Sokolski tečejevi

0
1757

Radi stvaranja svojih stručnih kadrova stručnjaci Saveza sokola su organizovali tečajeve. Tečajci su dalje na župskim tečajevima obučavali članove sokolskih društava i četa. U cilju oživljavanja i širenja starih narodnih igara po sokolskim jedinicama, načelništvo Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije priredilo je tečaj za narodna kola. Tečaj je održan od 21 do 25 januara 1935. u Beogradu. Učestvovalo je 29 članica i 22 člana sokola iz svih krajeva Jugoslavije. Nastavnica na tečaju bila je Ljubica Janković, stručnjak u poznavanju narodnih kola. Obrađeno je oko 50 narodnih kola. (1) Drugi savezni tečaj narodnih igara za sokole–prednjake priređen je u Beogradu od 14 do 18 aprila 1936. Tečaj je održan u Domu Sokolskog društva Beograd Matica u Deligradskoj ulici. Tečaj je pohađao 51 učesnik iz župa i oko 20 vanrednih učesnika iz beogradskih sokolskih društava. Interesovanje je bilo izvanredno. Najviše je bilo učesnika iz Slovenije. Vežbana su narodna kola: „Pošla mi Milka na vode“, „Slavljanka“, „Trojanac“, „Bitoljka“, „Da vam kažem, braćo moja“, „Zupčanka“, „Neda grivne“, „Đurđevka“, „Vranjanka“, „Iz banju ide“, „Niševljanka“, „Zetsko kolo“, „Crmničko“, „Tasino“, „Devojačko“, „Srba“, „Ajd na levo“, „Ja posejah“, „Majka Maru“, „Profesorka“, „Devojčica“, „Srbijanka“, „Ajde lepa Maro“, „Seljančica“, „Zaplet“, „Šumadinka“, „Lepa Maca“, „Divna“, „Dunje ranke“, „Bojerka“, „Sarajevka“, „Osmoljka“, „Gružanka“ i „Ustaj, diko !“. Na tečaju su se učile pored narodnih igara iz Jugoslavije i češke, ruske i poljske igre („Krakovjak“, „Kozačok“ i „Češka beseda“). Kao udžbenik služila je knjiga „Narodne igre I deo“ od Ljubice i Danice Janković. Vodnici tečaja bili su Agata i Frano Žic. Nastavnici na tečaju bili su Ljubica i Danica Janković, Knihova, Fedor i Angelina Gopurenko, Otokar Novotni, Marija i Miroslav Vojinović. Za 20 časova pređena su 34 narodna kola. Održana su predavanja o značaju narodnih igara u vezi sa sokolskom ideologijom, narodne igre u sokolskoj propagandi i o humoru u narodnim igrama. Na kraju tečaja zahvaljeno je sestrama Janković. (2)

Načelništvo Saveza Sokola održalo je u oktobru 1936. tri tečaja i to za putujuće župske prednjake, tečaj za vođe naraštaja i tečaj za vođe dece. Održani su u Domu Soko Beograd Matice, gde su tečajci imali prenoćište i ishranu. Predavali su članovi saveznog stručnog odbora na čelu sa F. Žicom, a glavni predavač je bio savezni prednjak R. Ban.

Tečaj za putujuće župske prednjake održan je od 1 do 15 oktobra 1936. Obuhvatao je 12 radnih dana sa 74 časa. Tečaj je otvorio 1.oktobra 1936. savezni načelnik A. Pihler. Održana su predavanja : Ban, “O vaspitanju prednjaštva”; dr. Pihler -Volk, “O kvalitetu naših vežbača”; Ban, “Takmičarski rad”; Todrović-Ban, “Kako treba vežbati proste vežbe”; Ban, “Program za opšti prednjački tečaj”; Ignjatović-Ban, “Način vežbanja kod nas”; Kalman-Ban, “Javni nastupi”; Polić, “Fiziologija prostih vežbi”; Ban-Polić-Volk, “Opis tačaka za javne nastupe”; Spernjak, “o sokolskoj štampi”; Bujkač, “Opšti pogledi na stanje Sokolstva”; Stojanović, “Tehnički rad četama”; Primc, “Uzgajajmo Sokole”; dr. V. Belajčić, “O Sokolstvu”. Na tečaju je obrađeno gradivo takmičenja za naraštaj i članove na svim spravama i u svim granama lake atletike : Ban vratilo (6 časova), Ban razboj (6 časova), krugovi 3 časa, konj sa hvataljkama 3 časa, skok preko konja 3 časa, Polić skok u visinu 3 časa, Polić bacanje kugle 3 časa, trčanje 5 časova, bacanje pune lopte, Ban narodna kola, pevanje koračnice, Kovač nastupi k prostim vežbama, Kovač vežba uz recitaciju „Veče na školju”, Ban različitosti, Ban proste vežbe.

Da Vas podsetimo:  Ko sve sankcioniše Rusiju, a kako je izgledalo kada je Srbija bila meta zabrana

Tečaj za vođe naraštaja održan je od 19 do 23 oktobra 1936, ukupno 42 časa. Održana su predavanja : Polić Vežbovni čas – raspored, Polić Fiziologija prostih vežbi, Skovran Prosvetni rad u naraštaju, Vojinović Dužnosti prednjaka, Skovran Organizacija naraštajskih odseka, Vukotić Izleti i igre u prirodi, čitanje karata. Od praktičnih časova održano je Ban vratilo, razboj, krugovi, konj, Polić Skok u visinu, Ban prepone za bojna takmičenja, Polić bacanje kugle, Ban pevanje koračnice, Nikolić strojevne vežbe, Polić trčanje, Spernjak narodna kola, Polić-Ban različitosti, Roksandić igre, Vukotić obuka u gađanju vazdušnom puškom, Ban proste vežbe. Svakog dana pre podne prvi čas praktično su vodili tečajci Zei, Radosavljević, Malnarić i Trajković. Na kraju tečaja Ban je održao uzoran čas vežbanja o vođenju odeljenja, o čuvanju na spravama, zatim upustva kako da se vodi naraštaj na času, na izletu, na sletu i na utakmicama. Tečaj su završili sa uspehom : Janez Malnarić, student filozofije iz Ljubljane; Petar Trajković, bravar iz Skoplja; Danilo Jeftić, privatni činovnik iz Mostara, Karel Rupnik, privatni činovnik iz Trbovlja; Izidor Cergol, student prava iz Celja; Josip Sabo, trgovački pomoćnik i Ivan Mikulić privatni činovnik, oba iz Zagreba; Stjepan Gorup, električar iz Sušaka; Sever Babić, željeznički činovnik i Svetozar Lekić, privatni činovnik, oba iz Petrovgrada; Miloš Radosavljević, činovnik iz Novog Sada; Milan Lukić, student prava, Dejan Veljković, obućar i Jozo Ugoči, fotograf, svi iz Užica; Branko Stanković, električar iz Bukinja (Tuzla); Franjo Topolovec, trgovački pomoćnik, Franc Herić, učitelj i Zlatko Zei, učitelj, svi iz župe Maribor, Stane Kompare, privatnik iz Kranja; Matko Mogorović, učitelj iz Našica (Osijek); Milan Filipi, privatni činovnik iz Šibenika; Franjo Antonović, privatni činovnik iz Čakovca; i Petar Jereminov iz Beograda. Na molbu načelništva župe Beograd, načelništvo Saveza Sokola dozvolilo je da tečaj posete 14 članova iz Beograda i okoline.

Da Vas podsetimo:  Novi srpski genije: Đorđe ima samo 8 godina, a fizika, hemija i biologija su mu ‘mačji kašalj’!

Tečaj za vodnike dece održan je od 26. do 31 oktobra 1936. Načelništvo je pozvalo kao predavača stručnjaka za dečju telovežbu člana sokola Lavrenčiča iz Maribora. Održana su predavanja Polić Mehanika gibanja – kostur, muskulatura; Vukotić Izleti : čitanje karata; Ban Postupak sa decom od 9-12 godina; Polić Gradivo za vežbanje; Lavrenčič Vežbanje dece. Veća pažnja posvećena je praktičnik časovima za : Ban narodna kola, A.Žic igre sa pevanjem, Lavrenčič igre, Ban strojevne vežbe, pevanje koračnica, proste vežbe oblikovanja, Lavrenčič vežbe na spravama za decu, Ban preskoke preko jarca. Brat Lavrenčič održao je praktično-vežbovni čas sa decom. Slušaoci su svakog dana pre podne držali čas prakse. Slušaoci tečaja bili su : Dobrivoje Putnik, privatnik iz Pančeva; Slavko Kalman, župski putujući prednjak iz Bjelovara; Izidor Čergol, student prava iz Celja; Jože Rožaj, pilar iz Trbovlja; Mladen Matijašević, diplomirani pravnik iz Herceg Novog; Božidar Babić, tokar iz Kragujevca; Viktor Repić, svršeni preparandista iz Ljubljane; Franc Herić, đak iz Maribora; Danilo Jevtić, privatnik iz Mostara, Milorad Ljubojević, činovnik iz Novog Sada; Vladimir Hodovski, župski prednjak iz Osijeka; Strahinja Rajić, sudski beležnik iz Petrovgrada; Toma Lazarević, nastavnik gimnazije iz Skoplja; Vinko Helman, privatni činovnik iz Sušaka; Krešimir Grubišić, gradski činovnik iz Šibenika; Osman Tufekčić, privatni činovnik iz Lukavca (Tuzla); Josip Žic, opštinski službenik iz Pljevlja (Užice); Jozo Ugoči, fotograf iz Požege, Dejan Veljović, obućar iz Sjenice, Trifko Milodrag, krojač iz Ivanjice, sva trojica iz župe Užice; Ivan Marković, abit. Gimnazije iz Siska (Zagreb). Tečaj je slušalo i 12 tečajaca iz Beograda. (3)

Prednjaci su na župskim tečajevima vežbali sa tečajcima narodna kola. Načelništvo župe Banja Luka održalo je tronedeljni prednjački tečaj za vođe sokolskih četa župe. Tečaj je počeo 15 novembra i završen je 6 decembra 1936. Župa je organizovala tečaj na internatskoj osnovi. Tečajci su bili smešteni u jednoj zgradi u krugu 33 pešadijskog puka, u kojoj je jedna soba bila vojnički uređena za spavanje, a druga za teorijsku i praktičnu obuku tečajaca. Osim sokolskih predmeta, tečajci su obučavani u rukovanju oružjem, u zadrugarstvu, ratarstvu, voćarstvu, stočarstvu, mlekarstvu, … . Predavači su bili : ing. Lazar Marković, dr. Jovo Perenčević, Uroš Stefanović, Zlatko Puvačić, dr. Pero Trumić, dr. Pero Stjepanović, ing. Risto Misita, dr. Tomo Tolazi, ing. Milan Janković, ing. Milan Stupar, ing. Drago Đurđević, ing. Dušan Kandić, Miloš Stanišić, ing. Hadžiomespahić, dr. Slavko Pišteljić, Franjo Šmid, poručnik Mihajlović i Miloš Volk kao vođa tečaja, koji je bio stalno sa tečajcima. Nedeljom su tečajci razgledali nižu poljoprivrednu i domaćičku školu Vrbaske banovine u Banja Luci, kao i ekonomiju i samostan Trapista “Marija Zvezda”. Tečajci su prisustvovali proslavi Dana Ujedinjenja 1. decembra u sokolskom društvu Banja Luka. U veče prisustvovali su svečanoj akademiji društva. Uprava pozorišta Vrbaske banovine omogućila je tečajcima da prisustvuju pozorišnim predstavama u Narodnom pozorištu. Na kraju tečaja starešina Sokolske župe ing.

Da Vas podsetimo:  Pravoslavni Srbi uvek su i jedino znali za srpski i pisali ćirilicom

Lazar Marković održao je zaključni govor tečajcima, u kome je istakao želju za kulturno i ekonomsko podizanje sela putem sokolskih četa. Završnim ispitima prisustvovali su župska uprava, svi predavači, izaslanik bana Vrbaske banovine Milanović, izslanik komandanta Vrbaske divizijske oblasti general Kostić i pukovnik Kragujević kao domaćin i komandant 33 pešadijskog puka. (4)

U Belom Manastiru održan je od 9 do 18 marta 1939. drugi prednjački tečaj Sokolske župe Osijek u 1939. Tečaj je pohađalo 13 tečajaca, od kojih je 11 pohađalo prošlogodišnji tečaj. Tečajci su naučili 14 narodnih kola, pevanje 5 sokolskih koračnica, preko 20 igara i … . (5)

Radi stvaranja svojih kadrova stručnjaka sokoli su organizovali tečajeve. Tečajci su dalje obučavali članove. U cilju oživljavanja i širenja starih narodnih igara po sokolskim jedinicama, načelništvo Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije priređivalo je tečajeve za narodna kola. Nastavnica na tečajevima bila je Ljubica Janković, stručnjak u poznavanju narodnih kola. Prednjaci su dalje na župskim tečajevima vežbali narodna kola.

Saša Nedeljković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije

Napomene :

  1. Tečaj Saveza SKJ za narodna kola“, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 8 februara 1935, br. 7, str. 2;

  2. B. S. „Drugi tečaj Saveza SKJ za narodne igre“, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 15 maja 1936, br. 20, str. 3;

  3. B.S, „Tečajevi Saveza SKJ”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 15 decembra 1936, br. 49, str. 2;

  4. M.V, „Prednjački tečaj Sokolske župe Banja Luka za vođe sokolskih četa”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 15 decembra 1936, br. 49, str. 2;

  5. 10-dnevni župski prednjački tečaj u B. Manastiru”, „Bratstvo”, Osijek, 15 aprila 1939, br. 4, str. 70, 71

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime