Ukinuta presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije

0
355
Ćuruvija / Foto: Slavko Ćuruvija fondacija / Predrag Mitić

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu za ubistvo novinara i vlasnika „Dnevnog telegrafa“ i „Evropljanina“ Slavka Ćuruvije, sa obrazloženjem da je taj sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u slučaj.

Prvostepenom presudom za ovaj zločin, koja je doneta u aprilu prošle godine, četvorica pripadnika Resora državne bezbednosti osuđena su na ukupno 100 godina zatvora.

Odluka Apelacionog suda je od danas na njihovom sajtu, koju objavljujemo u celosti.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je  15. jula 2020. godine rešenje Kž1 Po1 25/19 kojim je ukinulo prvostepenu presudu i predmet vratilo prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se izjavljenim žalbama prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukazivanjem da je prvostepeni sud izrekom presude povredio objektivni i subjektivni identitet optužnice i prekoračio optužbu čime je učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, budući da je izreka presude nerazumljiva, razlozi presude protivrečni izreci, kao i da u presudi nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude.

U konkretnom slučaju, ovlašćeni tužilac je do kraja glavnog pretresa ostao pri činjeničnom opisu iz optužnice, a prvostepeni sud je nakon toga, izmenio činjenični opis iz optužnog akta, tako što je u činjenični opis prvostepene presude dodao određene činjenice i okolnosti koje nisu bile sadržane u optužnici. Na ovaj način su, po nalaženju Apelacionog suda, okrivljeni oglašeni krivim za nove činjenice i ranje, koje optužba ne sadrži i o kojima, u toku postupka, nisu izvođeni dokazi. Naime, uvođenjem „NN lica“ u izreku presude, a koje je, prema utvrđenju prvostepenog suda, učestvovalo u radnji izvršenja krivičnog dela zajedno sa okrivljenima i to kao neposredni izvršilac i dodavanjem novih radnji okr. Radonjiću, Kuraku i Romiću prvostepeni sud je, kada je reč o načinu izvršenja krivičnog dela značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio, u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici. Pri tome se u ožalbenoj presudi ne navodi nijedan dokaz na osnovu kog bi prvostepeni sud utvrdio sa nesumnjivom izvesnošću prisustvo još jednog lica na licu mesta i to neposrednog izvršioca, niti na osnovu kojih dokaza je utvrdio da je NN lice postiglo dogovor o lišenju života oštećenog, a na šta se osnovano ukazuje žalbom Tužilaštva za organizovani kriminal, zbog čega se  u žalbenom postupku, u tom delu, ne može ispitati pravilnost zaključivanja prvostepenog suda. Istovremeno, uvođenjem NN lica u činjenični opis radnje krivičnog dela, na više mesta, u različitim segmentima, izreka presude je učinjena nerazumljivom, jer najpre ostaje nejasno da li se u konkretnom slučaju radi o jednom NN licu ili su u pitanju više NN lica, da li je isto NN lice nalogodavac, lice sa kojim okrivljeni postižu prethodni dogovor, a takođe i neposredni izvršilac krivičnog dela, ili se radi o različitim NN licima.

Da Vas podsetimo:  Nema izbora – nema medijskih konkursa

Takođe, po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud u izreci, a i kasnije u obrazloženju presude, nije uopšte naveo na koji način su okr. Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši ovo krivično delo, što njihove radnje, čini nejasnim i nerazumljivim. Ovo stoga, što se iz izreke prvostepene presude ne vidi i ostaje nejasno gde su se, u momentu izvršenja krivičnog dela nad oštećenima, nalazili okr. Romić i Kurak, da li su bili zajedno ili su bili razdovojeni, dalje nejasno je na koji način i kojom svojom radnjom su omogućili NN licu izvršenje krivičnog dela i time kao saizvršioci učestvovali u izvršenju ovog krivičnog dela.

Apelacioni sud, između ostalog, nalazi da se osnovano žalbama ukazuje da u obrazloženju presude nisu dati dovoljno jasni razlozi o odlučnim činjenicama na osnovu kojih je prvostepeni sud utvrdio postojanje prethodnog dogovora između svih okrivljenih, a posebno dogovora sa NN licem. U prilog činjenici da je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, te da nedostaju razlozi za odlučne činjenice je i to što prvostepeni sud ne daje razloge za postojanje zajedničkog umišljaja na strani okrivljenih, niti dogovora, niti navodi iz čega zaključuje da su okr. Radonjić, Kurak i Romić postupali kao izvršioci.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke i povrede na koje je ukazano u ovoj odluci i postupiti po primedbama Apelacionog suda, a izvedene dokaze će na pravilan način izložiti, analizirati i oceniti, kako pojedinačno tako i u međusobnoj povezanosti i u sklopu sa odbranama okrivljenih, te pozvati stranke da predlože izvođenje drugih dokaza za kojima se ukaže potreba, nakon čega će doneti pravilne  činjenične i pravne zaključke i za iste dati jasne, konkretne i argumentovane razloge, koje će na valjan način izložiti i obrazložiti i doneti pravilnu i zakonitu odluku.

Da Vas podsetimo:  Ludilo! Krle zna bolje od Sindikata lekara broj umrlih

Izvor: UNS

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime