Bojkot opštinskog takmičenja iz biologije

36
4333

Počinjemo jednom „anegdotom“ iz beogradske opštine Stari grad. Kada je video test, jedan šestak je rekao dežurnoj nastavnici: „Izvinite, dali ste mi pogrešan test.“

osnovciI tu se svaki humor završava. Na današnji dan nema mnogo razloga za smeh. Ali je današnji dan bio razlog da se sazove hitan vanredni sastanak Stručnog aktiva nastavnika biologije Beograda:
U utorak, 8. marta 2016. u 18 časova u OŠ „Drinka Pavlović“ u Beogradu vanredni sastanak beogradskog Stručnog aktiva nastavnika biologije. Jedina tačka dnevnog reda je takmičenje iz biologije. Mole se kolege da dođu u što većem broju, a obavezno je da dođe makar jedan predstavnik sa svake opštine.

I drugi aktivi su reagovali, kako gradski, tako i opštinski i prenosimo rekacije.

Užice

Srpskom biološkom društvu
Svi dole potpisani nastavnici neprijatno su iznenađeni i šokirani testovima koje ste sastavili za nivo Opštinskog takmičenja.Imamo primedbu na sledeće:
1.Težina i sadržaj testova neprimereni su za uzrast učenika.
2.Zadaci su i iz gradiva koje programom nije obuhvaćeno ( razviće životinja je primer )
3.Bavili ste se detaljima, latinskim nazivima i začkoljicama koje čak ni mi, a verujemo ni većina vas, bez gledanja u knjige ili traženja po internetu ne bi znali.
4.Deca se ne žale, jer ne znaju na šta bi se žalila.
5.Pooštravanje uslova takmičenja ubija svaku motivaciju učenika i obezvređuje naš trud.
6.Mnoge od stvari koje tražite čak ni ne postoje u udžbenicima za osnovnu školu.
Ukoliko je Vaša ideja da smanjite broj učenika, uspeli ste. Ako bude sreće, imaćete ukupno nula učenika iz cele Srbije na Okružnom takmičenju.
Veliki broj učenika ne pristaje na zvanično objavljivanje rezultata, bez obzira na potpisanu saglasnost, a složićete se sa nama, prava učenika u ovoj stvari su naš i vaš vrhunski prioritet.
Da ne pominjemo radni angažman u nedelju koji se ne plaća, kao ni činjenicu da su mnogi od učenika doputovali iz okoline Užica, čime su njihovi roditelji bili izloženi nepotrebnom trošku.
Osećamo se poniženo i pred učenicima, i pred samima sobom. Učinili ste da izgledamo nekompetentno i neprofesionalno, tako da je naša ogorčenost opravdana.
Tražimo ponavljanje takmičenja, a rešenje vidimo u bojkotu, ako se ovako nastavi.
Aktiv biologa Užice

Sombor

Srpskom biološkom društvu

Svi dole potpisani nastavnici neprijatno su iznenađeni i šokirani testovima koje ste sastavili za nivo Opštinskog takmičenja. Cilj ovogodišnjeg takmičenja iz biologije nije bio da se pokaže znanje i vrednuje trud dece i njihovih nastavnika, nego upravo suprotno.

Imamo primedbu na sledeće:
1.Težina i sadržaj testova neprimereni su za uzrast učenika.
2.Zadaci su i iz gradiva koje programom nije obuhvaćeno ( razviće životinja je primer )
3.Bavili ste se detaljima, latinskim nazivima i začkoljicama koje čak ni mi, a verujemo ni većina vas, bez gledanja u knjige ili traženja po internetu ne bi znali.
4.Deca se ne žale, jer ne znaju na šta bi se žalila.
5.Pooštravanje uslova takmičenja ubija svaku motivaciju učenika i obezvređuje naš trud počevši od toga da je prag prolaska na Okružno takmičenje povećan na 91 bod.
6.Mnoge od stvari koje tražite čak ni ne postoje u udžbenicima za osnovnu školu.

Zahtevamo sledeće:
1. Za svaki od testova od 5-8. razreda, za svako pitanje, navedite nam naziv udžbenika i br. strane na kojoj se nalazi tražena informacija.
2. Prikažite nam procentualni udeo učenika koji su tačno odgovorili na svako od pitanje na svakom od testova od 5-8. razreda
3. Za neka naredna takmičenja, ukoliko ih uopšte bude bilo, testovi će se pripremati iz jednog udžbenika i to onog koji ima najveći procenat korišćenja u nastavi.

Ukoliko je Vaša ideja da smanjite broj učenika, uspeli ste. Iz opštine Sombor, nijedan učenik nema plasman na Okružno takmičenje.
Ako bude sreće, imaćete ukupno nula učenika iz cele Srbije na Okružnom takmičenju.

Veliki broj učenika ne pristaje na zvanično objavljivanje rezultata, bez obzira na potpisanu saglasnost, a složićete se sa nama, prava učenika u ovoj stvari su naš i vaš vrhunski prioritet.

Da ne pominjemo radni angažman u nedelju koji se ne plaća.
Osećamo se poniženo i pred učenicima, i pred samima sobom. Učinili ste da izgledamo nekompetentno i neprofesionalno, tako da je naša ogorčenost opravdana.

Da Vas podsetimo:  Neuspešna burleska navodno posvećena obrazovanju

Verujemo da su sastavljači testova upoznati sa planom i programom biologije za osnovnu školu, sa standardima iz biologije za kraj osnovnog obrazovanja, kao i sa parametrima koji neki test čine dobrim testom.
Test iz biologije na opštinskom takmičenju niti prati obrazovne standarde, niti predviđen plan i program, što ga kategorizuje u grupu loše sastavljenih testova. Isto kao i test u redovnoj nastavi na kome više od 50% učenika dobije ocenu 1.

Tražimo ponavljanje takmičenja, a rešenje vidimo u bojkotu, ako se ovako nastavi.

Aktiv biologa Sombor

Mladenovac

OŠ „Momčilo Živojinović“
Kralja Aleksandra Obrenovića 25
11400 Mladenovac

Prigovor na opštinsko takmičenje iz biologije, održanog 6. 3. 2016. godine

Aktiv nastavnika biologije opštine Mladenovac nakon realizacije i pregledanja testova zaključio je sledeće:

1. Težina i sadržaj testova neprimereni su za ovaj uzrast učenika;
2. Zadaci su iz gradiva koje programom nije obuhvaćeno;
3. Pojedini zadaci nisu jasno formulisani i metodički nisu ispravno izrađeni;
4. Slike nisu jasno obeležene;
5. Postoje krupne greške u ključu;
6. Mnogi od pojmova koji su zahtevani ne postoje u udžbenicima za osnovnu školu;
7. Insistiralo se na prostoj reprodukciji gradiva, a ne na povezivanju, logičkom zaključivanju i korelaciji, što nije u skladu sa naprednim nivoom postignuća;

Zahtevamo da se ponovo razmotre propozicije takmičenja, u smislu broja bodova potrebnih za plasman na viši rang takmičenja.
Takođe, tražimo formiranje komisije koja će proveravati težinu testova i njihovu primerenost uzrastu dece u Osnovnoj školi.

Aktiv nastavnika biologije opštine Mladenovac

Ruma

PREDMET: PRIGOVOR NA TESTOVE ZA OPŠTINSKO TAKMIČENjE IZ BIOLOGIJE
Poštovani,
Ovaj prigovor upućujemo zbog težine i koncepta testova namenjenih opštinskom takmičenju iz biologije za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole.
Svi dole potpisani nastavnici smatraju da su učesnici takmičenja oštećeni ovakvim testovima koji bi trebalo da budu namenjeni učenicima osnovnih škola. Osećamo se poniženo pred učenicima, roditeljima i samim sobom. Da li ste to hteli postići? Šta time dobija bilo ko? Koliko literature treba da koristi jedan učenik osnovne škole da bi zadovoljio kriterijume sastavljača testova? Ko sastavlja te testove? Da li je to neko ko svakodnevno radi sa decom tog uzrasta? Jedan komentar učenika će vam reći sve, a on glasi: „Da li sam ja student biologije?“ Tražimo spuštanje kriterijuma i donje granice za osvajanje diploma kao i plasmana na okružno takmičenje.
S poštovanjem,
Aktiv nastavnika biologije Opštine Ruma

Zrenjanin

PRIGOVOR NA NAČIN SASTAVLjANjA TESTOVA ZA OPŠTINSKO TAKMIČENjE IZ BIOLOGIJE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Poštovani/a,

U Pravilniku o takmičenju, koji je objavljen i prosleđen učesnicima i realizatorima je u Napomeni naveden osnov za sastavljanje takmičarskih zadataka (planovi i programi, odobreni udžbenici i obrazovni standardi).

Na žalost, već pri prvom uvidu u testove za sve razrede bilo je očigledno da postoji veliki broj pitanja i zadataka, koji nisu u skladu sa navedenim okvirom (posebno na ovom uzrastu dece) i za koje se ne može utvrditi smisao i razlog, osim ako je sastavljačima testa bila namera da diskredituju i omalovaže obiman i naporan rad nastavnika i učenika.

Broj pitanja i zadataka koji nisu bili u skladu sa nastavnim planovima i programima i obrazovnim standardima je na ovom nivou takmučenja bio nedopustivo velik.

Zahtevamo da nam u što kraćem roku odgovorite na sledeća pitanja:

Da li zaista organizatori smatraju da deca od 11 do 14 godina moraju da poznaju više desetina narodnih naziva vrsta ili prevoda stručnih naziva, koji se pominju u više od po 5 udžbeničkih kompleta po razredu, ili se i ne pominju u njima?
Kakav je cilj formulisanja ukupno 19 pitanja otvorenog tipa, osim da se pregledanje testova (u našem slučaju više od 220) otegne u nedogled?
Da li su nebulozne rečenice (npr u 8. i 19. pitanju testa za sedmi razred) prošla neophodnu kontrolu i evetualnu reviziju?
Zašto je u Pravilniku uopšte definisan deo gradiva iz kojeg će biti proveravano znanje, ako se dogodilo da se pitanja i zadaci odnose na delove gradiva koji još nisu obrađivani (paprati u petom, limfna tkiva u sedmom…).
Čemu provera znanja iz delova gradiva koji prevazilaze osnovnoškolski uzrast (protostomije i deuterostomije, ontogeneza sa citodiferencijacijom, histogenezom i organogenezom, helicere, pedipalpi…)
Da li je postojala namera organizatora da se za organizaciju preuzme kompletna suma sredstava, a da se na višim nivoima takmičenja pojavi što manje učesnika?

Da Vas podsetimo:  Kada ćete prestati da se smejete idiotlucima i zašto nikada?

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da ogromna šteta, naneta ovom lakrdijom od takmičenja ne bi mogla biti ispravljenja čak ni kad biste tokom sutrašnjeg dana svim angažovanim profesionalcima isplatili pripadajuće honorare za celodnevni rad van radnog vremena (što se gotovo sigurno neće ni desiti). Sve ovo nije bilo vredno ni jedne suze (a bilo ih je mnogo) dece, koja su razočarano odlazila sa današnjeg sramnog skupa.

Možete biti sigurni da bez pronalaženja lično odgovornih osoba za današnje „propuste“ u buduće ne možemo učestvovati u nečasnim radnjama ovog tipa na budućim takmičenjima.

S poštovanjem,

Aktiv nastavnika biologije

opštine Zrenjanin

U Zrenjaninu, 6.3.2016. Zrenjanin

Valjevo

Primedba na Opštinsko takmičenje iz biologije
Aktiv nastavnika biologije grada Valjeva sa ogorčenjem konstatuje da su testovi opštinskog takmičenja školske 2015/2016.godine urađeni neprimereni uzrastu učenika, gde se nije vodilo računa o obrazovnim standardima i funkcionalnim znanjima, a potenciralo se reproduktivo, enciklopedijsko znanje. Učenici su razočarani i demotivisani za dalji rad. Voleli bismo da među sastavljačima testova ubuduće budu uključeni i nastavnici koji su u neposrednoj nastavi.
Potpisali su se svi nastavnici. Ova primedba će sutra ujutru biti skenirana i poslata na 4 adrese: Ministarstva prosvete, SBD, Školoska uprava Valjevo i BFUB.
Pančevo

Poštovani,
Moramo da Vam se obratimo za pomoć u širenju vesti o jednoj nepravdi koja se nanosi najboljim učenicima ove države koji vole biologiju, učestvuju na takmičenju i uspešni su na takmičenjima.
Naime, iz godine u godinu se ti isti učenici sistematski obeshrabruju na takmičenjima zbog toga što se zaduženi za pravljenje testova ne pridržavaju zadatih propozicija kao ni sadržaja iz odobrenih udžbenika biologije za osnovnu školu.
Pretpostavljamo da će Vam proslediti testove sa opštinskog takmičenja. Potrebno je samo da pogledate zadate propozicije tj. do koje teme je rečeno da će biti testovi i da pogledate sadržaj testa. U svim razredima ima nekoliko pitanja koja nisu u skladu sa propozicijama kao ni iz odobrenih udžbenika. Pitanja su iz lekcija koje se obrađuju posle navedenih lekcija u propozicijama Takođe, testovi nisu bili prilagođeni uzrastu učenika. Na neka pitanja nema odgovora ni u jednom odobrenom udžbeniku a u propozicijama se kaže da se za sve nivoe takmičenja koriste odobreni udžbenici biologije za osnovnu školu a ne enciklopedije.
Samo neke primere da Vam iznesemo: neka pitanja u testu za peti razred se tako detaljno obrađuju samo u šestom razredu (Kako se kreće tripanozoma?). U testovima se pojavljuju nazivi živih bića kojih nema ni u jednom odobrenom udžbeniku ili koji se rade posle lekcije o cvetu i oprašivanju (Psilotum, Pirokoka, Hlamidomonas, Ešerihija, Cimbela, Banijana, Filoksera), delovi cveta posebnih predstavnika (npr.narcisa) koji se ne uče u osnovnoj školi. U šestom razredu se traži gradivo ontogenetskog razvića i određivanje pripadnosti beskičmenjaka celomskim deuterostomijama ili protostomijama i to za određene predstavnike. U sedmom razredu ima pitanje o limfnim žlezdama koje još nisu obrađene, latinski nazivi mišića, itd. Nacionalne manjine su takođe imale problema sa prevodima naziva živih bića koji su bukvalno prevedeni i gramatički netačni. Ovo su samo neke od neregularnosti, detaljno ćemo obrazložiti svako problematično pitanje u pismima koja slede posle ovog!
Na facebook stranici postoji grupa Nastavnici biologije, pogledajte komentare, dosta opština je bojkotovalo takmičenje zbog preteških i neadekvatnih pitanja!
Pogledajte i prosudite sami! Poštenije bi bilo da nama i učenicima kažu da nema novca za održavanje takmičenja!
S poštovanjem,
Razočarani nastavnici biologije iz Pančeva
Novi Sad

Zvanična primedba na takmičenje je na linku:

Prigovor Aktiva nastavnika biologije iz Novog Sada

Odžaci

Srpskom biološkom društvu

Svi dole potpisani nastavnici neprijatno su iznenađeni i šokirani testovima koje ste sastavili za nivo Opštinskog takmičenja.Imamo primedbu na sledeće:

1.Težina i sadržaj testova neprimereni su za uzrast učenika.
2.Zadaci su i iz gradiva koje programom nije obuhvaćeno ( razviće životinja je primer )
3.Bavili ste se detaljima, latinskim nazivima i začkoljicama koje čak ni mi, a verujemo ni većina vas, bez gledanja u knjige ili traženja po internetu ne bi znali.
4.Deca se ne žale, jer ne znaju na šta bi se žalila.
5.Pooštravanje uslova takmičenja ubija svaku motivaciju učenika i obezvređuje naš trud.
6.Mnoge od stvari koje tražite čak ni ne postoje u udžbenicima za osnovnu školu.
Ukoliko je Vaša ideja da smanjite broj učenika, uspeli ste. Ako bude sreće, imaćete ukupno nula učenika iz cele Srbije na Okružnom takmičenju.
Veliki broj učenika ne pristaje na zvanično objavljivanje rezultata, bez obzira na potpisanu saglasnost, a složićete se sa nama, prava učenika u ovoj stvari su naš i vaš vrhunski prioritet.

Da Vas podsetimo:  30 evra, gospodaru

Osećamo se poniženo i pred učenicima, i pred samima sobom. Učinili ste da izgledamo nekompetentno i neprofesionalno, tako da je naša ogorčenost opravdana.
Tražimo ponavljanje takmičenja, a rešenje vidimo u bojkotu, ako se ovako nastavi.
Osim svih ovih neprijatnosti , istog dana se održavalo i opštinsko takmičenje iz istorije ,što je dodatno otežalo organizaciju oba takmičenja.

Aktiv biologa Odžaci, 06.03.2016. Bogojevo

Novi Beograd

upućuje prigovor na testove za opštinsko takmičenje:
1. Težina i sadržaj testova nisu primereni uzrastu ni nivou takmičenja
2. Prekoračen je obim gradiva propisan propozicijama iz Pravilnika o takmičenju iz biologije učenika osnovnih škola
3. U velikom broju pitanja favorizovano je taksativno navođenje podataka koji su mogli samo da se nauče napamet umesto pitanja u kojima dominira logičko zaključivanje koje se očekuje na 3 novou standarda postignuća učenika. Ovo je posebno primedba za test za 8.razred gde su istovremeno takva pitanja bila vrednovana sa najvećim brojem bodova
4. Korišteni su latinski nazivi koji nisu primereni za osnovno-školski uzrast (Pedipalpi, Oskulum, Helicere…)
5. Izbor predstavnika organizama na osnovu kojih je učenik trebalo da prepozna grupu i odgovori na postavljeno pitanje je neprimeren (Psilotum, Cimbela, Pirokoka, Filarija, Morska jabuka…)
6. Slike na kojima je trebalo da učenici prepoznaju i obeleže delove bile su u većini slučajeva nejasne a odgovori bodovani sa velikim brojem bodova
7. Samo podizanje nivoa prolaznosti je već bilo dovoljno eliminatorno a ovakav test dodatno ubija motivaciju a omalovažava i obezvređuje naš trud. Umesto da promovišemo nauku (što je bila ideja spuštanjem takmičenja u 5. i 6. razred) ovakvim testom smo napravili kontraefekat.
Predlozi:
1.Da se granice za dobijanje diploma spuste kako bi učenici imali nekakvu satisfakciju
2. Da autori testova i oni koji su test verifikovali javno daju objašnjenje učenicima, roditeljima i nastavnicima za ovakve testove

Stručni aktiv odbija eventualno ponavljanje opštinskog takmičenja a doneta je odluka da se rezultati takmičenja ne objavljuju. Nije najvažnije to što od 20 škola i skoro 400 učesnika na opštini nema ni jednog učenika koji ima prolaz na sledeći nivo takmičenja već
ČEMU SVE OVO?
PRIGOVOR ĆE NAKON SASTANKA STRUČNOG AKTIVA NASTAVNIKA BIOLOGIJE BEOGRADA BITI UPUĆEN : SRPSKOM BIOLOŠKOM DRUŠTVU, BIOLOŠKOM FAKULTETU I ŠKOLSKOJ UPRAVI BEOGRADA.
S poštovanjem,
Stručni aktiv nastavnika biologije Novog Beograda

Za sada znamo da se iz Trstenika, Aleksinca i Velike Plane, kao i beogradske opštine Čukarica plasirao po jedan osmak, iz Vranja, Odžaka i Niške Banje, kao i beogradske opštine Zvezdara po jedan šestak, iz beogradske opštine Rakovice jedan sedmak, a Aleksandrovac, Alibunar, Arilje, Bor, Valjevo, Vlasotince, Vršac, Golubac, Despotovac, Zrenjanin, Ivanjica, Inđija, Jagodina, Kraljevo, Krupanj, Kruševac, Kula, Kuršumlija, Leskovac, Lučani, Negotin, Novi Sad, Petrovac na Mlavi, Pirot, Požega, Ruma, Svrljig, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, kao ni beogradske opštine Novi Beograd, Mladenovac, Palilula, Voždovac, Zemun, Sopot, Stari grad nemaju ni jednog plasiranog đaka. Vračar je prošao kudikamo bolje – dva plasirana osmaka, a u Požarevcu su dva sedmaka. Aranđelovac i Šabac imaju plasiranih đaka, ali bojkotuju dalje takmičenje, tako da podatke nećemo saznati, makar ne do konačne odluke SBD šta će se dalje dešavati. Testovi u Gornjem Milanovcu i Čačku uopšte nisu pregledani. Kolege bojkotuju i stoje iza svoje odluke.

Prema onome što smo videli i koliko smo razmenili iskustva, veliko je pitanje da li će đaka uopšte i biti sledeće godine. Pišite nam, a mi ćemo objaviti svako pismo aktiva koje dobijemo.

bioloskiblog.wordpress.com

36 KOMENTARA

 1. Stvarno ne mogu da verujem.Ja sam isla na opstinsko iz biologije i pitanja strasnaa.Isla sam u Neuzinu i pitanja,bukvalno nisu znali ni nastavnici ali prosla sammm i isla sam na okruzno ?

 2. ja sam učenica osmog razreda osnovne škole u Novom Sadu. na takmičenje iz biologije prijavila sam se iz čiste ljubavi prema predmetu. mislim da se ovo što su nam uradili na takmičenju može nazvati samo masakr, besciljno zanovetanje i omalovažavanje. svi učenici iz moje škole zadovoljni su ličnim rezultatima jer imamo nastavnike koji nas sve vreme bodre i govore nam kako treba da budemo zadovoljni. naravno da nijedan učenik ne treba da se obazire na rezultate koji su takvi kakvi su. test jeste bio nerealan i neprimeren, ali euforija koju smo svi osetili pred samo ispunjavanje ovih besmislenih stranica je u stvari prava vrednost i pokazatlj našeg truda. budite zadovoljni kako god da ste uradili test i ne dozvolite da vam tamo neki umovi koji se tako prodaju ugroze i umanje ljubav prema predmetu ili takmičenju!

 3. Sesti sam razred, isla sam na takmicenje, ali bolje da nisam isla. Kada sam zavrsila test, vec sam znala da necu proci. Iz moje opstine niko nije prosao. Ucila sam iz 4 razlicite knjige, razlicitih izdavaca, i u nijednoj nisu bila onakva pitanja.

 4. Sesti sam razred, isla sam na takmicenje, ali bolje da nisam isla. Kada sam zavrsila test, vec sam znala da necu proci. Iz moje opstine niko nije prosao.

 5. Osmi sam razred,imala sam 73 boda,bila najbolja u svojoj opstini,ali svejedno bilo je pretesko.Iz moje skole islo je 11 ucenika i rezultati su bili ocajni,sve to je veoma ponizavajuce za nastavnike koji su nas spremali i posebno za ucenike.Biolosko drustvo se konacno oglasilo,dobicemo diplome za ucesce,a ja za trece mesto.Ali stvarno ne razumem gde je tu logika,dati deci pitanja za akademce,srusiti im samopouzdanje?Jedina dobra stvar za nas je prolazak na okruzno,za koje se nadam nece biti tako tesko! Pozz.

 6. Moj sin je imao 56 bodova, jedva! Biologiju voli najvise i stvarno mi je zao sto je ulozio celog sebe, svo svoje slobodno vreme, tako je razocaran…. Strasno, ja sam da se ponovi test!

 7. Ja sam takmicar petog razreda Osnovne skole.Mislila sam da su mi dali neki sasvim drugi test.Jos je bio i na hrvatskom jeziku.Ne zelim da vredjam nikoga ali zelim da mi objasne sta su to banijani.Onaj test ne bi mogli ni sami nastavnici da rese.Ugovor za opstinsko je pisalo da ce na opstinskom takmicenju biti sve od pocetka,u zaklucku sa cvetom.(racunajuci oprasivanje i oplodjenje).Ja sam sa svojim poenima zadovoljna.Imam 53 poena i cetvrta sam u svom okrugu.Bilo bi lepo da deca koja su se mnogo stresirala u vezi takmicenja,svi prodju na okruzno.Hvala unapred na razumevanju Anja.

 8. Ja sam osmi razred i bila sam na takmicenju iz biologije…imala sam 42 boda i ne mogu jos da poverujem da neko moze da sastavi onakva pitanja za osnovce…iznenadjena sam i razocarana kako se neko poigrao sa svima nama koji smo vredno ucili i pripremali se zajedno sa nastavnica i sve to uzaludno…prezadovoljna sam bodovima koje sam ostvarila na takvom testu…Pitanje je i da sada kada bi se ponovilo opstinsko takmicenje da li bih na njega otisla,posto mi nismo ni najmanje krivi za sve ovo!

 9. Bila sam na takmicenju i imala sam 56 poena. Prvo smo i ja i moji drugari mislili da su nam dali pogresan test. Kada smo uradili test, znali smo da necemo dobro proci. Bila su nemoguca pitanja (Koja je biljka sa najvecim cvetom na svetu?). Nadam se da ce se test ponoviti i da cemo bolje uraditi. Ucila sam iz vise razlicitih knjiga, a pitanja koja smo dobili nisu bila ni u jednoj knjizi.

 10. Moj sin 3 godina takmicenja 7 razred nikad gore 56 poena ocekuje 2 sansu a ne diplomu koju nije zasluzijo.To bi bilo reajmo da se iskupe kod dece,kako objasniti deci da nema dalje.

 11. Ima li odgovora iz Srpskog biološkog društva?

  Nije mi logično da toliko podizanje nivoa/praga/kriterijuma ikome ide u korist, pri tome ne mislim na muljanja u bilo kom smislu…

  Mislim, a neka me neko ispravi ako grešim, da je uzrok ovome nedostatak komunikacije, na više nego jednom nivou…

 12. Svake godine se za takmicenje iz Engleskog jezika za ucenike 8 razreda OS vode polemike oko tezine i dvosmislenosti testova na svim nivoima takmicenja i na kraju nikom nista. Republicki nivo takmicenja je posebna prica, jer je Društvo za strane jezike i književnost Srbije, kao organizator takmicenja smislilo debilski sistem takmicenja iz 4 dela, na kome svega 15 najbolje plasiranih ucenika iz prethodna tri dela ide u cetvrti deo, a to je zavrsni usmeni razgovor sa komisijom. Od tih 15 ucenika svega 4-5 ucenika dobije jedno od prva tri mesta, a ostali ucenici koji imaju pricenat uspesnosti 95% i vise, racunajuci sva 4 dela takmicenja ne dobijaju nista, cak ni pohvalu i osecaju se izigranim. A kako se tek osecaju ucenici kojima i pored procenta uspesnosti 90 – 95% na prva 3 dela takmicenja uopste nije data sansa za usmeni razgovor, da i ne govorim. Svuda u svetu je uspesnost od 90% i vise izvanredan rezultat i svi se ponose svojim talentima i njihovim znanjem, samo Srbija ne. Suluidim kriterijumima (kao da se radi o svetskoj Olimpijadi a ne o Republickom takmicenju) stvara se privid da nasa deca ne znaju Engleski i da svega 4-5 ucenika od vise od 60000 osmaka godisnje zna Engleski za jedno od prva tri mesta, iako vecina onih koji su stigli na Republicko takmicenje zna Engleski bolje od onih koji su organizatovali to takmicenje. Na taj nacin se u potpunosti omalovazava trud dece koja godinama uce engleski jezik da bi u 8 razredu pokazala svoje znanje i da bi osvojila nagrade za svoj trud, ali se to na zalost ne desava. Kakvo razocarenje za tu decu. Kako im objasniti da su postigla izvanredan rezultat i da ne treba da budu razocarana i da nemaju cega da se stide. Na zalost ovakve stvari iz godine u godinu osim razocarane i omalovazene dece i roditelja i nastavnika Engleskog jezika niko drugi ne primecuje, a trebalo bi.
  Sada se nesto slicno desilo na takmicenju iz Biologije, samo sto Srpsko biološko društvo nije zelelo da ceka republicki nivo takmicenja, vec je omalovazilo i ponizilo decu jos na opstinskom nivou takmicenja. Omalovazilo, ponizilo, ubilo svaku zelju za novim takmicenjima. I da se radi samo o jednom uceniku steta bi bila ogromna, nepopravljiva. Na zalost radi se o hiljadama ucenika sirom Srbije, ponizenih, obeshrabrenih, razocaranih u skolstvo, u nastavnike i sto je najgore u sebe. A nemaju nikakav razlog za to, nista nisu zgresili, nista nisu lose uradili. Naprotiv uradili su sve kako treba, oni su najlepsi, najpametniji, oni su najbolji od najboljih. Samo sto to neki ne zele da vide i zato moraju da odu, zato je jedino moguca:
  – hitna smena ministra prosvete, sa svim mogucim i nemogucim savetnicima koji, ne samo da su nastavili unistavanje skolstva Srbije, vec su ga i drasticno ubrzali,
  – hitno udaljavanje iz skolstva autora testova, jer ljudi kojima nije vazan interes dece (a ovde se radi o hiljadama dece), a uz to nemaju pojma o poslu kojim se bave, nemaju sta da traze u skolstvu, bez obzira o kom se nivou radi,
  – zabrana raznoraznim „Drustvima“ u kojima sede umisleni, nadobudni zgubidani koji nemaju sta drugo da rade nego da izigravaju velicine, da se bave bilo kakvim aktivnostima vezanim za skolostvo i decu.
  Da ima bar jos malo morala u ovoj napacenoj zemlji svi gore navedeni bi sami dali ostavke i otisli pognutih glava, da se nikada i nigde vise ne pojave, a ponajmanje da rade sa decom, cak ni sa svojom, ako uopste imaju decu.
  Ukoliko to ne urade naravno da treba bojkotovati sva takmicenja u organizaciji ministarstva i raznoraznih „Drustava“. Bolje je za decu da ne izadju na takmicenja nego da budu ponizavana i omalovazavana. I svakako stvoriti najsiri front, aktiv, kako god se zvao nastavnika OS (ne samo iz jednog predmeta jer ce se, ako se nista ne preduzme, ovakve stvari tek desavati) koji ce preuzeti stvari u svoje ruke i reci dosta mediokritetima koji su do svojih diploma i doktorata dosli ko zna kako, a daju sebi pravo da sede u ministarstvima, na fakultetima i u „Drustvima“, da unistavaju sve cega se dohvate i da se ponasaju bahato i bezobrazno i da omalovazavaju i ponizavanju nasu decu, koja bi trebala da budu i jesu najvaznija.
  Sta reci, a ne slagati. Čuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred decom. (Kahlil Gibran)

 13. Ja sam isla na takmicenje.Kada sam videla pitanja razocarala sam se totalno.Ucila sam iz 3 knjige razlicitih izdavaca,ali postojala su neka pitanja na koja ni u njima nema odgovor.Po pravilu uvek ide Venov dijagram,ukrstenica,asociacije..Sada su bile neke cudne tabele,na kojima mi je pola ostalo prazno,iskljucivo zbog nekih naziva za koje nikada nisam cula.Imala sam 45 bodova,a ucila sam svaki dan,radila testove,pitanja iz udzbenika…Nadam se da ce se takmicenje ponoviti,jer je ovaj test bio pretezak..Ovo je stvarno ponizavajuce.

 14. Da li će neko odgovarati? Ovako organizovano takmičenje je jedan od pokazatelja sistamskog uništavanja obrazovanja i društva. Takmičenja treba ukinuti, jer više ovo nema smisla.

 15. Moj sin 6. razred, 92 poena. Kad sve ovo pročitam, svaka mu čast! Učio je ozbiljno.Samo iz svoje knjige i radne sveske (Klett). Ja ga ispitivao i uvideo koliko je teško gradivo i bez takmičenja. Mnogo podela, sitnica, katastrofa za taj uzrast.

 16. Molim Vas da me obavestite mailom ukoliko dodje do ponovljenog takmicenja iz biologije.Vazno nam je ,jer smo bili organizatori takmicenja os „Nikola Tesla“ Banatsko Karadjordjevo opstina Zitiste.Pristupamo clanstvu aktiva biologije sa istim misljenjem kao i ostali aktivi biologije u Srbiji o tezini testova iz biologije od petog do osmog razreda!U napred Vam hvala!Srdacan pizzz

 17. Prvo je sramno što od 11g moraju da uče iz 7 izdatih knjiga, a koje se razlikuju samo po zanimljivostima koje ih posle teraju da uče napamet za ovakva nakaradna takmičenja. A niko se za to ne buni! Gore od toga je to što su im dali oblasti koje po programu još nisu prešli i pitanja koja nema ni u jednoj knjizi. Najgore od svega je što su im davali zadatke koji se uopšte ne rade u osnovnoj! A vrhunac bezobrazluka je što su u ključu davali pogrešne odgovore na sopstvena pitanja!? O pragu da i ne govorim, nijedno dete u 20 gradova nije prošlo. Kako detetu objasniti da nema medalja iako je prvi? Da li njima naša deca nisu dovoljno dobra, pa su se to potrudili da dokažu? Ili testove pišu za neku zamišljenu robotizovanu? Ili je cilj poniziti, obeshrabriti i ubiti u pojam najbolje od najboljih kako bi nastavili vladavinu mediokriteti kojima se sređuje sve od ocena, diploma, do radnih mesta? A sve preko duša i srca naših malih pametnica, koji će nam ’stanovati’ na skypeu kad ih sve rasteraju odavde. Napisah pismo nadležnima:
  Poštovani,
  Obraćam vam se kao roditelj jednog petaka koji je, budući vrlo svestran i nadaren, pošao koliko vidim, pogrešnim putem nadigravanja i ogledanja s vršnjacima, trudeći se da dokaže svoje znanje, bude među najboljima na glupavim i sramnim školskim takmičenjima. Inače sam nije bezglavo ambiciozan, niti pak forsiran, a na takmičenja ga kandiduju postignuti rezultati i sami nastavnici. Žalosno je da dete koje je jedino svesno svojih kvaliteta i vidi koliko može, i već sa 12. godina ima neki plan u vezi svog obrazovanja ovako neumesno, slonovski trapavo i ni malo pedagoški bude izigrano upravo od sistema koji treba da ga obrazuje, a naposletku i od svojih nastavnika koji ga nagovaraju da uđe u taj začarani krug. Uverena sam da je ovo priča većeg broja dece koja su juče bila samo šifre i numere u vašem neobičnom sisitemu vrednosti i pogrešnom načinu obrazovanja.
  Srećna sam samo zbog toga što on još uvek sve shvata kao igru, sport sa ne baš fer pravilima, pa nije bio među onima koji su zajedno sa nastavicima očajno izlazili iz učionica uplakani. To je već porodično vaspitanje i stav o životu kojem ga roditelji uče, a koje svakako od vas ne može da usvoji.
  Prvo radi čega treba da se zapitate je potpuno nenormalno postojanje od 7 do 10 različitih udžbenika po predmetu za svaki razred. Iz toga sledi idiotski zahtev da deca treba da spremaju takmičenja iz svih njih! Kao visoko obrazovana osoba iz iskustva mogu da kažem da je i tri različita autora sasvim dovoljno da se spremi bilo koji ispit na fakultetu i to za visoke ocene, pogotovo ako se ima u vidu da je to JEDAN program, jedna ISTA materija, da nijedan autor u svom udžbeniku ne može da izmisli ’toplu vodu’. Konkretno vam mogu potkrepiti činjenicom da čak na pravosudnom ispitu (koji je takođe nakaznost našeg obrazovanja i prakse) kandidate fakultetski obrazovane i zrele, pitaju iz kojih su priručnika učili, a svega je dva izdavača, kako šanse nikom ne bi bile umanjene. Na stranu to što se sva ta štiva razlikuju tek po nekim nebitnim informacijama u ’zanimljivostima’ čime pisac daje, tobož, neki svoj lični pečat. Nijedno od njih nije istraživačka monografija za promovisanje u zvanje redovnog profesora. Čak se i protežiraju pojedini izdavači i ono što piše u njihovim udžbenicima.
  Drugo, dete je reklo da pojedine stvari iz testa nije čulo, a neke još uvek nije ni učilo, u šta sam se uverila kad je objavljen na internetu, pa smo proverili i u knjizi i u oblastima koje su zvanično navedene za takmičenje.
  Treće, sam koncept pitanja. Za biljku koja ima najveći cvet na svetu, običnom pretragom na internetu, saznajete da je vrlo vulgarnog naziva ‘Titan arum’ te da nije raflezija koja ima najveći POJEDINAČNI (zar je to bitno da znaju?!) cvet, ali je ona verovatno navedena, primera radi, u nekoj od silnih knjiga. Laički rezonovano to je kao kad biste rekli da je najveći vrh na svetu ne Mont Everest već K2 ili Kilimandžaro samo što je to neko tamo naveo u udžbeniku. Pored toga što ih terate da bubače i izigravaju Ginisovu knjigu rekorda, servirate im netačne i relativne informacije – može da bude, a ne mora da znači. Sistem eliminacije je u nekim pitanjima potpuno opak i gotovo neprimenjiv: gde živi pirokoka (prevazilazi relevantnost za 5. razred) razumno bi bilo da izbor bude – u vodi; na normalnim temperaturama; na niskim temperaturama; na visokim temperaturama, a ne da im se nudi imbecilno preciziranje u stepen, pa čak i ako, za njih naprednom logikom, pođu od toga šta može da znači ’piro’ opet imaju dve šanse da pogreše! Navode se oblici cvetova (i to bez slike) koje deca nikad nisu videla, a koje verovatno znaju jedino travarke koje skupljaju čajeve po Rtnju. Bolje bi bilo da udesite da im svaki treći čas bude u prirodi, da odu na livadu, sami vide i opipaju rastinje koje ih okružuje, a ne da ih zaglupljujete vrstama po ostrvljima u Indijskom okeanu koje su i otud već istrebljene. Dalje, relevantan je laboratorijski inventar koji je imanentniji hemiji nego biologiji, još u lošim crno-belim kopijama, koji, uzgred, dve trećine škola nema, a opet navođeni su drugačiji u različitim knjigama samo primera radi, a svaki autor udenuo po neki svoj da dokaže svoj superioran um. I takav zadatak nosi više bodova nego neki sa funkcionalnim i primenjivim znanjem.
  Iako je moje dete po postignutom rezultatu bilo treće u velikom gradu, a oko praga, za koji tek naknadno saznajem kakva je budalaština, i njegovog prolaska dalje nismo ni trepnuli, ni pravili frku, volela bih da me neko nauči kako da mu objasnim logiku. Vidite, njih zanima sport, dovoljno su veliki da znaju šta je biti prvi, drugi, treći, opet, znaju i da ta i takva mesta donose medalje. Razumno, zar ne? E, sad, treba mu racionalno reći da iako si top tri ipak – nema medalje! Prevedeno na sportski rečnik značilo bi da recimo, niko nema medalju u sprintu na 100m jer nije trčao na nivou svtskog rekorda ili brzinom Huseina Bolta!?
  A, poštovani, postavili ste im bar par prepreka i prepona da gotovo ne dođu na cilj, ili je loš sistem učenja i bavljenja biologijom, ili je njihovo znanje i prirodna tupost – koju ste maestralno utvrdili poražavajućim rezultatima, tolika da trenutno bolje nemamo. Vi superiorni ste ’osuđeni’ na takvu decu koja i najbolja ne mogu da doskoče ni do trojke, ali sva sreća, oni (i mi s njima), nismo osuđeni na vas! Ma koliko se sad, post festum i naposletku dosećali da spuštate pragove i izvodite razne druge akrobacije ispravljajući greške svoje nadobudnosti i neprimerenosti, ja neću dozvoliti, a nadam se ni drugi panetni roditelji, da moje dete bude vaš eksperimentalni materijal u posrnulom srpskom obrazovanju. Samo da ne klonu duhom, kao što vidim da su mnogi, dokazaće se oni gde treba i kad treba – daleko od vas u inostranstvu, a biće ih sramota ko im je krojio kapu i određivao budućnost.
  U sumnju se dovodi i ta šačica neviđenih i ’odabranih’ koji su prošli, s obzirom da se sama deca žale da se u manjim opštinama i seoskim školama vara i prepisuje. Zgodno bi bilo da se zna ko su i čija su deca prošla dalje, budući da se u zemlji okorelog nepotizma oni na pozicijama pobrinu za svoje, a to je decenijska praksa na fakultetima (pogotovo medicinskim), što ne bi bila i u osnovnoj školi. Na to ukazuje i činjenica da mnogi prvaci iz predhodnih godina, ove nisu ni prešli prag, a ’tamo neki’ jesu. Naučili su loši (osveta loših đaka), da više ni u ovoj nesrećnoj Srbiji nije dovoljno da se kupi diploma već se stihijski i na vreme potomcima obezbeđuju frizirani uspesi pobede na takmičenjima, da prost puk ne bi mogao ništa da im prebaci. Kakvo je stanje stvari i kakvi rezultati, vi nas baš uveravate u to. Obeshrabriti i ograničiti prodor dobrima i najboljima i mogu da se guraju sopstveni mediokriteti. A imali smo slučaj ’procurelih’ završnih isptita, za koje nadrlja, gle čuda – čistačica!
  Kao ozbiljna osoba, akademski građanin, odličan učenik, student generacije i nadasve, majka troje dece, dužnost mi je da vam ukažem kud vodite ovaj brod. Lično bih posavetovala i osoblje Ministarstva, priređivače ispita, članove društava, komisije, biologe, naučnike i predavače da iskoristite slobodno vreme, manete se krišom gledanja rijalitija, i podrobno više puta pročitate/pogledate ’’ Šešir profesora Koste Vujića’’, da shvatite kakvi mentori i učitelji svojim pulenima treba da budete. Suština podučavanja treba da bude da đak prevaziđe profesora, a ne da se ovaj trudi da ga zgazi, unizi i sebi dokaže da je bolji i dat za sva vremena.
  Potrudiću se da ovo pismo i cela priča oko takničenja izađe iz okvira ’stručnih’ kuloara i internet jadikovki i nametne se negde po medijima, javnim i nejavnim servisima diljem države. Zaslužili ste da budete prozvani, jasno i glasno iskritikovani i naučeni pameti, kad se već sami niste pobrinuli za vaša delovanja čije posledice trpe drugi, tj. budućnost ove zemlje.
  A naša poslovična negativna selekcija i nedostatak vizionarstva su i doveli dotle da smo postali ugrožena nacija, a uskoro i biološka istorija, dok naši najbolji beže od nas da ih uče neki mudriji i pametniji.

 18. Moji drug i drugarica su bili na opštinskom a za malo i ja da odem,ali sam išla na istoriju. Midlim da nije pošteno da se među zadacima za peti nađu pitanja za šesti. I skroz podržavam sve nastavnike koji bojkotuju takmičenje.

 19. Trazila sam od subote i konacno pronasla! Moji ucenici su katastrofalno prosli,narocito ucenici sestog razreda koji su ocajni zbog postignutih rezulata! Sva pitanja za sesti razred dosla su iz novog udzbenika izdavacke kuce Klett autori Ljubisa i Jelena Stanisavljevic. Mi u skoli koristimo udzbenik Novog Logosa jer je aktiv biologa procenio da je pomenuti Klett/ov udzbenik prezahtevan. Valjda pri izradi testova treba kombinovati udzbenike razlicitih izdavaca. Sramota! Takmicenje treba ponoviti!

 20. Moje dete je razocarano!mogao je da sprema neki drugi predmet a ne da gubi vreme na biologiji.Bas me zanima gde su pronasla odgovore deca koja su prosla.Mozda oni mogu da nam kazu odakle treba da se uci.
  U nasoj Svilajnackoj opstini ista je prohodnost kao i u ostalim.Kako god postupali prema nasoj deci toliko ce ih imati sledece godine na takmicenju.

 21. Deca nas pitaju šta će biti,ponavlja li se takmičenje? Šta da im kažemo? Očigledno da su želeli da deci ubiju svaku želju za takmičenjem a i nama da ih spremamo. Mi nastavnici smo ogorčeni a neke pojmove ni sami nismo znali. Ovo je bruka i sramota za prosvetu! Mi smo testove pregledali, ali nismo objavili rezultate. Nemoguće da se nijedan učenik nije plasirao dalje. Deca nisu studenti kojima je test primereniji. Dogodine ne želim da pripremam decu. Pozdrav kolegama koji su bojkotovali -pobunili se protiv degradacije nas i naše profesije.

 22. Sramota koliko otežavate deci, demoralisaće te
  ih u potpunosti. Ovo neko treba, a i mora zaustaviti, inače ni jedno Vam dete u buduće neće želeti ići na takmicenja!
  Baš ćemo da vidimo da li će neko uspeti da reši na pravedan i pošten način ovu jako ružnu i tužnu situaciju..

 23. Primedba na pitanje: Alergijsko zapaljenje koze nepoznatog uzroka zove se…..Odgovor:dermatitis (?!).Nepoznati uzrok, a prva rec je alergija? Dermatitis je zapaljenje koze, a alergijsko zapaljenje koze zove se Dermatits allergica

 24. Ovo je stvarno sramota!Deca su nam posle ovoga totalno demoralisana!Treba da trazimo da se takmicenje ponovi ali sa zadacima i pitanjima koji su primereni njihovom razredu a ne studijama medicine!Svi treba da bojkotujemo takmicenje ako se nista ne preduzme!

 25. Ja sam sesti razred bila sam na opstinskom takmicenju, bilo je pretesko! Drugarica mi je rekla da je maksimum bio samo 70!Ovo opstinsko takmicenje se mnogo razlikuje od onih prethodnih godina.Pre je bilo manje zadataka na zaokruzivanje i bila je ukrstenica i asocijacije sto na ovom nije bilo! Jedan zadatak je bio iz knjige koju moja skola koristi.

   • Svi znamo da si imao z9 bodova,svuda to pises 😀 Ja sam imala 28,i bila sam NAJBOLJA u mom odeljenju.Testovi su bili preteski,cak i slika gde smo trebali da obelezimo kako se sta zove kod clankovitog crva je bila nerazumljiva i mutna.

 26. Nije mi jasan njihov pravilnik.Kome su ga napisali?Zasto se ne predrzavaju da rade prema pravilniku?

  Pozdrav Vesna V.

 27. Kao bivsi prosvetni radnik i roditelj troje dece,od kojih je jedno ucestvovalo na opstinskom takmicenju iz biologije smatram da nije u redu davati ovakve testove.Cemu svrha?Koje su koristi ovakvih pitanja,a da znaju odgovore.Gde znanje iz tih oblasti da primeme?Ne znam sta su zeleli postici ovakvim pitanjima,ali znam da je moje dete ostalo potpuno demoralisano.Dosla je kap Alisa u zemlji cuda.Zasto???

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime