Koliki budžet treba izdvojiti za novu školsku godinu

2
1063
Foto: pixabay.com

Bira­nje sve­za­ka i ran­če­va sa omi­lje­nim li­ko­vi­ma, škol­skog pri­bo­ra, no­ve obu­će i ode­će, de­ca, ali i ro­di­te­lji, shva­ta­ju ve­o­ma ozbilj­no. Dok je za ško­lar­ce to za­ba­va, za ro­di­te­lje je ve­li­ka oba­ve­za, ali i jed­na od naj­sku­pljih stav­ki u kuć­nom bu­dže­tu. Ob­no­va or­ma­ra no­vom gar­de­ro­bom – a tu su i pa­ti­ke, či­zme, je­se­nje pa i zim­ske jak­ne, udž­be­ni­ci, sve­ske, per­ni­ce, bo­ji­ce – sta­je naj­ma­nje 15.000 di­na­ra, pa će mno­gim po­no­snim ma­ma­ma i ta­ta­ma ko­ji is­pra­ća­ju de­te u ško­lu bi­ti po­treb­na nov­ča­na po­moć.

Ne­ki će to za­tra­ži­ti od naj­bli­žih – ba­ke, de­ke, tet­ki, uja­ka i stri­če­va, a bi­će i onih ko­ji će po­di­za­ti kre­di­te ka­ko bi nji­hov đak bio opre­mljen no­vim stva­ri­ma.

Da bi se ob­no­vi­la gar­de­ro­ba ško­lar­ca, po­treb­no je iz­dvo­ji­ti naj­ma­nje 8.000 di­na­ra za je­se­nju jak­nu, du­bo­ke ci­pe­le, pa­ti­ke, far­mer­ke i duks. Pro­dav­ci u bu­ti­ci­ma deč­je gar­de­ro­be nu­de je­se­nje jak­ne po ce­na­ma od 2.300 do 4.000 di­na­ra, ci­pe­le su od 2.000 do 4.500, pa­ti­ke od 1.800 do 12.000, far­mer­ke od 1.200 do 3.000, a duk­se­vi od 800 do 3.000. Za­po­sle­ni u pro­dav­ni­ci deč­je ode­će ob­ja­šnja­va­ju da pa­za­ri po­sta­ju ve­ći od sre­di­ne av­gu­sta, ka­da se pro­da­je ode­ća za pred­škol­ski i ni­ži škol­ski uz­rast. Tr­gov­ci u cen­tru gra­da ka­žu da je po­sled­nja ne­de­lja av­gu­sta se­zo­na ku­po­vi­ne sve­ga što je neo­p­hod­no za pr­va­ka. Po­pu­sta, uglav­nom, ima, jer ka­ko ka­žu – ta­ko se po­spe­šu­je pro­da­ja. Po­pu­lar­ne ak­ci­je „ku­piš dva, tre­ći 80 od­sto jef­ti­ni­ji” ili „pa­ti­ke plus ra­nac jed­na­ko je po­klon 2.000 di­na­ra” naj­vi­še pri­vla­če kup­ce.

– Naj­če­šće se tra­že to­pla ode­ća i obu­ća, kao i škol­ski ran­če­vi. U za­vi­sno­sti od to­ga ko­li­ko nov­ca su sprem­ni da po­tro­še, ro­di­te­lji mo­gu da bi­ra­ju ro­bu raz­li­či­tih ce­na. Ran­če­vi ko­šta­ju od 2.500 do 8.500 di­na­ra za bren­di­ran ruk­sak – ka­žu u jed­noj rad­nji sport­ske opre­me.

Da Vas podsetimo:  SRPKINJA VEĆ 12 GODINA PUTUJE OKO SVETA NA BICIKLU

Ali, tu su i hi­per­mar­ke­ti ko­ji nu­de škol­ske tor­be po ne­što pri­stu­pač­ni­jim ce­na­ma. Iz­bor je ve­li­ki, a naj­ma­nje se mo­ra iz­dvo­ji­ti oko 900 di­na­ra, a za one ko­ji že­le ana­tom­ski ob­li­ko­van ra­nac sa čvr­stim stra­na­ma po­treb­no je i do 7.500 di­na­ra.

Da „obu­ća gla­vu ču­va”, to do­bro zna­ju ro­di­te­lji, pa uglav­nom ne šte­de no­vac da bi ma­li­ša­ne opre­mi­li kva­li­tet­nim pa­ti­ka­ma i ci­pe­la­ma. Ce­nu naj­če­šće od­re­đu­je rob­na mar­ka.

– Naj­jef­ti­ni­je pa­ti­ke su oko 1.700 di­na­ra, a naj­sku­plje su i do 12.000. Sve za­vi­si ko­li­ko su ma­me i ta­te sprem­ne da iz­dvo­je za obu­ću. De­ča­ci uvek bi­ra­ju kla­sič­ne mo­de­le, na­lik oni­ma ko­je no­se od­ra­sli, dok se de­voj­či­ce od­lu­ču­ju za pa­ti­či­ce u jar­kim bo­ja­ma, sa sve­tlu­ca­vim de­ta­lji­ma, a one su uglav­nom sku­plje – ka­žu u sport­skoj rad­nji u Bu­le­va­ru kra­lja Alek­san­dra.

Hi­per­mar­ke­ti pri­vla­če sve ve­ći broj ro­di­te­lja da kod njih ku­pu­ju neo­p­hod­ne stva­ri za ško­lu. Osim škol­skog pri­bo­ra, u ve­ći­ni se mo­že pa­za­ri­ti i ode­ća i obu­ća. Po­je­di­ni ar­ti­kli, ko­ji se pred po­če­tak škol­ske go­di­ne če­sto na­la­ze u po­tro­šač­kim kor­pa­ma, znat­no su sni­že­ni. Tre­ner­ka mo­že da se na­đe i za 1.100 di­na­ra, dok se duk­se­ri­ce pro­da­ju za 350 do 500. Ma­nje bro­je­ve pa­ti­ka na ra­fo­vi­ma pro­na­ći će i po ce­ni od oko 900 di­na­ra.

Po­se­ban uži­tak ma­li­ša­ni­ma pred­sta­vlja ku­po­vi­na škol­skog pri­bo­ra, a za đa­ka pr­va­ka taj spi­sak je naj­du­ži bu­du­ći da ne­ma ni­če­ga od pret­hod­ne go­di­ne. Za kom­plet udž­be­ni­ka, flo­ma­ste­re, bo­ji­ce, gra­fit­ne olov­ke, za­re­za­če, gu­mi­ce, tem­pe­re, per­ni­cu i de­set ma­lih i de­set ve­li­kih sve­za­ka tre­ba iz­dvo­ji­ti, pre­ma pro­seč­nim ce­na­ma, naj­ma­nje 6.500 di­na­ra. Ma­le sve­ske ko­šta­ju od 9 do 170 di­na­ra za one sa 70 li­sto­va, ali i 190 sa tvr­dim po­ve­zom. Ve­li­ke A4 mo­gu se ku­pi­ti po ce­ni od 20 do 370 di­na­ra. Za li­kov­no su po­treb­ni i flo­ma­ste­ri ko­ji sta­ju od 80 do 510 di­na­ra, tem­pe­re i do 600… Pr­va­či­ći­ma su neo­p­hod­ne i dr­ve­ne bo­ji­ce, a kom­plet od 24 bo­je iz­no­si oko 350 di­na­ra.

Da Vas podsetimo:  Kako reaguje „slobodarski Beograd“ na najavljeno postavljanje spomenika Draži Mihailoviću?

Ne­ki ro­di­te­lji vo­de se lo­gi­kom da do­bi­ju vi­še za ma­nje nov­ca. Ta­ko se gra­fit­ne olov­ke mo­gu na­ći po po­je­di­nač­noj ce­ni od od 20 do 50 di­na­ra, ali i u pa­ko­va­nju od 12 ko­ma­da za 140 di­na­ra. Tu su i za­re­za­či od 35 do 230 di­na­ra u ob­li­ku ži­vo­ti­nja, gu­mi­ce za bri­sa­nje od 10 do 70… Sve to bi­će spa­ko­va­no u per­ni­cu. Mo­žda ne­ku jed­no­stav­nu ili onu na „tri spra­ta” sa omi­lje­nim cr­ta­nim ju­na­kom ili spor­ti­stom. Đa­ci ima­ju mo­guć­nost da sa­mi pu­ne per­ni­cu ko­ja ko­šta od 90 i vi­še di­na­ra u hi­per­mar­ke­ti­ma ili da sve do­bi­ju u per­ni­ci ko­ja mo­že da iz­no­si i do 2.200 di­na­ra. O to­me će, ipak, od­lu­či­va­ti ro­di­te­lji.

– U ku­ći ima­mo dva ško­lar­ca. Je­dan kre­će u pr­vi raz­red, a dru­gi u pe­ti. De­ca se uvek „za­le­pe” za naj­sku­plje stva­ri. Sve sve­ske ko­je su mu in­te­re­sant­ne ni­su od 30 di­na­ra, već su 130. A kad se kre­će u pr­vi raz­red, žao mi je da mu ne ugo­dim da ima lep pri­bor ko­ji ho­će. Na­rav­no, na ne­kim stva­ri­ma tru­dim se da ušte­dim – ka­že ma­ma Mi­le­na Ra­dić i do­da­je da je sa pe­ta­ki­njom još kom­pli­ko­va­ni­je. De­voj­či­ce vo­le pri­bor ko­jim mo­gu da se po­hva­le, za­ni­mlji­ve he­mij­ske, „kul” ran­če­ve…

A na sve ove tro­ško­ve mo­ra se do­da­ti i ce­na udž­be­ni­ka ko­ja ra­ste sa raz­re­di­ma i iz­u­zet­no je vi­so­ka stav­ka.

Da bi tor­bu pr­va­ka is­pu­ni­li škol­skim šti­vom, ro­di­te­lji tre­ba da iz­dvo­je oko 7.000 di­na­ra za nov kom­plet.

Izvor: paracinonline.com

2 KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime