Manipulacije pre ili kasnije: SANU u 44 tačke (1)

1
1050

sanuPrilikom pisanja ovog teksta pozivam se na:

-Ustav Republike Srbije, član 46 – Sloboda mišljenja i izražavanja. Drugim rečima, pored slobode misli, savesti Ustav, članom 46 garantuje „slobodu mišljenja i izražavanja” uz slobodu da se traže, primaju i šire obaveštenja i ideje na različite načine (govorom, pisanjem,…)

-„Službeni glasnik RS“, br. 98/06
-„Službeni glasnik RS“, br. 10/05 i 54/07
-„Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr, 108/13 i 142/14
-„Službeni glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06
-„Službeni glasnik RS”, br. 18/2015
-„Službeni glasnik RS“, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 – ispr. i 106/13, … 128/14, 131/14 i 32/15
-„Službeni glasnik RS“, br. 18/10
-„Službeni glasnik RS“,br. 101/05, 54/07, 36/10
-„Službeni glasnik RS“, br. 9/09
-“Službeni glasnik RS”, 120/13
-Izveštaj nezavisnog državnog revizora

Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) nije u potpunosti uredila uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole i nije uspostavila internu reviziju na način propisan Zakonom o budžetskom sistemu.

Računovodstveni sistem Akademije nije uređen na način da evidentirane transakcije (prihode, primanja, rashode i izdatke) prikazuje po izvorima finansiranja i na propisanim ekonomskim klasifikacijama, odnosno izvori finansiranja nisu povezani sa konkretnim prihodima, primanjima, rashodima i izdacima, kako je to propisano Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem. Akademija nije u potpunosti sprovela popis imovine i obaveza kako je propisano Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Zbog neusaglašenog dela potraživanja i datih avansa, propusta u vršenju popisa imovine i obaveza i evidentiranju poslovnih promena u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima, stanje imovine i obaveza koje je iskazano u poslovnim knjigama i Bilansu stanja na dan 31. decembar 2014. godine, nije u celosti potvrđeno i usklađeno sa stvarnim stanjem kako je propisano Uredbom o budžetskom računovodstvu.

Računovodstveni sistem Akademije nije uređen na način da evidentirane transakcije (prihode, primanja, rashode i izdatke) prikazuje po izvorima finansiranja i na propisanim ekonomskim klasifikacijama, odnosno izvori finansiranja nisu povezani sa konkretnim prihodima, primanjima, rashodima i izdacima, kako je to propisano Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem. Akademija nije u potpunosti sprovela popis imovine i obaveza kako je propisano Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Zbog neusaglašenog dela potraživanja i datih avansa, propusta u vršenju popisa imovine i obaveza i evidentiranju poslovnih promena u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima, stanje imovine i obaveza koje je iskazano u poslovnim knjigama i Bilansu stanja na dan 31. decembar 2014. godine, nije u celosti potvrđeno i usklađeno sa stvarnim stanjem kako je propisano Uredbom o budžetskom računovodstvu.

Akademija nije izvršila povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava u iznosu od 9.770 hiljada dinara do isteka fiskalne godine u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Ogranak Akademije u Novom Sadu izdavao je u zakup poslovne prostorije, nepostupajući po odredbama Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije.

Da Vas podsetimo:  Zašto „žuti“ i dalje vladaju?

Akademija je izvršila prodaju osnovnog sredstva bez Odluke o prodaji osnovnog sredstva i bez javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o javnoj svojini. Izvršni odbor Akademije nije utvrdio osnovnu zaradu za najjednostavni rad, za zarade isplaćene u 2014. godini, što nije u skladu sa Pravilnikom o radu Akademije.

Akademija je izvršila isplatu razlike bruto zarade koja nije predviđena Pravilnikom o radu Akademije, iz sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (ostali izvori finansiranja) koja nisu bila predviđena Finansijskim planom za 2014. godinu, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Nepostupajući po odredbama Zakona o javnim nabavkama, Akademija nije sačinila Plan nabavki za 2014. godinu, nije dostavljala tromesečne izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama Upravi za javne nabavke, nije donela interni akt kojim je bliže uredila postupak javne nabavke unutar svoje organizacije i za iznos od 15.160 hiljada dinara nije sprovela posupak javne nabavke dobara i usluga.

Šta je sve prekršeno:

1) SANU nije u potpunosti normativno uredila uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole, jer nije sačinila mape poslovnih procesa; opis poslovnih procesa; rokove za završetak određenih procesa; pravila obrade dokumentacije, tokove i rokove za dostavljanje i obradu dokumentacije, operativna uputstva sa opisima internih kontrola i koracima u internim kontrolnim postupcima kojima će se izvršiti podela dužnosti između lica koja predlažu, odobravaju, izvršavaju i evidentiraju nastale poslovne promene iz čega proizilazi da nije uspostavljen adekvatan sistem finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu.

2) Nije usvojila strategiju upravljanja rizikom u skladu sa članom 6. stav 2. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru;

3) Nije dostavila Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2014. godinu Ministarstvu finansija – Centralnoj jedinici za harmonizaciju, što nije u skladu sa članom 13. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru;

4) Nije uspostavila internu reviziju, što nije u skladu sa članom 82. Zakona o budžetskom sistemu i članom 3. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru.

5) U Zaključnom listu nije povezala poslovne promene sa izvorima finansiranja prilikom evidentiranja, što nije u skladu sa članom 8. Pravilnikom o standardnom o klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

6) Nije vršila usklađivanje Finansijskog plana za 2014. godinu sa odobrenim aproprijacijama iz Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, kako je propisano članom 50. Zakona o budžetskom sistemu.

7) Nije rešenjem imenovana komisija za popis bibliotečkog fonda i arhivske građe, što nije u skladu sa članom 2. i 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;

Da Vas podsetimo:  Rokenrol: Niko nije primijetio da patrijarh piše latinicom?

8) Pojedinačne komisije za vršenje popisa nisu sačinile plan rada po kome će vršiti popis, što nije u skladu sa članom 8. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;

9) Vrednosni obračuni posle naturalnog popisa (sačinjeni na računaru) Akademije nisu potpisani od strane popisnih komisija, što nije u skladu sa članom 9. Ključne nepravilnosti i preporuke uz Izveštaj o reviziji Završnog računa i pravilnosti poslovanja Srpske akademije nauka i umetnosti za 2014. Godinu stav 3. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;

10) Šest popisnih Komisija nisu sačinile pojedinačne izveštaje o popisu, što nije u skladu sa Odlukama o imenovanju komisija i članom 9. stav 1. tačka 7) Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;

11) Zajednički Izveštaj Akademije o izvršenom popisu ne sadrži uzroke neslaganja između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja, predlog za likvidaciju utvrđenih razlika (način naknađivanja manjka), način knjiženja manjka, niti su navedena objašnjenja lica koja su zadužena opremom koja je utvrđena kao manjak, što nije u skladu sa članom 13. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;

12) Akademija nije dostavila Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije Obrazac SVI 1 – Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31.12.2014. godine i Obrazac SVI 2 – Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31.12.2014. godine do 28.02.2015. godine, što nije u skladu sa članom 1. i 2. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije.

13) Akademija nije obračunala i evidentirala u poslovnim knjigama ispravku vrednosti za stan u Beogradu, Majke Jevrosime broj 14 na kontu 011119 – Ispravka vrednosti stambenih zgrada i stanova , što nije u skladu sa članom 5. stav 8, članom 9. stav 2. i članom 14. stav 1. tačka 3) Uredbe o budžetskom računovodstvu, članom 2. Pravilnika o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije, članom 9. i 10. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem;

14) SANU je na pojedinim popisnim listama Akademije, dopisana oprema i umetnička dela ispod potpisa članova komisije i da nisu/nejasno uneti podaci o količini, što nije u skladu sa članom 9. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;

15) Pojedina oprema Akademije ustupljena drugim pravnim licima radi realizacije projekata, a rukovodiocima projekata nisu upućena obaveštenja o neophodnosti povraćaja opreme nakon završetka projekta (osim za jedan projekat);

16) Nije izvršen popis: nefinansijske imovine u iznosu od 462.825 hiljade dinara (nefinansijske imovine u pripremi u iznosu od 1.713 hiljada dinara, nematerijalne imovine u iznosu od 459.028 hiljada dinara i publikacija u Galeriji Akademije u iznosu od 152 hiljade dinara), finansijske imovine u iznosu od 100.732 hiljade dinara (dugoročne hartije od vrednosti izuzev akcija u iznosu od 2.844 hiljada dinara, Žiro i tekući računi u iznosu od 62.566 hiljada dinara, Devizni računi u dinarskoj protivvrednosti od 4.747 hiljada dinara, Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u iznosu od 17.947 hiljada dinara, Dati avansi, depoziti i kaucije u iznosu od 12.272 hiljade dinara, Ostali kratkoročni plasmani u iznosu od 344 hiljade dinara i Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 12 hiljada dinara), obaveza u iznosu od 37.310 hiljada dinara, poslovnog prostora – magacina u Beogradu, Kursulina broj 22 kao imovine drugog pravnog lica/subjekta (nepoznate vrednosti), stana u Beogradu, ulica Višnjička broj 16, čiji je nosilac prava korišćenja u iznosu od 1.932 hiljade dinara, zgrade Arhiva u Sremskim Karlovcima, arhivske građe u Arhivu, dela poslovne zgrade u Beogradu ulica Obilićev venac 5 (dvorišni objekat – ulaz iz ulice Đure Jakšića broj 9) kao imovine drugih pravnih lica/subjekata (nepoznate vrednosti), obveznica stare devizne štednje u iznosu od 1.063 hiljade dinara i knjiga iz zaostavštine Vaska Pope, što nije u skladu sa članom 18. Uredbe o budžetskom računovodstvu i članom 2.

Da Vas podsetimo:  Pregovori o Kosovu idu ka bezuslovnoj kapitulaciji Srbije

17) Akademija nije izvršila usaglašavanje: potraživanja u iznosu od 17.947 hiljada dinara (Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja – konto 122100) i datih avansa (Dati avansi, depoziti i kaucije – konto 123200) u iznosu od 12.272 hiljade dinara, na dan sastavljanja finansijskog izveštaja 31.12.2014. godine, što nije u skladu sa članom 18. stav 4. i 5. Uredbe o budžetskom računovodstvu;

18) Nije evidentiran u vanbilansnoj evidenciji (kategorija 350000) poslovni prostor – magacin u Beogradu, Kursulina broj 22 (nepoznata vrednost) Akademije, što nije u skladu sa članom 9. stav 2. Uredbe o budžetskom računovodstvu i članom 9. i 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem;

19) Akademija nije izvršila povraćaj budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Republike Srbije u iznosu od 9.770 hiljada dinara do 31.12.2014. godine, što nije u skladu sa članom 59. Zakona o budžetskom sistemu i članom 1. i 2. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije;

20) Akademija nije pokrenula sudski postupak za naplatu potraživanja od IKP „Inicijal“, Beograd, u iznosu od 1.176 hiljada dinara na dan 31.12.2014. godine;

21) Akademija nije naplatila potraživanje od „Media II“, Beograd, u iznosu od 8.830 hiljada dinara na osnovu donetih rešenja o izvršenju Privrednog suda u Beogradu;

22) Akademija nije dostavila popisne liste umetničkih dela, koja pripadaju Gradu Beogradu, nadležnoj službi Grada, što nije u skladu sa članom 2. stav 5. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;

Nastaviće se….

Mr Danijela Ružičić – ekonomski analitičar

danijelaruzicic.com

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime