Ž. Gavrilović: Upravljanje ljudskim resursima

0
1751

S T R A T E G I J A
transformacije i upravljanja ljudskim resursima u Republici Srbiji
Humane Resource (HR) Strategy

U V O D

Srbija se nalazi u katastrofalnoj situaciji zbog toga što nije uvažavala osnovne principe upravljanja ljudskim resursima u određenim oblastima i u celini.

Ljudski resursi, u svetu, se razmatraju kao nezaobilazni faktor za uspešno poslovanje u svim oblastima i regionima.U Srbiji je ova problematika zapostavljena i tretira se kao sporedni faktor najviše zbog nedovoljne stručnosti i iskustva HR profesionalaca i pogrešnog tumačenja kvazistručnjaka i analitičara.U programima političkih partija,organizacijama,udruženjima,pokretima,NVO i drugih, HR oblast praktično ne postoji ili se poistovećuje samo sa jednim segmentom (Kadrovska problematika) koji je prepušten nestručnim i nesposobnim ljudima pa smo ,mnogo godina, gomilali neupotrebljiv-toksični menadžment u: privredi,školstvu,zdravstvu,vojsci,policiji,kulturi i dr.Svo vreme se pogrešno vodila kadrovska politika koja je obezvređivala ljudski kapital i potčinila finansijkom kapitalu tako da smo dobili polarizaciju nacije kroz emigraciju jednog dela stanovništva širom sveta i drugog dela stanovništva u matici koji je ostao na milost i nemislost politikantima i demagozima.

Nužnost i logičnost implementacije ove Strategije je sasvim opravdana jer ne zavisi od normativno-pravne regulative a postojeći Zakoni nisu prepreka za uspešnu realizaciju Akcionog plana.Ova Strategija će dokazati da su moguće korenite promene u postojećim uslovima i da je došlo vreme da LJUDI IZ NARODA preuzmu kormilo sudbine. Uvođenje višepartijskog sistema je još više ojačao totalitarizam i destrukciju.Džabe smo glasali 25 godina jer ,danas, se vidi da je to velika zabluda i da smo posle svakih izbora legalizovali veću prevaru i pljačku.

CILJ I NAČELA STRATEGIJE

Cilj ove strategije je da se zaustavi i blokira pristup ,za sva vremena, neupotrebljivom i nesposobom menadžmentu u svim oblastima i institucijama i da se ,umesto njima, ukaže poverenje stručnim ljudima koji su dokazali spremnost i sposobnost da zaustave ovu katastrofu i uspostave bolju ekonomsku i socijalnu budućnost ,za relativno kratko vreme, zalagajući se za primenu sledećih načela:
1. Načelo Organizacije i upravljanja-Određivanje novih organizacijskih struktura koje obezbeđuju manju i efikasniju administraciju za pokretanje proizvodnje i pružanje usloga u skladu sa potrebama domaćeg i stranog tržišta.Parlament će biti jedina institucija preko kojeg će se izkazivati volja naroda na izborima i to sa najviše 60 predstavnika od 10 do 14 članova (iz svakog od 5 regiona) koji će biti odgovorni za celokupno stanje u državi. Dosadašnji, najviši organ vlasti je ,definitivno, dokazao da služi kao ,,marioneta’’i paravan za malverzacije izvršne i dominantne monetarno-finansijeke vlasti.

Da Vas podsetimo:  Strategija „Ludog Džoa” za bombardovanje SRJ 1999.

Ljudstvo u ostalim institucijama će se određivati ,isključivo, po konkursu zaključno sa vladom od najviše 8 ministarstava:
– Ekonomije i rada
– Finansija
– Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
– Zdravstva i socijalne politike
– Prosvete, nauke, kulture i sporta
– Odbrane i Policije
– Spoljnih poslova
– Jedno ministarstvo bez portfelja za pokrivanje određenih međuprostora
Upravljanje će se odvijati u skladu sa Hijerarhijskom strukturom nadležnosti i odgovornosti stim što će zaživeti teritorijalno-mesna nadležnost i odgovornost ,za svakog građana, preko lokalnih samouprava (MZ i opština) kao i kontrolna funkcija preko regionalnih centara i izabranih predstvanika najvišeg organa vlasti u parlamentu.

varilac

Upravljanje i odnos, po mestu rada, će se odvijati isključivo u skladu sa Obligacionim odnosima između poslodavca i zaposlenog sa konrtolnom funkciom nadležnih inspekcijskih organa I komisija za kontrolu standarda.
Sudska vlast će biti potpuno izdvojena i nezavisna (sa svojim budžetom) bez ikakvih uticaja zakonodavne,izvršne,monetarno-finansijske vlasti i politike monopola i diskrecija pojedinaca I grupa.

2. Načelo transparetnosti- Potpuna sloboda svih medija u izboru i određivanju ljudstva za javne i druge funkcije gde svaki pojedinac ,bez ,,okova’’grupe i represija ,,države’’,može da predloži opšta rešenja i pojedinačna rešenja,da izabere ili smeni nekog od predstavnika parlamenta kome je ukazao poverenje ili nosioca neke javne i druge funkcije koji je postavljen po konkursu ,da komunicira sa građanima putem slobodnih medija,izabere ili predloži nekog kandidata.Ovo načelo blokira mogućnost kadrovske i druge malverzacije i stvara uslove za objektivno određivanje ljudstva i realizaciju aktivnosti bez ikakavih monopola i doskrecija na izborima,tenderima,aukcijama i sl.

3. Načelo Integracije i afirmacije tradicionalnih porodičnih domaćinstava-Obezbeđuje povezivanje i zajedničko delovanje matice i dijaspore sa težištem na povratku naših ljudi iz dijaspore i pokretnje tradicionalnog biznisa, samostalno-kroz individulano preduzetništvo ili zajedno sa drugim porodicama u matici.

4. Načelo inicijative,preduzetništva i odgovornosti-podrazumeva planiranje i realizaciju projekata sa ekonomskom opravdanošću i procenom rizika.Ovo načelo isljučuje dosadašnje nestručno i neodgovorno ponašanje pojedinaca i grupa na rukovodećim i sličnim pozicijama I prekida lanac korupcije.Takođe uvodi novinu u celokupnom dosadašnjem sistemu javne I druge odgovornosti i pasivnosti a obezbeđuje uslove da svaki pojedinac razmišlja svojom glavom i može materijalizovati svako korisno delo.Ovo načelo ukida svaki vid kolektivne odgovornosti i uvodi individualnu odgovornost u skladu sa nadležnostima i obavezama.

Da Vas podsetimo:  Više se ne krade, sad se pljačka

5. Načelo izvršavanja planiranih aktivnosti po mestu,vremenu i načinu realizacije-Ovo načelo se konkretizuje Akcionim planom vezanim za svaku oblast,instituciju i region i ,u početnom periodu,daće veoma dobre rezulate naročito u Reformi javnih i drugih uprava.Obezbediće potpuni diskontinuitet u dugogodišnjim obećanjima po principu: ,,Lipši magare do zelene trave’’.Svaka realizacija aktivnosti će biti popraćena sa analizom i preduzetim merama za naredni period i podeljena na sledeće vremenske intervale:
– U roku od 24h zbrinjavanje svih beskućnika,porodica,azilanata i drugih kategorija preko neposredno nadležnih (neposrednih rukovodilaca-po mestu rada i predsednika mesnih zajednica-po mestu življenja) kao glavnih nosioca realizacije planiranih aktivnosti.
– U roku od mesec dana izrada i implementacija novih organizacijskih struktura u svim oblastima, institucijama i organizacijama
– U roku od 3 meseca zbrinjavanje eventualnog viška zaposlenih u skladu sa Programom zbrinjavanja kroz angažovanje istih na određenim projetkima,proizvodima i uslugama u skladu sa njihovim stručnim i psihofzičkim sposobnostima
– U roku od 6 meseci polugodišnja analiza funkcionisanja novih organizacijskih struktura,korekcija istih (u skladu sa nastalom situcijom na tržištu) i kadrovska promena na rukovodećim i sličnim pozicijama, u svim oblastima, gde se ne mogu realizovati ekonomsko opravdani projekti
– U roku od 9 meseci uvođenje standarda poslovanja i kontrola istog od strane inspekcije I nadležnih sertifikacionih kuća.
– U roku od 12 meseci unapređenje procesa rada i otklanjanje eventulanih propusta (utvrđenih od strane inspekcije i sertifikacionih tela),analiza funkcionisanja postojećih organizacijskih struktura i menadžementa sa težištem na oceni postavljenih (zamenjih) lica na rukovodećim i sličnim pozicijama.
– U roku od 15 meseci analiza spremnosti i sposobnosti za samostalnost top menadžmenta za upravljanje procesom u oragnizacijama i institucijama kroz ispunjavanje svojih obaveza prema zaposlenima,državi i unapređenju procesa rada.
– U roku od 18 meseci analiza spremnosti i sposobnosti srednjeg menažmenta za samostalnost I funkcionisanje u okviru svojih nadležnosti.

Živojin Gavrilović

Da Vas podsetimo:  Sramota je takva vremena i takve junake ne pamtiti

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime