Novosadska „Savamala“ – Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

0
1869

2016-06-13_154536VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4

21000 NOVI SAD

PREDMET: KRŠENJE USTAVA I ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

DATUM: 12.06.2016.

Impossibilium nulla obligatie est!!!

Poštovani,

U svetlu otvaranja poglavlja 23 i 24 u našoj zemlji, imamo pre svega moralnu i zakonsku obavezu da vas obavestimo o mnogim nezakonitim radnjama koje se od 13.04.2016. godine dešavaju u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija. Dešavanja u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu su zapravo „Savamala“ Novog Sada i zato tražimo da se preispitaju sve okolnosti povodom našeg slučaja!!! Ukoliko bude potrebno, možemo vam poslati svu potrebnu dokumentaciju.. I ovde je, kao i u slučaju Savamala upleten najviši politički vrh, i trenutno nas svi ignorišu. Slučaj Visoke poslovne škole u Novom Sadu, zapravo je slučaj korupcije i okretanja teza. Molim vas da nas saslušate… Naše obraćanje se bazira na stavu: bilo koja odluka proizašla iz bezakonja ništava je i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Pokrajinska Vlada nije po Zakonu o visokom obrazovanju imala ovlašćenja da vrši smenu legalno izabranog direktora, tako da je u toku spor za poništenje takve odluke, pred Višim sudom u Novom Sadu. Pre par dana je Jadranka Joksimović izjavila da se otvaranje poglavlja 23 i 24 očekuje do kraja juna (poglavlje 23 – reforma pravosuđa i osnovna prava; poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost). Ovo su najzahtevnija poglavlja za usklađivanje u pregovorima za članstvo sa EU, ali i ključna za izgradnju efikasne pravne države. Depolitizacija institucija i sprečavanje zloupotrebe političkog uticaja, samo su neke od krupnih promena koje će se od Srbije tražiti da bi se povela borba protiv korupcije i stvorile nepristrasne, efikasne i odgovorne institucije. Ova poglavlja predstavljaju svojevrsni “alfa i omega” procesa pristupanja jer usklađenje u pomenutim oblastima treba da obezbedi sve ono što će državu postaviti na zdrave noge: nezavisno pravosuđe koje će brzo i kvalitetno rešavati slučajeve bez političkog uplitanja, suzbijanje organizovanog kriminala i smanjenje nivoa korupcije. Srbija planira da do 2018. godine završi pregovore o članstvu sa EU, koji su zvanično pokrenuti 21.01.2014. godine, ali joj predstoji mnogo izazova u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24.

Ovo je istina o Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Novog Sada…

Dana 13.04.2016. godine, nešto malo pre izbora 2016. u Srbiji, odlazeća Vlada Vojvodine, na čelu sa odlazećim Pokrajinskim Sekretarom za nauku i tehnološki razvoj, Vladimirom Pavlov, donela je protivustavnu i nezakonitu odluku, kojom je na rukovodeće mesto visoke poslovne škole postavljen dr Patrik Drid, inače profesor fizičke kulture.

Dana 06.05.2016.g. oko 10.00 časova u zgradu Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu ul. Vladimira Perića br.4 upala je policija iz Policijske stanice Stari grad Novi Sad i to policajci Radivojević Radmila broj legitimacije 128145, Stojanović Saša broj legitimacije 107986, i Ilić Dobrosav broj legitimacije 104694 koji su prekoračili službena ovlašćenja i pod oružjem ušli u prostorije Visoke poslove škole strukovnih studija, ul. Vladimira Perića br. 4, čime je prekršen čl. 72 Ustava R. Srbije koji propisuje sledeće: „Jemči se autonomija Univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova. Univerziteti, visokoškolske i naučne ustanove samostalno odlučuju o svom uređenju i radu, u skladu sa zakonom“, kao i čl. 6 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik R.S.” br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97,2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015). Pri tome su pokazali dva naloga ali nisu dali da uzmemo podatke kao što je broj naloga i ovlašćenja po nalogu. Asistencija je pružana dr Patriku Dridu po nezakonitom rešenju Pokrajinske vlade koja je u tehničkom sazivu, donela rešenje 13.04.2016.g. o imenovanju dr Patrika Drida za vršioca dužnosti direktora škola, suprotno Zakonu o visokom obrazovanju pa je pomenuta Odluka Pokrajinske vlade u sudskom sporu pred Višim sudom Novi Sad. Istog dana mimo zakona NN lica su obila kancelariju direktora škole i kancelariju sekretara u kojoj se nalazi dokumentacija za javne nabavke velike vrednosti od 2002 do 2016.god. u zbirnoj vrednosti od oko 400.000.000,00 dinara, nestali su iz stola ključevi od sefa i malog sefa koji se nalaze u kancelariji 47, pozivi u parničnim postupcima pred Osnovnim sudom Novi Sad, čime je ugrožen rad škole i dovedeni u opasnost svi zaposleni koji su povezani sa javnim nabavkama koje su u školi sprovođene. U ovom momentu nemoguće je navesti šta sve nedostaje u kancelariji broj 46 jer detaljan pregled nije izvršen. Obijanje je izvršeno uz prisustvo nepoznatih lica i o tome je sačinjen zapisnik od istih, ali kancelarija nije zapečaćena pa su izvršioci ovog dela mogli da se kasnije vrate i izvrše premetačinu iste i prisvoje stvari koje smo naveli i čiji spisak nije konačan.
Nakon obijanja kancelarije direktora i sekretara škole potrir je pozvao policijsku stanicu Stari grad iz koje su došli policajci i napravili zapisnik koji predlažemo da pribavite službenim putem obzirom da jedan primerak nisu hteli da daju ovlašćenim licima škole.

Da Vas podsetimo:  Stašno!Dok se čeka odluka advokata o štrajku, u vajber grupi osvanule fotografije leševa i spiskovi “izdajnika”

Dana 10.05.2016.g. u 5.20 časova pred zgradu Visoke poslovne škole strukovnih studija došla je interventna jedinica PU Novi Sad sa preko 10 ljudi zajedno sa dr Patrikom Dridom, kojom prilikom su NN izvršioci obili bravu na ulaznim vratima škole, i ako je portir bio prisutan, i izvršili masovno obijanje brava po školi sve u prisustvu policije koja ne samo da nije mogla po Zakonu imati pravo da uđe u školu pod oružjem a pogotovu da obija kancelarije i uveli su privatno obezbeđenje od preko 10 ljudi i zabranili delu zaposlenih da uđu u školu na svoja radna mesta. Nije postojala nikakva potreba za prekomernu upotrebu sile jer je od dr Patrika Drida traženo da pokaže upis u sudski registar Trgovinskog suda Novi Sad u svojstvu zakonskog zastupnika Visoke poslovne škole strukovnih studijan na koji način bi se mogla izvršiti legalna primopredaja dužnosti. Svaki put kada bi imenovani pre ovih događaja dolazio u školu bio je priman i niko mu nije zabranjivao. Postavljamo pitanje: ko je potpisao nalog za obijanje naše škole??? Na to pitanje još nismo dobili odgovor, iako ga stalno postavljamo…

Ni do dana 23.05.2016. godine dr Patrik Drid nije upisan u registar Privrednog suda Novi Sad kao zakonski zastupnik škole, a nije ni mogao biti upisan jer Zakon o visokom obrazovanju propisuje da direktora škole bira Savet škole na svojoj sednici neposrednim javnim glasanjem i do sada su u registar Privrednog suda Novi Sad od 2007 do 2013 upisana tri Zakonska zastupnika škole po postupku i na način na koji to predviđa Zakon o visokom obrazovanju i Statut škole. Pokrajinska Vlada nije imala ovlašćenja da vrši smenu legalno izabranog direktora, a što se vidi iz same odluke jer se u pozivanju na odredbe Zakona na osnovu kojih je doneta vidi da Vlada nema zakonsku mogućnost da razrešava direktora škole koga nije ni imenovala. Ukoliko je “država” stala iza ovog čoveka, kako to da on od 10.05.2016. godine pa sve do 24.05.2016. godine nije uspeo da se upiše u sudski registar, kao zakoniti zastupnik škole??? Dokaz: odluka suda o obustavi postupka (Fi. 47/2016). Izgleda da “država” ipak nije imala ovlašćenja – bez ograničenja, zar ne? E sada, postavljamo pitanje kako je neko ko nije zakonski zastupnik škole mogao da razrešava dužnosti?, mogao da imenuje Komisije i pomoćnike? Saziva Nastavno veće, vodi sednice, formira privremeni Savet škole i zašto je onda privremeni predsednik privremenog Saveta dr Jovan Njegić potpisan kao predsednik Saveta? Svi oni su birani po važećem Statutu škole, iako su sve vreme bili protiv tog Statuta i smatrali da nije dobar. Dokaz: Odluka Saveta br. 1-502/3.

Da Vas podsetimo:  TVIT (TWEET), NAJBRŽI NAČIN DA UPOZNATE BIA

Shvativši da dr Patrik Drid ne može biti registrovan kao direktor, dana 23.05.2016. godine, dr Patrik Drid je sazvao nezakonitu sednicu Nastavnog veća. Nezakonit novoizabrani privremeni Savet Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada ul. Vladimira Perića Valtera br.4, imenovao je za vršioca dužnosti direktora škole dr Jelenu Damnjanović protivno čl. 54 st. 1 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) koji predviđa da se za direktora može birati lice koje je u stalnom radnom odnosu na neodređeno vreme. Dr Jelena Damnjanović nije u stalnom radnom odnosu već je u radnom odnosu na određeno vreme do pravosnažnog okončanja postupka pred Osnovnim sudom Novi Sad u predmetu P1 1180/2014. Naime imenovana je na Visokoj poslovnoj školi dobila otkaz i u navedenom postupku vodi spor oko poništaja rešenja o prestanku radnog odnosa. Sud je usvojio privremenu meru po kojoj je vraćena na posao do pravosnažnog okončanja postupka u navedenom predmetu pa ne može biti vršilac dužnosti direktora jer nije u radnom odnosu na neodređeno vreme. Članom 73 Statuta Visoke poslovne škole strukovnih studija propisano je da direktora bira Savet, a ne privremeni Savet koji kao takav ne postoji u Statutu Škole. Zakon o Radu (Sl. Glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54 / 09,32 / 13 i 75/14) u članu 24 predviđa uslove o zasnivanju radnog odnosa a u čl. 37 predviđa uslove za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme. Međutim Zakon o radu ni u jednom svom članu ne predviđa dvostruki radni odnos sa istim poslodavcem, čak ni sa različitim poslodavcima, a posebno ne predviđa mogućnost da zaposleni radnik sa istim poslodavcem ima dvostruki radni odnos na određeno vreme i na neodređeno vreme. Odluka Saveta škole 1-502/3 od 23.05.2016. godine, koju je potpisao dr Jovan Njegić, u svojstvu predsednika Saveta je isprava sa neistinitim sadržajem jer Savet škole kao ni predsednik Saveta nemaju ovlašćenja po Zakonu o visokom obrazovanju kao ni po Statutu škole da zaposlenom daju status lica koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme. Na osnovu čl. 161 ZUP-a može se izdati potvrda o evidencijama koje škola vodi i konkretnu evidenciju o statusu zaposlenih lica vodi Sekretarijat škole odnosno kadrovska služba i samo su oni mogli dati izvod iz evidencije koju vode. Jasno je na osnovu iznetog da takvu potvrdu nisu mogli dati jer sudski spor Osnovnog suda Novi Sad P1 br. 1180/14 je još u toku. Dr Jelena Damnjanović je i u sukobu interesa jer protiv Škole vodi postupak za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa, a Savet je bira za vršioca dužnosti direktora pa dolazi do konfuzije jer se i tužilac (Jelena Damnjanović) i tužena Škola, čiji je vršilac dužnosti direktora spajaju u istoj ličnosti na štetu Budžeta AP Vojvodine. Imenovana je godinu dana bila bez posla i ukoliko uspe u parnici za poništaj Rešenja o prestanku radnog odnosa ima pravo na naknadu štete u visini od oko 2.000.000,00 dinara. Mi nemamo ništa protiv da odluku o poništaju Rešenja o prestanku radnog odnosa donese Osnovni sud, na osnovu Zakona, ali ovde smo u situaciji da dr Jelena Damnjanović, kao vršilac dužnosti direktora u mogućnosti da prizna sopstveni tužbeni zahtev. Navedenim radnjama sudija prvostepenog suda učinio je krivično delo kršenje Zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika iz čl. 360 Krivičnog zakonika RS a isto delo je učinilo i ovlašćeno službeno lice Privrednog suda ako naš podnesak od 24.05.2016.g nije prosledilo Predsedniku Privrednog suda i sudijama u Registru istog.

Da Vas podsetimo:  Sporni zakup Mirovićevog lokala od strane Telekoma, istraga puna rupa

Podneli smo tužbu protiv Vlade Vojvodine radi poništenja odluke o razrešenju dr Dragice Tomić sa funkcije direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada ul. Vladimira Perića Valtera br. 4. pod brojem P1 21/16, sudija: Ksenija Rončević; Podneli smo krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu protiv NN izvršilaca zbog Krivičnog dela protivpravnog useljenja iz čl. 219, teške krađe iz čl.204 st.1 Krivičnog zakonika Republike Srbije, izvršena provaljivanjem u službene prostorije Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad ul. Vladimira Perića br.4 i povrede Ustavnih prava iz čl. 72 Ustava RS i čl. 6 Zakona o visokom obrazovanju; Žalili smo se Privrednom apelacionom sudu u Beogradu zbog: Bitne povrede odredaba postupka, Pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i
Pogrešne primene materijalnog prava (veza Fi.52/2016); Prijavili smo Zaštitniku građana Saši Janković kršenje Ustavnih i Zakonskih prava zaposlenih na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad; Prijavili smo Agenciji za borbu protiv korupcije sukob interesa v.d. direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija dr Jelene Simić Damnjanović; Podneli smo Pritužbu protiv diskriminacije Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Pisali smo članovima Evropskog Parlamenta, Majklu Devenportu…

Stanje u našoj školi je takvo da nam je ugrožen opstanak!!! Ugrožena je reakreditacija škole i svih njenih obrazovnih smerova koja je započeta i koja se uveliko radila pre svih pomenutih nezakonitih dešavanja. Sadašnje nezakonito v.d. rukovodstvo ništa ne radi po tom pitanju, a celokupan materijal je potrebno završiti do kraja septembra!!! Još uvek nije raspisan Konkurs za upis u prvu godinu studija, iako je i to već trebalo biti…još uvek nismo dobili dozvolu za rad za novi akreditovani smer primenjena informatika koji bi od oktobra trebao da školuje programere. Umesto konstruktivnog rada, imamo situaciju da v.d. direktorica dr Jelena Damnjanović “deli” školske novce na sve strane…što sigurno vodi u bankrot. Zaposleni su zastrašeni i uplašeni. Svi se plašimo odmazde… Strahujemo za naša radna mesta i budućnost. Ovde se sasvim sigurno radi o organizovanom kriminalu!!!

Molimo vas da proverite naše navode pod hitno!!!

dr Dragica Tomić

grupa profesora Visoke poslovne škole strukovnih studija

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime