Vlada narodnog spasa (2)

0
1146

vlada-srbije06_0_4Aneks: Predlog Programa VNS

Svako produženje dosadašnjeg trulog i korumpiranog društvenog-ekonmoskog-političkog sistema u Srbiji jeste naša sigurna propast. Zato, istinsku VNS poznaćemo tek po njenom energičnom programu reforme tog sistema. Program VNS treba jasno i glasno definisati bar sledeće glavne cilјeve, strategiju i taktiku reformisanja državnog sistema Srbije:

 1. Reforma korumpiranog posredničkog političkog i predstavničkog sistema

To se postiže ukidanjem svih partijskih političkih struktura i eliminisanjem dosadašnjeg vazalskog partokratskog-palamentarizma. Jer oni nemilosrdno gaze interese Naroda Srbije sprovođenjem diktata prodatih partijskih oligarhija i njihovih spolјnih gazda. Sadašnje strukture vlasti treba neposrednim procesom (odozdo-na-gore) zameniti najčasnijim i najsposobnijim vođama koje narod direktno između sebe izabira. Tako da te vođe odlučuju i postupaju isključivo u interesu države i Naroda Srbije – direktno odgovorne (pod opozivom) narodu koji ih bira.

 1. Reforma ekonomije
 • Postavkom istinskog, sveobuhvatnog bilansa stanja i poslovanja države Srbije. Taj novi bilans dodatno uključuje vrednosti ljudskih i prirodnih bogatstava Srbije, tako da jasno znamo ukupnu vrednosti našeg nasleđa, ali i bilans naše zaostavštine budućim generacijama.
 • Jasnim definisanjem zajedničke imovine Naroda Srbije i njenim ustavnim/pravnim razgraničenjem sa privatnom imovinom. Tako da svaki državljanin Srbije ima podjednaki udeo u fondu celokupne zajedničke imovine Naroda Srbije. Po toj osnovi onda treba izvršiti pravnu i ekonomsku reviziju svih dosadašnjih “privatizacija” naše zajedničke (društvene, državne,i nedefinisane) imovine.
 • Uspostavljanjem sopstvene (od MMF nezavisne) monetrane politike u svrhu finansiranja planskog razvoja ekonomije Srbije. To se postiže institucijom suvereniteta Naroda Srbije nad monetranom politikom Narodne Banke. Jer svaki emitovani dinar NBS podjednako pripada svakom državlјaninu Srbije, isto kao što mu se pripisuje i svaki devizni apoen duga države Srbije.
 • Reformom bankarskog systema – tako da se razbije njegov sadašnji totalni finansijski monopol; da se ograniči i strogo reguliše uloga banaka u finansiranju i trgovini hartijama do vrednosti; da se uloga bankarskog sistem preorijentiše na finansijske usluge u robno-novčanoj razmeni, u kupoprodaji nekretnina, u građevinarstvu, i u finansiranju budućih komercijalnih isporuka proizvoda i usluga (posebno izvoznih).
 • Uspostavlјanjem sopstvene (od MMF i EU nezavisne) fiskalne politike i uvođenjem novih metoda finansiranja zajedničkih dobara (zdravstva, obrazovanja, infrastrukture, lokalne i regionalne samouprave…). Cilј je ekonomska mobilizacija čitavog stanovništva Srbije – kroz drastično pobolјšanje kvaliteta života i plansko stimulisanje privrednih aktivnosti van dominantnih urbanih centara. Pri tome, sistemski razvoj lokalnih štedno-kreditnih zadruga je klјučni faktor finansiranja razvoja ruralne-lokalne privrede.
 • Planiranjem dugoročnog sitematskog razvoja i investicija u strateške (vitalne i najkonkurentije) privredne grane. Cilј je podići konkurentnost na svetskom tržištu kvalitetnom i fleksibilnom ponudom manjih unikatnih serija proizvoda i usluga –koje zahtevaju visoki nivo znanja i sposobnosti za brzo i fleksibilno uvođenja novih tehnologija i inovacija.
 1. Reforma sudstva
 • Čišćenjem institucije sudstva od političke dominacije i režimske korupcije, počevši od Ustavnog Suda pa na dole. Klјučna uloga sudstva je da zaštiti ustavni poredak i interese Naroda Srbije od uzurpacija i povreda koje im nanose totalitarne režimske institucije i despotski vlastodržci. I zato na klјučne funkcje u sudstvu moraju doći profesionalno i moralno naj-kvalifikovaniji pojedinci, koji su direktno odgovorni narodu koji ih izabira.
 • Stvaranjem posebne sudske institucije za međunarodne pravne odnose, radi zaštite međunarodnih interesa i ostvarivanja međunarodnih prava države i Naroda Srbije.
 • Integracijom sudstva i vladavine prava u svakodnevne životne tokove, kroz uspostavlјanje lokalnih/regionalnih sudova (okvirno na svakih 5,000-10,000 stanovnika).
 • Uvođenjem u sudstvo Srbije tradicionalnih pravosudnih principa i institucija (narodnog običajnog prava i odbora/porote) u rešavanju lokalnih konflikata i prvostepenih parnica.
 1. Reforma društvene organizacije i administracije
 • Promenom ustavno/pravnog i ekonomskog statusa institucija društvene organizacije i administracije u zajedničko dobro Naroda Srbije. Taj status omogućava njihovu stabilnost i poseban tretman u van-budžetskom dugoročnom investiranju (finansiranju) u kvalitativno i kvantitativno pobolјšanje života Naroda Srbije.
 • Formiranjem samoupravnih lokalnih opština (LO) u elementarne, autonomne administrativne gradivne blokove države Srbije. To se postiže integracijome postojećih mesnih zajednica (sprovedenom po ustavno/pravnom standardnom modelu) u elementrane samoupravne (administrativne), teritorijalne (tradicionalne atare) i demografske jedinice (okvirno sa 5,000-10,000 stanovnika). Cilј je da se Narodu Srbije daju puna prava i odgovornosti za neposredno sistematsko uređivanje sopstvenih lokalnih uslova života.
 • Sistemskim prenosom odgovornosti na LO – za organizaciju i administraciju korišćenja zajedničkih dobara (zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, sudstva, katastra nepokretnosti, bezbednosti i civilne zaštite…). Te funkcije LO se finansiraju sredstvima iz odgovarajućih budžetskih i investicionih fondova države Srbije. Ali pod uslovom da LO ispunjava date organizacione i administrativne norme, da postiže projektovane rezultate, ispunjava date standarde kvaliteta i kvantiteta usluga, i da LO služi po volјi svojih stanovnika.
 • Sistematskim prenosom odgovornosti na LO – za razvoj i održavanje lokalne komunalne infrastrukture, komunikacija, kulturnih i sportskih aktivnosti, i za planiranje lokalnog prostornog i ekonomskog razvoja. LO to finansira iz sopstvenih fondova koji se pune naplatom komunalnih i infrastruktirnih usluga, lokalnim porezima na nekretnine, samo-doprinosima, donacijama, i dugoročnim investicionim zajmovima za razvoj infrastrukture i komunikacija države Srbije.
 1. Promena spolјne politike
 • Određivanjem strateških cilјeva i taktike u dugoročnoj i postupnoj realizaciji koncepta “Istorijske Srbije”.
 • Reprogramiranjem Ministrastva Inostranih Poslova u službu koja radi isklјučivo u interesu države i Naroda Srbije. Startovati sa detalјnim čišćenjem MIP diplomatskog kora i administracije od nesposobnih partijskih poltrona i stranih agenata.
 • Uz analitičku i savetodavnu podršku nove institucije za međunarodno pravosuđe, izvršiti analizu/reviziju svih međunarodnih sprazuma počevši od stvaranja KSHS/Jugoslavije (posebno u svetlu raspada SFRJ 1991) pa do danas. Pri tome, primat imaju Ustav i iz njega kompetentno izvedeni zakoni Srbije. Gde god je moguće, jednostrano poništiti ili međunarodno-pravno osporiti sve činove, odluke i sporazume koji su izvršeni ili se vrše na štetu države i Naroda Srbije.
 • Sistematskim organizovanjem i uklјučivanjem Dijaspore kao najznačajnijeg aktivnog predstavnika i nosioca interesa Naroda Srbije u inostranstvu.
 • Dijaspori dati sva prava državlјana, i tehnički joj omogućiti direktno učešće na izborima— kao i povolјnosti u političkom, privrednom, i kulturnom životu države Srbije.
 1. Reforma Sistema odbrane države i zaštite Naroda Srbije
 • Postavkom nove doktrine i organizacije sistema odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta države i zaštite Naroda Srbije. Ta nova doktrina mora biti zasnovana na uspešno dokazanim iskustvima naše tradicionalne vojne strategije i taktike. Startovati sa detalјnim čišćenjem vojske i policije od nesposobnih partijskih poltrona i stranih agenata.
 • Rezolucijom da Narod Srbije nikada više neće biti nemoćni predmet bahatog iživlјavanja agresora (kao 1990-tih do sada). Zato, uz najsavremenije odbrambene sisteme, država Srbija mora razviti/ uvesti i preventivne ofanzivne siteme zaštite suvereniteta, teritorije, i Narod Srbije od svake agresije i pogroma. Neka svaki agressor zna da će i on na sopstvenoj teritoriji pretrpeti odgovarajuću “kolateralnu štetu”.
 • Stvaranjem dobrovolјnog inženjerijskog korpusa (posebno za angažovanje nezaposlenih starijih od 35 godina) za civilnu zaštitu od nepogoda i izgradnju najsavremenije civilne infrastrukture i komunikacija – kao potpore ukupnoj životnoj i odbrambenoj logistici države i Naroda Srbije.
 • Formulisanjem sopstvenih interpretacija našhi vojno-odbrambenih obaveza i prava datih u mirovnim ugovorima (od 1912 do danas). Svaka nasilna okupacija naše teritorije, poroblјenje i proterivanje Naroda Srbije sa tih teritorija jeste čin agresije na koji ćemo odgovoriti onim merama, sa onim sredstvima, i u vreme koje mi sami budemo izabrali.
 1. Primena i promene Ustava Srbije
 • Definisanjem sadašnjeg Ustava Srbije kao početnog dokumenta koji treba pobolјšati i dopuniti.
 • Uvođenjem sledećih (predloženih) početnih definicija i principa u Ustav Srbije:
Da Vas podsetimo:  Predlog za promenu političkog sistema Srbije

ustav1-620x330Pripadnost Narodu Srbije jeste stanje duha zasnovano na neprikosnovenoj istini da je svaki pojedinac sva svoja prava, slobodu, i odgovornosti već svojim postojanjem apriorno i neposredno dobio od Boga Svevišnjeg. Zato, Narod Srbije stvara svoju Državu Srbiju u kojoj on nikada svoja prava i slobodu niti traži niti ih prima od temporalnih moćnika, vlastodržaca, klero-religijskih posrednika, okupatora ili silom nametnutih režimskih tutora i namesnika.

Narod Srbije svesno i složno stvara svoju Državu Srbiju time što ovim Ustavom definiše Institucije Države Srbije i precizira svoja prava i odgovornosti koje prenosi na te Institucije Države Srbije. Sva ostala, ovim Ustavom eksplicitno neprecizirana i nepreneta prava i odgovornosti, ostaju na svakom pojedincu Naroda Srbije.

Boga Svevišnjeg niko i nikada ne može slagati. Zato Državlјanin Srbije nikada ne može svoju odgovornost pred Bogom otuđiti i preneti na druge. Samo Bog može svojom pravdom i milošću pojedincu Naroda Srbije oprostiti grehe i razrešiti ga odgovornosti. Na toj neotuđivoj odgovornosti zasnivaju se i sva neotuđiva prava i sloboda svakog Državlјanina Srbije.

Svaki pojedinac koji poreklom i dušom pripada Narodu Srbije jeste Državlјanin Srbije.

 • Zakonskim tumačenjem Ustava kao dokumenta koji precizno ograničava i definiše:

Koja prava svaki Državlјanin Srbije svesno prenosi na Institucije Države Srbije zarad dobrobiti zajednice i životne harmonije Naroda Srbije.

Koje odgovornosti svaki Državlјanon Srbije svesno prihvata zarad očuvanja,ostvarivanja, i pobolјšanja zajedničkih duhovnih i materijalnih vrednosti Države i Naroda Srbije.

 • Zakonskim definisanjem i tumačenjem uloga i funkcija Državnih Institucija tako da one služe Narodu Srbije, a ne on njima.
 • Zakonskim preciziranjem domena prava i odgovornosti pojedinaca koji vode Državne Institucije Srbije – tako da oni gube svaki pravni imunitet i snose punu odgovornost u slučaju da sebi uzurpiraju više prava od onih koje im je Narod Srbije Ustavom dao.
 • Večnom garancijom da svaka promena Ustava mora biti doneta samo većinskom referendumskom odlukom Naroda Srbije.
 • Uspostavlјanjem institucije Narodnog Ustavotvornog Sabora (NUS) kao jedinog predstavničkog tela Naroda Srbije, kojim on direktno formuliše predloge promena Ustava Srbije i daje ih na referendum.
Da Vas podsetimo:  TRAŽIM POMILOVANJE, ZA ŽENSKI ROD!

Zoran Karaklajić

Madison, WI USA

Vlada narodnog spasa (1)

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime