Manipulacije pre ili kasnije: SANU u 44 tačke (2)

0
1638

sanu2Za sve štete koje su nanesene Srbiji od 2000. godine pa do današnjih dana, odnosno za učinjene ekonomske, socijalne, kulturne i ostale zločine, poznati su počionici, ali još nije niko od njih procesuiran. Pored direktno učinjenih zločina, ima i onih koji su za to indirektno odgovorni, a to je intelektualna elita. Tu je na prvom mestu SANU, koja nije odgovorila na izazove vremena i na nepogode koje su zadesile Srbiju.

Nažalost, nikada se oglasila ni sa upozorenjem, a kamoli sa svojim stavom i vizionarskom misijom o modernizaciji i opštem napretku Srbije. Stoga se može postaviti pitanje, da li je tamo zaista naša naučna elita i da li uopšte imaju percepcije budućnosti koje bi trebale biti u funkciji opstanka srpskog društva? Takođe, treba se zapitati, da li je to skup naučnika i patriota koji su dostojni sledbenici utemeljivača SANU ili su podanici nekih tuđih politika i interesa? Kao drugo, trebalo bi videti šta je i sa ostalim našim naučnim institucijama? Da li je možda srpska elita izmeštena negde mimo onih institucija u koima je ta ,,nomenklatura” samo dobro plaćena. Posle ovakvih razmišljanja, nameće se logično pitanje, da li nedelotvorne institucije uopšte trebaju Srbiji? Zasigurno, neki će se još na sličan način zapitati, a neki će pokušati da oglušenje o sudbinu nacije objasne sa pratećim pojavama u nailaženju ,,viših sila i smutnih vremena”. U takvim vremenima – kako je Ivo Andrić pisao – pametni zaćute, budale progovore, a fukare se obogate. No, oni koji su plaćeni da se naučno bave sudbinom nacije i njenom budućnosti, nemaju pravo na oglušenje i na ćutanje.

A u ovom drugom delu tekstu, vidimo i kakve manupilacije postoje u ”elitnoj” Srpskoj akademiji nauka i umetnosti!

23) Stan u Beogradu, ulica Višnjička broj 16, na kojem je Akademija nosilac prava korišćenja, koristi fizičko lice, a bez pravnog osnova, odnosno bez zaključenog ugovora;

24) Akademija nije, kao nosilac prava korišćenja, evidentirala u poslovnim knjigama stan u Beogradu, ulica Višnjička broj 16 u iznosu od 1.932 hiljade dinara na kontu 011111 -Stambene zgrade za javne službenike, već u vanbilansnoj evidenciji (konto 351151 – Ostala vanbilansna aktiva i konto 352151 – Ostala vanbilansna pasiva), što nije u skladu sa članom 9. stav 2. Uredbe o budžetskom računovodstvu, članom 9, 10. i 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem;

Da Vas podsetimo:  Potomci će ovo zapamtiti: Trenutak kad se Srbija suprotstavila Zapadnoj diktaturi

25) Nisu evidentirani u vanbilansnoj evidenciji Akademije (kategorija 350000) zgrada Arhiva u Sremskim Karlovcima, arhivska građa u istom Arhivu i deo poslovne zgrade u Beogradu ulica Obilićev venac 5 (dvorišni objekat – ulaz iz ulice Đure Jakšića broj 9) – nepoznate vrednosti, što nije u skladu sa članom 9. stav 2. Uredbe o budžetskom računovodstvu i članom 9. i 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem; Kao što je objašnjeno u Paragrafu 7.2.1. Tekući prihodi iz Priloga II Napomene uz revizorski izveštaj utvrđeno je da:

26) Akademija nije Društvu matematičara izdavala fakture na ime zakupa poslovne prostorije na mesečnom nivou, kako je definisano članom 9. Ugovora, niti je visina zakupnine usklađena sa visinim iznosa zakupnine/m2 iz Rešenja o određivanju zakupnine za poslovne zgrade i prostorije, za ekstra zonu-kancelarije, čiji je korisnik Stari Grad, a koji objavljuje Službeni list grada Beograda, kako je definisano članom 1. Aneksa ugovora;

27) Ogranak Akademije u Novom Sadu u periodu od 15.12.2003.godine do 11.09.2006. godine zaključio Sporazume o zakupu poslovnih prostorija sa pet zakupaca:

Akademska knjiga doo, Institut za srpski jezik, NIU Misao, Orpheus” doo Novi Sad i Humanitarni fond „Privrednik“ bez saglasnosti Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, što nije u skladu sa članom 8a. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije;

28) Akademija nije zaključila ugovore sa Institutima koji koriste poslovni prostor u zgradi Akademije u ulici Knez Mihaila 35, i nije definisala površinu poslovnog prostora koji koriste Instituti, kao i način obračuna i refundiranja zajedničkih troškova korišćenja i održavanja poslovnog prostora;

29) Akademija nije ugovorila podelu troškova za fizičko obezbeđenje koje fakturiše korisnicima poslovnog prostora u ulici Knez Mihaila 36, na osnovu Sporazuma o podeli troškova nastalih po osnovu zajedničkog korišćenja i održavanja poslovne zgrade u Beogradu, broj 317/1 od 20.04.2007. godine;

30) Akademija nije sačinila novu „Tabelu podele troškova po vrstama i korisnicima sa obračunskim elementima na osnovu kojih se vrši obračun troškova“ (Prilog 2. Sporazuma), kako je definisano članom 2. Sporazuma (broj 317/1 od 20.04.2007. godine), imajući u vidu da je došlo do promene obračunskih elemenata iz tabele, koji utiču na promenu procenta podele troškova po vrstama i korisnicima;

Da Vas podsetimo:  HAJDUK PROTIV VETRENjAČA: Za šta se bori „mali od Srbije“

31) Akademija nije Institutu za srpski jezik SANU, Matematičkom institutu SANU i Etnografskom institutu SANU izdavala račune, za refundaciju zajedničkih troškova korišćenja i održavanja poslovnog prostora na adresi Knez Mihaila 36, za utvrđenu kvadraturu u skladu sa Ugovorima o uslovima za korišćenje poslovnog prostora. Kao što je objašnjeno u Paragrafu 7.2.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine iz Priloga II Napomene uz revizorski izveštaj utvrđeno je da je Akademija:

32) Izvršila prodaju mašine za savijanje tabaka marke Faltex inv.br.76 za 90 hiljada dinara, bez Odluke o prodaji osnovnog sredstva i bez javnog oglašavanja, što nije u skladu sa članom 27. stavom 2. i članom 33. Zakona o javnoj svojini. Kao što je objašnjeno u Paragrafu 7.2.3.1. Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i Socijalni doprinosi na teret poslodavca iz Priloga II Napomene uz revizorski izveštaj utvrđeno je da:

33) Osnovnu zaradu za najjednostavniji rad, za zarade isplaćene u 2014. godini, nije utvrdio Izvršni odbor Akademije, kako je propisano članom 19. Pravilnika o radu Akademije;

34) Pravilnik o radu u delu koji se odnosi na utvrđivanje prava zaposlenog na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada, nije usklađen sa Zakonom o radu;

35) Naknada plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti nije obračunavana u skladu sa članom 22. Pravilnika o radu službe Akademije;

36) Akademija je preuzela obavezu i izvršila plaćanje razlike bruto zarade u iznosu od 2.700 hiljada dinara iz ostalih izvora finansiranja koji nisu bili predviđeni Finansijskim planom za 2014. godinu, što nije u skladu sa članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, a u vezi sa članom 44. stav 1. Zakona o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti;

37) Isplata razlike bruto zarade nije predviđena Pravilnikom o radu Akademije i izvršena je iz dela prenetih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predviđenih za materijalne troškove naučnoistarživačkog rada i umetničke delatnosti, što nije u skladu sa članom 3. Pravilnika o zadacima o poslovanju Fonda za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti.

38) preuzela obaveze i izvršila plaćanje rashoda u ukupnom iznosu od 14.127 hiljada dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 56. Zakona o budžetskom sistemu, a u vezi primene člana 7. Zakona o javnim nabavkama i to: – usluge čišćenja u iznosu od 3.732 hiljada dinara,

Da Vas podsetimo:  Zlatna groznica: Da li niču novi rudnici u zaštićenim područjima

– usluga korišćenja telefona, teleksa i telefaksa u iznosu 1.760 hiljada dinara,

– usluga osiguranja u iznosu od 1.288 hiljada,

– usluga informisanja u iznosu od 2.061 hiljada dinara,

– novčanih vaučera u ukupnom iznosu od 500 hiljada dinara,

– usluga tekućih popravki i održavanja opreme za javnu bezbednost u ukupnom iznosu od 2.002 hiljada dinara,

– za deo nabavljenog kancelarijskog materijala u iznosu od 636 hiljada dinara,

– nabavke goriva u ukupnom iznosu od 1.534 hiljade dinara,

– nabavke hemijskih sredstava za čišćenje u iznosu od 91 hiljada dinara,

– dela nabavke tepih staza u iznosu od 208 hiljada dinara i

– deo nabavke računarske opreme u iznosu od 315 hiljada dinara.

39) Zaključila 28 ugovora o delu za administartivno-tehničke usluge (druge usluge), bez sprovedenog postupka javne nabavke i na taj način preuzela obaveze i izvršila plaćanje u ukupnom iznosu od 1.033 hiljade dinara, što nije u skladu sa članom 56. Zakona o budžetskom sistemu, a u vezi sa članom 6. Zakona o javnim nabavkama

40) Izvršila plaćanje usluga po ugovorima o delu, bez potpune računovodstvene dokumentacije – izveštaja o izvršenom poslu, kao dokazom o nastaloj poslovnoj promeni, u ukupnom iznosu od 883 hiljade dinara, što nije u skladu sa članom 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu i članom 58. Zakona o budžetskom sistemu.

41) Preuzela obaveze i izvršila plaćanje u iznosu većem od ugovorene vrednosti za 129 hiljada dinara, bez zaključenja Aneksa ugovora, što nije u skladu sa članom 56. Zakona o budžetskom sistemu, a u vezi člana 115. Zakona o javnim nabavkama i člana 10. Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti nabavke usluge održavanja podstanice broj 227/10 od 02.07.2014. godine.

42) Akademija nije sačinila Plan nabavki za 2014. godinu što nije u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama;

43) Akademija nije dostavljala tromesečne izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama Upravi za javne nabavke kako je propisano članom 132. Zakona o javnim nabavkama;

44) Akademija nije donela interni akt kojim je bliže uredila postupak javne nabavke unutar svoje organizacije, kako je propisano članom 22. Zakona o javnim nabavkama i ostalim propisima koje uređuju javne nabavke.

Mr Danijela Ružičić – ekonomski analitičar

danijelaruzicic.com

Preuzmite Manipulacije pre ili kasnije u PDF formatu

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime