Sokolska četa u Lovasu

0
1360

Sokolska četa Lovas bila je deo okružja Vukovar Sokolske župe Osijek. Četa Lovas održala je krajem februara 1935. predavanja uz pomoć filma. Filmove i filmski aparat pozajmila im je Sokolska župa Osijek. Po sadržaju filmovi su bili prosvetni ali je bilo i smešnih filmova. Prosvetar Dumić predavao je uz filmove. Za prikazivanje filmova bili su zaineresovani i sokoli i građani. Na projekcijama filmova (četiri večeri) bilo je preko 500 osoba. Uprava sokolske čete zamolila je župu, da joj dostavi veći aparat, na kojem je htela da prikaže sahranu kralјa Aleksandra, sokolske sletove u Ljublјani i Zagrebu. (1) U Vukovaru je bila održana 17 marta 1935. konferencija prosvetara okružja vukovarskog. Bile su zastuplјene jedinice Vukovar, Borovo, Sotin, Opatovac, Lovas, Tompojevci, Šid, Banovci, Nuštar, Svinjarevci. Izostale su jedinice Bobota, Petrovci, Berak i Vera. Konferenciju je vodio okružni prosvetar Dimitrije Vujisić. Prisustvovali su i članovi Prosvetnog odbora iz Vukovara. Okružje je počelo rad pre jedne godine. (2) Održan je okružni prosvetni tečaj u Vukovaru 17 marta 1935. Na tečaju je bilo 24 brata i 2 sestre iz : Vukovara, Borova, Sotina, Lovasa, Šida, Banovaca,  Tompojevaca,  Opatovca, Svinjarevaca, Nuštra i Bobote. Nisu bile jedinice : Petrovci, Vera i Berak. Tečaj je vodio okružni prosvetar Dimitrije Vujisić. Predavanja su održana :  Dimitrije Vujisić : Razvitak jugoslovenske misli; Dušan Roknić : Sokolska ideologija; Andrija Šijanović : saradnja prosvetnih i tehničkih organa; Gliša Radonić : Zašto vežbamo u sokolani;  Dimitrije Vujisić : Prosvetni rad na selu i zadatak prosvetara i prosvetnih radnika; Dušan Roknić : Zadatak prosvetara društava i četa i administracija; Ivan Depolo : Istorija Sokolstva; Aleksandar Zimović : Sokolska štampa; Petar Bobinac : Govor pred vrstom s uzornim primerom i diskusija. Tečajci su jeli u Domu narodnog zdravlјa, a tečaj je održan u realnoj gimnaziji. (3)

U četi u Lovasu održana su tokom decembra 1935. predavanja iz nacionalne istorije. Prvo predavanje “Stari Slaveni u staroj postojbini” održao je 8 decembra 1935. profesor i član sokola Mirko Somborac iz Lovasa. (4)  Sokolska četa u Lovasu priredila je 23.2.1936. akademiju. Na programu akademije bilo je 1. Branislav Dumić “Gde nam je spas?”; 2. Jelena Dumić vežba sa pevanjem “Leptirići”; 3. M. Grubarova vežba sa pevanjem ženske dece “Na potoku”; 4. B. Nušić, šala u I činu “Muva”; 5. Širola šala u 4 slike “Postolar i vrag”; 6. članovi su izveli proste vežbe sokolskih četa za 1936. Bilo je prisutno oko 170 osoba. (5)  Takmičenje naraštaja i dece održano je 21.5.1936. u Borovu. Nastupilo je 6 vrsta iz Borova, Borova-selo, Lovas, Opatovac, Sotin i Vukovar. Takmičenje je održano na vežbalištu Sokolskog društva Borovo. (6) Četa Lovas održala je 24.1.1937. šestu godišnju skupštinu. Prosvetar je govorio o Petrovoj petolјetki i zbliženju sa Bugarima. Četa je imala 62 člana, učestvovala je župskom takmičenju i sletu u Subotici. Priredila je sa četom opatovac javni čas, odigrana je utakmica u odbojci. Četa je održala 10 predavanja, 20 govora pred vrstom i priredila  5 proslava. Posedovala je svoj dom, koji su mislili proširiti. Priredili su Štrosmajerovo selo za decu i naraštaj. Deca su izvela dosta obiman program u kome se isticala „Vežba sa puškama”.(7) Okružno takmičenje za decu održano je 6 juna 1937. u Borovu na stadionu „Bata”.Na takmičenju je učestvovalo 20 vrsta muške i ženske dece iz jedinica : Borovo naselјe, Borovo selo, Lovas, Opatovac, Petrovci, Vera i Vukovar. Na takmičenje nije došla četa Sotin. (8) Krajem 1937. bilo je u četi Lovas  60 pripadnika, od toga 8 muške i 9 ženske dece, i 4 muška naraštajca. Četa je imala tamburaški zbor. Učestvovala je na sletu u Skoplјu i Beogradu. Četa je sprovela štednju među sokolskom omladinom. Za starešinu izabran je Andrija Matić. (9) Među decom čete Lovas provodila se štednja. Novčani ulozi služili su za putovanja dece na sokolska takmičenja i ostale priredbe. (10) Načelnik okružja Hodovski pregledao je rad četa Sotin, Opatovac i Lovas. (11)

Da Vas podsetimo:  EU prepoznaje licemerje vlasti u Srbiji

Radnom snagom članova sagrađen je Sokolski dom u Lovasu. Za kupovinu zemlјišta i građevinskog materijala kao i zgrade koja se nalazila na placu prikuplјen je doprinos od članova čete i prijatelјa, firmi i opštine. Savez je dao pomoć od 5.000 dinara i pozajmicu od 5.000 dinara. Za kupovinu i izgradnju bilo je utrošeno 52.000 dinara. Dom je tada 1938. bio vredan 80.000 dinara. Osim doma bilo je i vežbalište. Dvorana u domu bila je duga 19 metara, široka 8 m, i visoka 5 m. Sokolana je imala pozornicu, velike svlačionice, balkon. U drugom delu sokolane bile su prostorije jugoslovenske čitaonice. (12) Dok su u Lovasu bili supruzi učitelј Dumić četa je bila među najaktivnijim sokolskim četama. Sa njihovim premeštanjem rad u četi je zastao. Sve brige oko rada čete bile su na starešini Matiću, koji mada je bio pedestgodišnjak, i sam vežbao. Prosvetar, lekar u mestu nije radio. (13) Sokoli u Borovu održali su 30 aprila 1939. smotru svojih pripadnika. Pred svim borovskim sokolima i delegatima sokola Vukovara i četa Borovo Selo, Opatovac i Petrovci smotru je otvorio starešina društva Toma Maksimović. U svom govoru pozdravio je delegata Saveza Sokola Nika Bartulovića, župe Dušana Krulјa, Iliju Bearu i potpukovnika Aleksandra Nikolića, kao i ostale delegate iz vukovarskog  okružja. Istakao je važnost smotre u vremenima kada se gomilaju tmurni oblaci iznad glava. Zatim je govorio Niko Bartulović. U svom govoru naglašavao je Bartulović potrebu zbijanja na samo sokolskih nego i svih nacionalnih redova. Isticao je snagu naroda i državne celine. Govor je oduševio sve slušaoce i bio nagrađen burnim odobravanjem. Starešina Krulј prikazao je smotru Celјske župe, koja je trajala 48 sati i manifestovala snagu i volјu. Nјihov primer trebao je da slušaocima bude najlepši primer u mutnim vremenima.  Nikolić iz Vinkovaca, član uprave župe Osijek, spomenuo je ogromne žrtve koje su bile potrebne za sticanje slobode, ali koje ne oplakuje nego samo poštuje, jer kada bi ih oplakivao, moglo bi se misliti da u ovim generacijama nema više takvih koji bi sledili njihov primer. Vojska i sokolstvo i svaki čovek trebali su da budu spremni da brane otadžbinu. Svečanost je završio  Toma Maksimović zahtevajući od sokola da budu primer čitavim svojim životom i radom svakome, na svakom mestu i uvek. Priredba je počela pozdravom zastavi, a završila se  sokolskom himnom, koju je svirala Batina muzika, a pevali svi prisutni. Tog dana je izašao prvi broj glasnika Sokolskog društva Borovo.

Da Vas podsetimo:  VLADIMIR UMELjIĆ: O ISTORIJSKOJ ISTINI I „DIMNIM BOMBAMA“

Održana je konferencija delegata župe sa predstavnicima jedinica vukovarskog okružja. Bili su prisutni  delegat Saveza Sokola Niko Bartulović, župe Dušan Krulј, Ilija Beara i potpukovnik Aleksandar Nikolić, predstavnici društva Borovo sa  starešinom društva Tomom Maksimovićem,  društava Vukovar, četa Opatovac i Petrovci. Bartulović i  potpukovnik Aleksandar Nikolić govorili su o podizanju narodno-odbrambenog duha, Beara o širenju sokolske štampe, … . Pošto su delegati župe izjavili  da imaju zadatak da obiđu jedinice okružja, delegati iz tih jedinica seli su na svoje bicikle i otišli, da ih dočekaju u svojim domovima. Delegatima  župe pridružili su se članovi sokola iz Borova Hodovski i Gralјaš, pa su otišli u Lovas. U prostranom sokolskom domu zatekli su u čitaonici zamenika starešine i nekoliko članova, dok se u glavnoj sali održavala igranka. Seoska omladina igrala je narodna kola u živopisnim narodnim nošnjama. Alkohol se u sali nije pio, i zato je vladao red i mir. U čitaonici su članovi čete istakli s ponosom da su uza sve ranije napade ostali verni sokolskoj ideji. Inteligencija nije učestvovala u sokolima. U četi Opatovac članovi su saslušali izlaganja Krulјa i Nikolića. U selu je bilo po četvrtina Srba, Nemaca i polovina Mađara. Sokolskom radu niko nije smetao. U četi Petrovci radilo se na izgradnji doma. U sva tri sela bio je živ rad Kulturbunda. Izaslanici Vere nisu bili u Borovu. (14)

Saša Nedelјković,

član  Naučnog društva  za  istoriju  zdravstvene  kulture  Srbije

_____________________

Napomene :

 1. „Predavanja pomoću filma”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 8 marta 1935, br. 11, str. 4;
 2. P, „Konferencija prosvetara okružja Vukovar”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 5 aprila 1935, br. 15, str. 7;
 3. P, „Jednodnevni okružni prosvetni tečaj”,   „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 5 aprila 1935, br. 15, str. 7;
 4. „Predavanje iz nacionalne istorije”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana,  1 januara 1936, br. 1, str.8;
 5. „Male vesti iz naših jedinica”,  „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 27 marta 1936, br. 13, str. 4;
 6. „Okružje vukovarsko”, „Bratstvo”, Osijek, septembar-oktobar 1936, , br. 7-8, str. 86;
 7. „Iz Okružja Vukovar”, „Bratstvo”, Osijek, januar-april 1937, br. 1-4, str. 14;
 8. Š, „Okružno takmičenje za decu”, „Bratstvo”, Osijek, maj-juni 1937, br. 5-6, str. 33;
 9. s, „Iz Vukovarskog okružja”, „Bratstvo”, Osijek, 15 marta 1938, br. 3, str. 48;
 10. „Iz Vukovarskog okružja”, „Bratstvo”, Osijek, 15 februara 1938, br.2, str. 28;
 11. l, „Iz Vukovarskog okružja”, „Bratstvo”, Osijek, 15 aprila 1938, br. 4, str. 65;
 12. s, „Iz Vukovarskog okružja”, „Bratstvo”, Osijek,15 maja 1938, br. 5, str. 83;
 13. „Iz Vukovarskog okružja”, „Bratstvo”, Osijek, 15 januara 1939, br. 1, str. 11;
 14. „Sokolska smotra u Borovu”, „Bratstvo”, Osijek,  20 maja 1939, br. 6, str. 96-98;
Da Vas podsetimo:  Pismo sa Kosova ili snaga običnih ljudi

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime