Bankrot naroda Srbije

0
1790
Foto: montaža

Ekonomski bilans stanja monetarno određuje nominalnu vrednost svojine u datom trenutku.  On na jednoj strani tasa ima trenutnu  novčanu-tržišnu vrednost aktive (poseda), a na drugoj strani ima novčanu vrednost pasive (dugovanja) kojima je realizovana vrednost date aktive.  Razlika između aktive i pasive je  trenutna  novčana neto vrednost imovine.  Bankrot je situacija kada imamo negativni neto bilans – t.j. kada novčana vrednost pasive premašuje trenutnu tržišnu  vrednost  aktive.   Ekonomski bilans uspeha/neuspeha razotkriva kako je tokom datog perioda došlo do promene bilansa stanja u odnosu na predhodni.

Kolika je današnja neto vrednost Srbije i svega u njoj?  Zvanični odgovor za sada nemamo.  Jer kod nas uopšte ne postoji ni javna metodološka studija, ni stručni izveštaj, niti okvirni računovodstveni obrazac koji bi nam dao odgovor na ovo fundamentalno pitanje. Zašto?

Prosto zato što totalitarni režim u Srbiji absolutno ne želi svođenje ikakvog bilansa stanja.  Jer poređenjem sukcesivnih bilansa stanja, svako bi jasno video koliko štete i razaranja je globalistički vazalski režim zlonamerno naneo narodu i državi Srbiji.

Aktiva (vrednost poseda) naroda Srbije

Sadašnju bilansnu aktivu (ukupne posede) naroda Srbije  čine:

  • Vrednost zajedničkih poseda  naroda  Srbije
  • Keš (likvidni novac) naroda Srbije
  • Vrednost privatne pokretne imovine naroda Srbije
  • Vrednost privatne nepokretne imovine  naroda Srbije

Sadašnja bilansna pasiva (ukupna dugovanja) naroda Srbije  je  $76 milijardi (vidi  http://www.koreni.rs/duznicka-omca-naroda-srbije/).

Zajednički posedi  –  U sadašnjem režimskom bilansu stanja Srbije, ne postoje zajednički posedi naroda Srbije, niti bilo kakva njihova vrednost. Pokorno sledeći globalističku dogmu privatne svojine, vazalski režim je totalno izbrisao koncept prirodne zajedničkie svojine naroda Srbije – ne samo iz bilansa stanja nego i iz državnih akata, državotvornih principa,  i ustava Srbije.

Predhodnu , pravno-ekonomski nedefinisanu marksističku kategoriju “svačije i ničije”  društvene imovine, globalistički satrapi režima su na prečac “ozakonili” takođe pravno-ekonomski nedefinisanom  državnom imovinom.  Da bi onda sa tom državnom imovinom privatno, despotski raspolagali kao sa njihovom ličnom svojinom.

Očigledan primer je režimsko despotsko-veleizdajničko otpisivanje Kosova i Metohije (KiM).  KiM predstavlja oko 20% zajedničke materijalne (merljive) imovine naroda Srbije,  čija potencijalna ekonomska vrednost se procenjuje na oko $2000 milijardi.  Ali pvrh toga, nematerijalna (ljudska, moralna, duhovna…) vrednost KiM je od neprocenjivo veće vrednosti  za  narod  Srbije.   Svedoci smo kako, po planu svojih globalnih gazda, veleizdajnički satrapi protiv-ustavno i metodično otpisuju KiM iz države (zajedničke svojine) naroda Srbije. I još se sa narodom javno sprdaju o svom “brižnom” cenkanju oko tog otpisa – koliko će vajno za to dobiti novih krivotvorenih kredita globanih bankstera i bezvrednih obećanja o ulasku Srbije u gangrenoznu treće-rajhovsku EU …

Da Vas podsetimo:  Srbija 1991. godine: zaboravljeni junaci ratova u Jugoslaviji

Javna dobra/infrastruktura Srbije  U režimskom bilansu stanja Srbije, umesto zajednčke imovine, postoji stavka javnih materijalnih dobara/infrastrukture.  A vrednost tih javnih dobara/infrastrukture se meri njihovom tržišnom cenom.

Sadašnja knjigovodstvena vrednost (tržišna cena koštanja  minus amortizacija) i ono malo preostale javne/državne imovine procenjuje se na oko $20 milijardi.  Međutim, globalistički vazalski režim će, po svom ustaljenom obrascu tržišne  požarne aukcije, i nju  naprečac  privatizovati-likvidirati u za najviše $2 milijardi u kešu.

Od 2001. globalistički režim je autokratski ukinuo upotrebu našeg suverenog novca kao  temeljne  komponente  investicija  u javna dobra/infrastrukturu Srbije.  Stoga su režimske investicije potpuno zasnovane na inostranim krivotvorenim banksterskim kreditima.  Ovo suštinski znači da od 2001. sva režimska javna dobra/infrastruktura u Srbiji i ne pripadaju narodu Srbije.  Jer su ta javna dobra već apriorno likvidirana-privatizovana kao deo materijalnog lihvarskog zaloga za krivotvorene banksterske kredite, kojima su izgrađena. Ovo postaje aktuelno onog trenutka kada globalni banksteri  nalože  naplatu svojih kredita.

U perioodu od 2001. do kraja 2019, globalistički režim je od bankstera  pozajmio i nominalno investirao oko $4.5 milijardi u javna dobra/infrastrukturu Srbije.   Objektivne studije troškovne korisnosti datih projekata ukazuju da je sistemska režimska korupcija pojela oko 30-40% tih investicija.  Na primer, umesto da za date pare dobijemo 10 km puta, mi dobijamo samo 6-7 km.  Tako da je efektivna tržišna vrednost režimski-relizovanih javnih dobara/infrastrukture ustvari samo oko $3 milijarde, i to bez otpisa njene prosečne amortizacije.

Režimski budžet za 2020. predviđa dodatno (ugovoreno) spoljnje zaduživanje od $12.5 milijardi.  Od  čega je $7 mlijardi za infrastrukturu (puteve,  železnice, komunalnu), a $5.5 milijardi za pokriće režimskih administartivnih troškova i gubitaka javnih preduzeća, i za bahato razmetanje na stadion, metro, koncertnu dvoranu… Nije jasno/transparentno gde i kako režimsko javno knjigovodstvo vodi bilans za ove dodatne banksterske kredite.  Zato  ćemo ovih $12.5 milijardi dodatne pasive naroda Srbije, za sada izostaviti iz daljeg razmatranja.

Ostala javna dobra/infrastruktura u Srbiji uglavnom datira iz pre 1990 tih.  Zbog ratnih razaranja i uobičajenog neodržavanja, ta stara infrastruktura je potpuno amortizovana, te je njena trenutna fer tržišna vrednost samo oko $6 milijardi.

Dakle , procenjujemo sadašnju fer vrednost režimskih (državnih) javnih dobara/infratrukture Srbije na ukupno  $11  (2+3+6) milijardi.

Da Vas podsetimo:  Danas je Sveti Nikola

Privatni posedi u Srbiji –  Analiza privatizacije i stranih drektnih ulaganja ukazuje da i u slučajevima privatizacije od strane domaćih firmi, finansijeri  (de-fakto  vlasnici)  te privatizacije su  off-shore  (strane) firme. Procenjena ukupnu fer tržišna  vrednost strane privatne svojine u Srbiji je oko $30 milijardi. Ali pravno-ekonomski, to uopšte više nije imovina naroda Srbije, jer se računovodstveno potire sa istovetnim stranim potraživanjima tih poseda od naroda/države  Srbije.

Dakle najveća stavka bilansa stanja su privatni posedi samog naroda Srbije.  A to su keš (likvidni novac), i pokretna i nepokretna imovina naroda Srbije.

Keš  (likvidni novac)  –  prema zvaničnoj statistici, narod Srbije (fizička i pravna lica) sada poseduje oko $12 milijardi likvidnog (M2 = keš  +  depoziti) novca.  Imajmo u vidu da je ova brojka delom bazirana na drastično precenjenom kursu dinara.  Spekulativne hartije od vrednosti, čija fiktivna nominaln vrednost ulazi u M3 monetarni agregat, mogu biti unovčene na tržištu samo iz postojećeg M2 likvidnog novca i privatne materijalne imovine.  Zbog toga, vodeće svetske centralne banke više i ne vode statistike za kretanja vrednosti M3 spekulativnog-fiktivnog novca.  Narodna Banka (NBS) još raspolaže i sa oko $13 milijardi deviznih rezervi odkupljenih od naroda Srbije.  Dakle sadašnji ukupan realan likvidni (keš) novac naroda Srbije je oko $25 milijardi.

Pokretna imovina –  u posedu 2.3 miliona domaćinstava u Srbiji (bez KiM) uglavnom je starija od 10 godina.  To znači da je potpuno utrošena-amortizovana, tako da je prosečna fer tržišna vrednost pokretne imovine najviše oko $6000  po domaćinstvu.  Dakle ukupna sadašnja realna vrednost pokretne imovine naroda Srbije je oko $14  milijardi.

Nepokretna imovina (građevinski objekti)  –  procenjuje se da Srbija (bez KiM) ima oko 250 miliona kvadratnih metara građevinskog prostora (stanovi i poslovni prostor) .  Ako je $250 prosečna građevinska cena koštanja po kvadratu, onda je ukupna bruto vrednost privatnih građevinskih objekata oko $62 milijadi.  Ali oko 2/3 tih građevinskih objekata ima prosečnu starost preko 40 godina.  Ako uzmemo godišnju stopu amortizacije od 1% ukupna amortizacija objekata je oko 40 % njihove bruto vrednosti.  Dakle procenjena sadašnja fer vrednost gređevinskih objekata naroda Srbije je oko $46 miijardi.

Nepokretna imovina (zemljište)  –  u sadašnjem bilansu (bez KiM), u posedu naroda Srbije je 5.1 miliona hetktara zemljišta.  EU regionalne studije (balkanskih zemalja) procenjuju prosečnu komparativnu tržišnu vrednost zemlje u Srbiji na oko $4000 po hektaru.  Te je po globalnoj tržišnoj proceni, sadašnja vrednost zemljišta naroda Srbije je oko $21 milijardi.

Da Vas podsetimo:  Dokle vlast planira da optužuje žene za demografske probleme?

Dakle , sadašnji režimski bilansa stanja naroda Srbije procenjujemo (u $ milijardama):

Aktiva (posedi) Pasiva (dugovanja)
Javna (državna) dobra/infrastruktura 11 Javni dug države Srbije 33
Keš (M2) +  devizne  rezerve NBS 25    
Pokretna imovina 14 Spoljni privatni dug 17
Nepokretna imovina-građevine 46 Unutrašnji privatni dug 26
Nepokretna imovina-zemljište 21    
Ukupna Aktiva 117 Ukupna Pasiva 76

Evidentno je sadašnja nominalna neto vrednost naroda Srbije oko $41 milijardi.  U vladajućem globalnom plutokratskom monetarnom-finansijskom poredku, bar par hiljada pojedinaca je svaki nominalno-neto vredniji od svih 7 miliona naroda u ovoj opljačkanoj i ogoljenoj Srbiji.

Međutim, nominalna neto vrednost nije i realno-ostvarljiva tržišna neto vrednost poseda naroda Srbije. Terminalni problem ovog bilansa stanja je ogromna razlika između $76 milijardi likvidnih potraživanja od naroda Srbije, naspram samo $25 milijardi njegovih likvidnih poseda.  Odkle  će narod Srbije globalnim banksterima nadomestiti još  $51 milijardi keš  dugovanja? Dinar nije konvertibilan na međunarodnom finansijskom tržištu.  A prosečni realni rast novostvorene vrednosti (BDP) privrede Srbije je  čak  5-put manji od troška banksterskih kamata.

U slučaju egzekucije globalističkog plana likvidacije države Srbije, i/ili  čak i nagoveštaja međunarodne/domaće platne krize, globalni banksteri  će zahtevati hitnu naplatu svojih kredita.  Dosadašnja iskustva i podaci ukazuju da  će se u tom slučaju $92 milijardi, sadašnje nelikvidne (javne, pokretne i nepokretne) imovina naroda Srbije, aukcijski likvidirati za najviše $10 milijardi u kešu.

Procenjuje se još  da narod Srbije “u slamaricama” drži oko $ 10-15 milijardi devizne efektive. Ali u slučaju ekonomskog kraha, te rezerve su neophodne za goli  životni opstanak naroda, pa u ukupnom bilansu stanja,  te nezvanične  namenske rezerve mogu samo  efektivno  odložiti bankrot Srbije za oko pola godine.

Dakle sadašnja realna  keš  neto vrednost naroda Srbije je  najmanje  negativnih $41  (51-10)  milijardi. Drugim rečima, režim globalističkih satrapa je već  uveliko uvalio narod Srbije u bankrot.  Pitanje je samo vremena kada  će globalni banksteri povući okidač  naplate svojih kredita i likvidacije  imovine naroda Srbije.

Ovde govorimo samo o materijalnom-merljivom ekonmskom bankrotu naroda Srbije. A ostavljamo svakom pojedincu naroda Srbije da sam pred Bogom proceni poražavajući bankrot svojih ljudskih, moralnih, i duhovnih vrednosti.  Ali unapred znajmo da tu mi Boga absoluto ne možemo prevariti.

©Zoran Karaklajić 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime