Otvoreno pismo javnosti Srbije: Da li će naše škole postati elektronski logor?

0
612
Foto: pixabay.com

Šta je u pitanju?

U ovom trenutku, a sve na osnovu priče o digitalizaciji obrazovanja, u škole se, putem novog zakonodavstva iza koga stoji Vlada Srbije, uvode elektronski dnevnici, a učenicima treba da se dodeli JOB (jedinstveni obrazovni broj), koji treba da ih prati od vrtića do fakulteta, ali i kasnije. Mi, dolepotpisani, smatrajući ovo neposrednim udarom na privatnost i slobodu ličnosti, šaljemo ovo otvoreno pismo javnosti i sve ljude dobre volje pozivamo da nam se pridruže u borbi za očuvanje osnovnih ljudskih prava.

Digitalizacija i ljudska prava

Proces digitalizacije, ma kako ga neko opravdavao razlozima tehničkog i ekonomskog progresa, mora da se odvija u granicama ustavnih odredbi o ljudskim pravima. Zaštita ličnih podataka o deci mora imati apsolutni prioritet u odnosu na zahteve digitalizacije, a svako prikupljanje, a naročito korišćenje ličnih podataka o deci i njihovim porodicama mora se svesti na minimum, uz ispunjenje strogog tehničkog i pravnog kontrolnog mehanizma u korist davaoca podataka.

Najavljeno je da će se podaci o deci i njihovim porodicama, pošto se pri upisu dece daju i brojni podaci o porodičnom statusu, zdravstvenom stanju, koristiti ne samo u školske svrhe, već će se ovi podaci trajno arhivirati u ličnoj bazi podataka, zajedno sa podacima o profesionalnoj karijeri, ličnim primanjima itd, pa će korisnici ovih podataka biti i drugi državni organi (npr. Nacionalna služba zapošljavanja), a posredno i kompanije. Nasuprot tome, član 42 stav 2 Ustava Srbije propisuje da „zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni,“ pa shodno tome roditelj ne može dati državi generalnu saglasnost za prikupljanje i korišćenje podataka o detetu, već samo za školske svrhe.

Trajna stigmatizacija

Uz to, član 18 Ustava Srbije propisuje da se svako ljudsko pravo, pa i pravo na zaštitu podataka o ličnosti može zakonom ograničiti samo izuzetno. Stvaranje JISIP-a (Jedinstvenog informacionog sistema u prosveti) pretvara pravo na zaštitu podataka o ličnosti u izuzetak, dok ograničenje ovog prava, pod opravdanjem nužnosti digitalizacije, postaje pravilo. Koji podatak će biti tajan, ako se svi podaci o jednoj ličnosti, podjednako afirmativni i negativni, budu prikupljali, obrađivali i trajno čuvali? Posmatrano iz ugla ustanove brisanja osude u krivičnom zakonodavstvu, JISIP deluje kao trajna stigmatizacija, zbog koje će lice osuđeno na tri godine zatvora biti u povoljnijem položaju nego onaj koji je u pubertetu pravio incidente u školi.

Da Vas podsetimo:  Pužev korak

Pritom, nema govora o tehničkim rešenjima koji će omogućiti nosiocu podataka da pristupajući sistemu spreči zloupotrebu podataka i što je još važnije da mu omogući da se utvrdi pravi vinovnik ovakvog protivpravnog akta, koji neće moći da se sakriva iza anonimnog sistema. I najvažnije, ne ostavlja se pravo izbora licima koja ne žele da se njihovi  podaci o njihovoj deci i porodici elektronski prikupljaju, obrađuju i čuvaju u jedinstvenoj elektronskoj bazi podataka, čime se drastično ugrožava pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti.

Nekoliko pitanja

Od Vlade Srbije i Ministarstva prosvete tražimo odgovore na sledeća pitanja:

 1. Da li isporučilac usluge elektronskog dnevnika i svih ostalih elemenata JISIP-a poseduje garanciju o kvalitetu proizvoda? Ko ga je i kada izdao i do kada traje? Da li su te garancije u skladu sa zakonima Srbije i da li su priznati u Srbiji?
 2. Koje servere isporučilac koristi za pristup i skladištenje podataka, i da li ima validne sertifikate za sve servere sa aspekta bezbednosti podataka?
 3. Koja su to, taksativno, fizička i pravna lica koja imaju prava pristupa serveru i sa kojim privilegijama (rolama)? Ko i kako administrira iste?
 4. Koji su to sertifikati firme koja isporučuje softver i provajdera usluga sa aspekta privilegija  njihovih radnika? Da li su njihovi ugovori sa zaposlenima o zaštiti podataka upotrebljivi u našem pravnom sistemu?
 5. Kakav je protokol u slučaju njihovog napuštanja firme, neautorizovanih računara, adresa, kakav im je pristup van radnog vremena, van prostorija firme? Da li postoji privatna mreža i kakvo je administriranje iste? Kakav je sertifikat lica koji vrši administriranje servera? Kakav je protokol o zameni adminstratora, provajdera?
 6. Koji su protokoli o zaštiti podataka od zlonamernih programa (virusi, malver, vorm, trojan…) u upotrebi?
 7. Kakvi su načini prepoznavanja neautorizovanog pristupa, pokušaja upada u sistem kao i protokoli u tim slučajevima?
 8. Kakvi su protokoli o arhiviranju (backup) podataka kao i sertifikati o zaštiti arhiviranih podataka? Kakav je popis scenarija u slučaju tehničke havarije kao i havarija izazvanih prirodnim nepogodama lokalnog i globalnog karaktera?
 9. Kakva je dostupnost servera? Kakav je sertifikat o dostupnosti servera i aplikaciji sa aspekta vremena kao i prava pristupa? Koji je spisak adresa sa kojih se može pristupiti serverima, kakva je zaštita protoka i skladištenja podataka, koji sistemi enkripcije što se u radu koriste i na kom nivou?
 10. Koji su sertifikati za autorizaciju pristupa podacima iz same aplikacije? Koji je spisak dozvola (permission) sa opisom koji podaci imaju pravo da se pregledaju i/ili ažuriraju? Kakav je spisak profila, kao i broj korisnika (users) po svakom profilu (npr. šta imaju pravo da vide i rade roditelji, nastavnici, razredne starešine, javne institucije, treća lica)?
 11. Kakav je sertifikat o antidatiranju promena – da li su dozvoljene naknadne izmene u prošlosti, kojim korisnicima i u kojim okolnostima?
 12. Postoji li evidencija i log-a o izmenama? Postoji li revizija podataka (ko, kada i šta menjao, pristupao, gledao)?
 13. Koji je spisak dozvoljenih aktivnosti po profilu iz aplikacije?
 14. Koji je spisak dozvoljenih aktivnosti direktno nad bazom van aplikacije po profilu?
 15. Kakav je sertifikat o proveri autentičnosti podataka?
 16. Koji su protokoli i scenariji koji su testirani, i koji su načini testiranja, kao i spisak svih testiranih scenarija? Koji je protokol o razvoju nove funkcionalnosti ili dorade postojećeg? Ko potvrđuje prihvatljivost novog poslovnog procesa i protokol o načinu isporuke (deploy-a)?
Da Vas podsetimo:  Predsedniče, ne vičite na nas, k'o boga Vas molimo

Ponavljamo pitanja, da se ne izgubi iz vida

Da li postoji vanelektronska evidencija preseka stanja – da li se štampaju svedočanstava, kada i gde se čuvaju i da li se pri upotrebi elektronskih podataka radi provera sa odštampanim? Na primer, kod upisa na redovne studije može se desiti da neko ispravi podatke unazad i tako neopravdano stekne prava na štetu drugih đaka. Da li postoji ozbiljna zakonska regulativa ko i za šta sme koristiti te podatke? Da li je poznat konačan spisak institucija koje imaju pravo da koriste podatke, koje podatke i za kakvu svrhu? Vrlo je bitno kako se proverava autentičnost tih podataka i ko je garant istih (po kom sertifikatu). Da li su poznate procedure u slučaju nenamernih grešaka? Dobar softver se upravo po ovome prepoznaje. Kakav je protokol u slučaju loše unetog podatka, loše obrađenog podatka? Naročito je bitno kod naknadno uočene greške: recimo, uoči se greška tek kod upisa učenika na studije, a tamo postoji rok dostave dokumenata. Ko garantuje da će se greška ispraviti u potrebnom roku i kako se greška ispravlja? U ispravljanju može da se krije ili zloupotreba  (ako je procedura nedovoljno rigorozna) ili nemogućnost da se greška ispravi na vreme  (ako je procedura suviše rigorozna). Kakva je odgovornost u slučaju curenja podataka? Kakve su pravne, moralne i finansijske posledice ako se ispostavi da postoji upotreba podataka na nedozvoljen način, ili ako su upotrebljeni za nešto čemu nisu bili namenjeni?

Pozivamo Vladu i Ministarstvo prosvete, nauke i sporta Republike Srbije da na naša pitanja odgovori, a javnost da nam se pridruži u borbi za zaštitu privatnosti.

Potpisi

 • Dr Vladimir Dimitrijević
 • Dr Slobodan Janković, Beograd
 • Prof. dr Aleksandar Lipkovski
 • Prof. dr Dejan Mirović
 • Prof. dr Zoran Čvorović
 • Desimir Ćirović, diplomirani inženjer informatike
 • Aleksandar Lazić, urednik portala Stanje stvari
Da Vas podsetimo:  Istraživanje javnog mnjenja - Stavovi građana Srbije prema Rusiji
Izvor: Stanje stvari

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime