Država zataškava ispade albanskih terorista

0
1107

Medojevic Nebojsa

Član Pred­sjed­ni­štva DF-a i li­der PzP-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić sa­op­štio je ju­če da su mu iz­vo­ri iz ANB-a ka­za­li da su o sla­vlje­nju in­ci­de­na­ta i pro­mo­ci­ji al­ban­skog na­ci­o­na­li­zma u Ul­ci­nju, Pla­vu i Tu­zi­ma in­for­mi­sa­li vrh dr­ža­ve, ko­ji sa­da po­ku­ša­va to da za­ta­ška. Me­do­je­vić je re­kao da je ne­shva­tlji­vo za­što se al­ban­ski po­li­ti­ča­ri u Cr­noj Go­ri jav­no ne ogra­de od skan­di­ra­nja u Ul­ci­nju da „Ul­cinj ni­je Cr­na Go­ra, Ul­cinj je Al­ba­ni­ja”.

– Albanci su ujedinjeni oko projekta „Velike Albanije”. Imaju ozbiljnu podršku dijaspore, sjajne odnose sa SAD i napreduju ka EU. Rad na duge staze – naveo je Medojević na Tviteru.

Is­ti­ču­ći da je pro­tiv sva­kog eks­tre­mi­zma, Me­do­je­vić je re­kao da je na iz­li­ve al­ban­skog na­ci­o­na­li­zma dr­ža­va re­a­go­va­la mla­ko, po­seb­no što još ni­je za­ka­za­na sjed­ni­ca skup­štin­skog Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu po­vo­dom tih pi­ta­nja.

– Na­kon 25 go­di­na jav­nog an­ga­žma­na pro­tiv sva­kog na­ci­o­nalz­ma, fa­ši­zma i eks­tre­mi­zma, sva­ko ko bar ma­lo pra­ti mo­je jav­no dje­lo­va­nje zna da ja ne po­di­la­zim ni­ko­me, a po­seb­no ne eks­tre­mi­sti­ma. Ka­da ne­ko kli­če u Be­ra­na­ma „Ovo je Sr­bi­ja”, on­da je to za­bri­nja­va­ju­ći srp­ski eskre­mi­zam, a ka­da 200 mo­ma­ka u Ul­ci­nju kli­ču „Ul­cinj ni­je Cr­na Go­ra, Ul­cinj je Al­ba­ni­ja”, on­da je to nor­mal­no sla­vlje uspje­ha fu­bal­ske re­pre­zen­ta­ci­je Al­ba­ni­je. Ja sam pri­ni­pi­jel­no 25 go­di­na pro­tiv sva­kog esk­ter­mi­zma, a mno­gi se na­mjer­no ili spon­ta­no pri­klju­ču­ju an­ti­srp­skoj hi­ste­ri­ji to­le­ri­šu­ći dru­ge eks­tre­mi­zme. Za me­ne su i Be­ra­ne i Ul­cinj – Cr­na Go­ra, ali te­ško će­te na­ći al­ban­skog po­li­ti­ča­ra ko­ji će se jav­no ogra­di­ti od skan­di­ra­nja u Ul­ci­nju da „Ul­cinj ni­je Cr­na Go­ra, Ul­cinj je Al­ba­ni­ja” – po­ru­čio je Me­do­je­vić.

On je na svom fej­sbuk pro­fi­lu na­pi­sao da se u Ul­ci­nju, Tu­zi­ma i Pla­vu ni­je sla­vi­la po­bje­da, ni­ti uspjeh, ni­ti bi­lo šta do­bro i po­zi­tiv­no.

Da Vas podsetimo:  U svakoj uređenoj zemlji Helez bi morao podneti ostavku ili bi bio smenjen

– Sla­vlje­ni su in­ci­dent, pro­vo­ak­ci­ja, su­kob i mr­žnja. Ne­mam ni­šta pro­tiv sla­vlja Al­ba­na­ca ka­da re­pre­zen­ta­ci­ja Al­ba­ni­je ili Ko­so­va na­pra­vi uspjeh; kao ni pro­tiv Sr­ba ka­da re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je na­pra­vi ne­ki pod­vig; ni pro­tiv sla­vlja Bo­šnja­ka ka­da re­pre­zen­ta­ci­ja BiH ili Tur­ske ne­što osvo­ji. Pro­tiv sam sla­vlje­nja in­ci­de­na­ta, uvre­da i pri­mi­tiv­nog šo­vi­ni­zma. Bio i ostao. Mo­ji iz­vo­ri iz ANB-a ka­žu da su sve do­ku­men­to­va­li i oba­vi­je­sti­li vrh dr­ža­ve, ko­ji sa­da po­ku­ša­va da to za­ta­ška. Is­pred „Aj­riš pa­ba” u Ul­ci­nju kli­ca­li su na al­ban­skom i na en­gle­skom „Ul­cinj ni­je Cr­na Go­ra, Ul­cinj je Al­ba­ni­ja” – re­kao je Me­do­je­vić.

On je na­gla­sio da je taj lo­kal u Ul­ci­nju bio pod nad­zo­rom ANB-a zbog oku­plja­nja ve­ha­bi­ja, ta­ko da je sve što se de­ša­va ve­o­ma do­bro po­zna­to na­šim slu­žba­ma bez­bjed­no­sti i dr­žav­nom vr­hu.

Čla­no­vi Od­bo­ra za bez­bjed­nost iz DF-a An­dri­ja Man­dić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Pre­drag Bu­la­to­vić za­tra­ži­li su sjed­ni­cu tog ti­je­la zbog, ka­ko su na­ve­li, bez­bjed­no­sne si­tu­a­ci­je u Cr­noj Go­ri sa aspek­ta pri­jet­nji po ustav­ni po­re­dak, mir i bez­bjed­nost gra­đa­na i te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet od eks­tre­mi­stič­kih gru­pa i or­ga­ni­za­ci­ja.

In­ci­den­ti u Ul­ci­nju, Pla­vu i Tu­zi­ma do­go­di­li su se na­kon pre­ki­da fud­bal­ske utak­mi­ce Sr­bi­ja–Al­ba­ni­ja, a do­sad se naj­ve­ći broj al­ban­skih po­li­ti­ča­ra iz Cr­ne Go­re ni­je ogra­dio od iz­li­va eks­tre­mi­zma nje­go­vih su­na­rod­ni­ka.

M.V.

Vlast pre­ćut­ku­je pla­no­ve za ko­ma­da­nje Cr­ne Go­re

Ugled­ni isto­ri­ča­ri i po­zna­va­o­ci po­li­tič­kih pri­li­ka na ovom pro­sto­ru odav­no su uka­zi­va­li na či­nje­ni­cu da se pod fir­mom bor­be pro­tiv ,,Ve­li­ke Sr­bi­je” stva­ra „Ve­li­ka Al­ba­ni­ja”, te da je to pro­je­kat ne­kih moć­nih me­đu­na­rod­nih fak­to­ra, ka­zao je funk­ci­o­ner No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Bu­di­mir Alek­sić. On je re­kao da je na­ci­stič­ko-fa­ši­stič­ka „Ve­li­ka Al­ba­ni­ja”, stvo­re­na 1941. go­di­ne, po­sta­la uzor Al­ban­ci­ma iako je taj pro­je­kat pri­vid­no po­ra­žen 1944. i 1945. go­di­ne.

Da Vas podsetimo:  Nije Kosovo takozvano nego je takozvana republika Kosovo

– Sve što se ra­di­lo po­sli­je to­ga iz Ti­ra­ne, u za­jed­ni­ci sa al­ban­skom ma­nji­nom u su­sjed­nim dr­ža­va­ma, ra­di­lo se u tom prav­cu. Knji­žev­ni kri­ti­čar i isto­ri­čar Ži­vo­rad Stoj­ko­vić je se­pa­ra­ti­stič­ko-te­ro­ri­stič­ki po­kret al­ban­ske ma­nji­ne u Sr­bi­ji još po­čet­kom osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka na­zvao „tre­ćim bal­kan­skim ra­tom za dru­gu al­ban­sku dr­ža­vu” – na­veo je Alek­sić.

On je ob­ja­snio da je kon­cept „Ve­li­ke Al­ba­ni­je” cje­lo­vi­to raz­ra­đen u do­ku­men­tu Aka­de­mi­je na­u­ka Al­ba­ni­je iz 1998. pod na­zi­vom ,,Plat­for­ma za rje­še­nje al­ban­skog na­ci­o­nal­nog pi­ta­nja”, a usvo­ji­la ga je skup­šti­na te aka­de­mi­je.

– U tom do­ku­men­tu se, po­red osta­log, tra­ži ,,za­jed­nič­ko po­sre­do­va­nje al­ban­skih de­mo­krat­skih sna­ga i me­đu­na­rod­nih fak­to­ra ra­di po­mo­ći Al­ban­ci­ma u Cr­noj Go­ri da ima­ju svo­ju auto­nom­nu po­kra­ji­nu”. O sve­mu to­me ću­te al­ban­ski po­li­ti­ča­ri u Cr­noj Go­ri, a ću­ti i vlast u ovoj ze­mlji, kao i svi pro­ta­go­ni­sti cr­no­gor­skog ide­o­lo­škog pro­jek­ta, što je ve­o­ma in­te­re­sant­no i kraj­nje in­di­ka­tiv­no. Vri­je­me ko­je je pred na­ma vr­lo br­zo će po­ka­za­ti ka­ko će se stva­ri od­vi­ja­ti u po­gle­du re­a­li­za­ci­je ovog kon­cep­ta – uka­zao je Alek­sić.

Nu­ho­džić: Ustav­ni po­re­dak i in­te­gri­tet ni­je­su ugro­že­ni

Pred­sjed­nik Od­bo­ra za bez­bjed­nost Me­vlu­din Nu­ho­džić (DPS) ka­zao je da bez­bjed­nost, ustav­ni po­re­dak i te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Cr­ne Go­re ni­je­su ugro­že­ni ni­ti to mo­gu bi­ti, a za to su ga­rant nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je. Nu­ho­džić je po­ru­čio da je do­bio ini­ci­ja­ti­vu za odr­ža­va­nje sjed­ni­ce od­bo­ra o bez­bjed­no­snoj si­tu­a­ci­ji u Cr­noj Go­ri ko­ju su pre­da­li Man­dić, Me­do­je­vić i Bu­la­to­vić.

– Ne vi­dim ni­ka­kav raz­log za hit­nost sa­zi­va­nja sjed­ni­ce. Bez­bjed­nost, ustav­ni po­re­dak i te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Cr­ne Go­re ni­je­su ugro­že­ni ni­ti to mo­gu bi­ti, ali sva­ki slu­čaj ko­ji mo­že bi­ti bez­bjed­no­sno in­te­re­san­tan bi­će pred­met pa­žnje Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu – re­kao je Nu­ho­džić Mi­ni.

Pre­ma na­vo­di­ma Nu­ho­dži­ća, bit­no je ne pod­gri­ja­va­ti stra­sti već ih smi­ri­va­ti.
– To je za­da­tak svih, a po­seb­no od­go­vor­nih po­li­ti­ča­ra. Neo­p­hod­no je do­ći do isti­ne i či­nje­ni­ca o svim do­ga­đa­ji­ma ka­ko se ne bi na­ru­šio mul­ti­et­nič­ki sklad, gra­đan­ski kon­cept dr­ža­ve i ugro­zi­la nje­na bez­bjed­nost – ka­zao je Nu­ho­džić.

Da Vas podsetimo:  Srpskoj stolici vlast testeriše nogu

Dan

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime