Dobio otkaz u sudu zbog komentarisanja poklona na Belom dvoru

0
875

Radovan Nenadić na Fejsbuku je osudio gest sudije Predraga Vasića koji je Karađorđevićima dao rešenje o rehabilitaciji kao rođendanski poklon, zbog čega je dobio otkaz.

2015-07-26_073820

Sudija Predrag Vasić je prvo potpisao presudu Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji Aleksandra Karađorđevića, da bi prošlog vikenda otišao i korak dalje. Sudsku presudu uramio je i uručio prestolonasledniku kao rođendanski poklon. Predaja poklona usledila je na velikoj proslavi u Belom dvoru, kojoj su prisustvovali mnogi članovi evropskih kraljevskih porodica.

Snimak Aleksandra i Katarine Karađorđević sa uramljenom presudom i sudije Vasića pored slavljenika, koji je zabeležila RTV Vojvodina, osvanuo je na Fejsbuku do juče sudijskog pripravnika volontera u Višem sudu u Beogradu Radovana Nenadića. On je bio veoma strog u oceni postupka sudije Predraga Vasića prilikom poklanjanja presude o rehabilitaciji i veruje da je baš to razlog što je juče dobio jednostrani raskid ugovora o volontiranju.

„Čin sudije Vasića je sraman i nedostojan sudijske funkcije“, napisao je Nenadić na svom profilu, dodajući da za­po­sle­ni, pre­ma sud­skom po­slov­ni­ku, ne mo­gu bez odo­bre­nja pred­sed­ni­ka su­da da istu­pa­ju u ime su­da ni­ti da ko­men­ta­ri­šu tok po­stup­ka, a na­ro­či­to ne da se sli­ka­ju sa stran­ka­ma, pred­la­ga­či­ma ili dru­gim uče­sni­ci­ma u po­stup­ku.

Ta­ko­đe je i po­sta­vio pi­ta­nja ko­ja se ti­ču mo­ti­va do­no­še­nja od­lu­ke o re­ha­bi­li­ta­ci­ji. „Da li je su­di­ja od­lu­ku za­sno­vao na emo­ci­ja­ma ili se ru­ko­vo­dio is­klju­či­vo či­nje­ni­ca­ma? Da li je pred­sed­nik Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du Alek­san­dar Ste­pa­no­vić odo­brio su­di­ji Va­si­ću da sud­sku od­lu­ku ura­mi u svr­hu ro­đen­dan­skog po­klo­na i da lič­nim pri­su­stvom na ovom do­ga­đa­ju pred­sta­vlja Vi­ši sud u Be­o­gra­du i nje­go­ve za­po­sle­ne?“, pi­tao je Ne­na­dić na Fej­sbu­ku.

On ka­že da ga je, po­vo­dom ob­ja­ve na Fej­sbu­ku, te­le­fo­nom po­zva­la Du­ši­ca Ri­stić, se­kre­tar su­da, i pre­ne­la mu da pred­sed­ni­ka su­da za­ni­ma šta Ne­na­dić „da­lje pla­ni­ra u ve­zi sa su­di­jom Va­si­ćem“, ka­ko bi „i on raz­mo­trio od­re­đe­ne me­re“. Oči­gled­no da je pred­sed­nik su­da Alek­san­dar Ste­pa­no­vić mu­nje­vi­to pred­u­zeo me­re, jer je Ne­na­di­ću ju­če uru­če­no re­še­nje o ot­ka­zu.

Da Vas podsetimo:  Nagodio se s tužilaštvom nakon optužbi za zlostavljanje učenika pa nastavio da radi u drugim školama

– Do­pi­som sam zah­te­vao da mi se na­ve­du raz­lo­zi zbog ko­jih do­bi­jam ot­kaz i bez to­ga ni­sam hteo da potpi­šem, ali mi je re­če­no da će re­še­nje sva­ka­ko bi­ti is­tak­nu­to na ogla­snoj ta­bli su­da, či­me se sma­tra da mi je uru­če­no. Od za­po­sle­ne u upra­vi gra­đan­skog ode­lje­nja sa­znao sam da je pred­sed­nik su­da na­re­dio obez­be­đe­nju da mi se ne do­pu­sti ula­zak u zgra­du su­da – ka­že Ne­na­dić za Po­li­ti­ku.

Na pi­ta­nje za­što se ni­je obra­tio pred­sed­ni­ku su­da sa pri­tu­žbom na Va­si­će­vo po­na­ša­nje, Ne­na­dić od­go­va­ra da bi epi­log ve­ro­vat­no bio isti. – Sa­ma či­nje­ni­ca da ni­ko iz su­da ni­je re­a­go­vao na po­stu­pak Va­si­ća, a si­gu­ran sam da su svi zna­li, go­vo­ri do­volj­no. Ce­lu pri­ču sam po­kre­nuo jer se vo­dim prin­ci­pom po­šte­nja i gra­đan­ske hra­bro­sti. Iz­u­zet­no mi je bit­no da is­tak­nem sve što na­ru­ša­va do­sto­jan­stvo su­da kao in­sti­tu­ci­je. Sma­tram da je su­di­ja Va­sić ovim po­stup­kom upra­vo to i uči­nio, a ina­če pro­tiv nje­ga za­i­sta ne­mam ni­šta i čak ga i ne po­zna­jem – ka­že Ne­na­dić.

Is­ti­če da se u su­du for­mal­no ve­o­ma dr­ži do Za­ko­na o za­šti­ti od uz­bu­nji­va­ča, ali da to sa­da is­pa­da mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru. Tvrd­nju da se i on mo­že sma­tra­ti uz­bu­nji­va­čem pot­kre­plju­je či­nje­ni­com da su mu, iako je bio vo­lon­ter, rad­ni za­da­ci bi­li u pot­pu­no­sti isto­vet­ni sa oni­ma ko­je oba­vlja su­dij­ski pri­prav­nik ko­ji je pla­ćen.

Ne­na­dić ka­te­go­rič­ki tvr­di da je ovo je­di­no mo­gu­će ob­ja­šnje­nje za nje­gov ot­kaz.

www.021.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime