da pobedimo.
Posle pobede će svi biti izvedeni pred sud.
Sudiće im se pravedno.
Moraju da odgovaraju sa velizdaju i uništavanje ekonomije.

Branko Dragaš

dragas.biz

2 KOMENTARA

  1. ХВАЛА ГОСПОДИНУ ДРАГАШУ НА ИНФОРМАЦИЈИ О СТАЊУ У ЕР СРБИЈА. СИТА САМ И УМОРНА ОД КОМЕНТАРА СВИ КРАДУ, СВИ СУ ИСТИ, А НИКО НЕ ИЗНОСИ ПОДАТКЕ. пРВО НИСМО НИ МИ НИ “ ОНИ“
    СВИ ИСТИ, А ДРУГО ТЕШКО ДА ЈАВНО И МОГУ ДА СЕ ИЗНЕСУ ПОДАЦИ КОЈИММА РАСПОЛАЖЕ Г. ДРАГАШ Када кажем јавно- мислим на
    Политику, РТС… НИСУ АРАПИ МУТАВИ, ЗНАЈУ ОНИ СА КОЈЕ ЈЕ СТРАНЕ ХЛЕБ НАМАЗАН.А КО СКЛАПА УГОВОРЕ – ТО ЗНАМО..САМО НЕ ЗНАМО ШТА У ЊИМА ПИШЕ . А ШТО СЕ ТИЧЕ ОДГОВОРА КОЈИ САМ ПРОЧИТАЛА, ЈАООО ГОСПОДИНЕ, КО ДОЧЕКА ПРИЧАЋЕ…ЗАР ВЕРУЈЕТЕ ДА ЋЕ НЕКА РЕВИЗОРСКА КОМИСИЈА ИЗВЕСТИ ПРЕД ПРАВДУ НАШЕ ВЛАСТОДРШЦЕ-НЕ ТАКО СКОРО И НЕ ПРЕД СУД КОЈИ ЈЕ ЊИХОВ…ДРУКЧИЈЕ….

  2. Ер Србија није бакротирала већ је подкрадана сво време изнутра. То може да се лако утврди ако се формира ревизорска комисија а да ни један члан из те комисије није данас а нити није ника био члан ни једне политичке партије. Као и то да том члану нико из породице, тата, мама, братр, сестра, супруга нити супрузини најближи нису били нити су данас нису чланови било које политичке партије. Па ће мо лако се уверимо да је „РЕФОРМИСАНИ КОМУНИЗАМ“ опстао данас опстао у Србији и да живи у Србији. Крајње је време да Србија искорачи на пут буђења.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime